Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
ПРОЕКТ!
13 Февруари 2013

За изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино:
• Изменение на чл. 44 и отмяна на ал. 2 от чл. 45, както следва:
Чл. 44, ал.1. За ползване на детски ясли и детски градини, се събират от родителите или настойниците месечни такси в следните размери:
- Целодневни
Задължителна постоянна месечна такса -5.00 лв.
Такса за посещение на ден - 1.80 лв.
- Полудневни - 20.00 лв.
ал. 2. Освобождават се от такси ЦДГ, ОДЗ и ПДГ родителите или настойниците на децата, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка две години преди постъпването им в първи клас.
ал. 3. В подготвителните групи в ЦДГи ОДЗ, където е осигурено, подпомагане храненето на децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка съгласно ЗДБРБ в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г., родителите или настойниците на децата заплащат стойността на храната, в размер на 1.60 лв. за присъствен ден.
ал. 4. В подготвителните групи в ЦДГ и ОДЗ, където не е осигурено, подпомагане храненето на децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка съгласно ЗДБРБ в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г., родителите или настойниците на децата заплащат стойността на храната, в размер на 2.00 лв. за присъствен ден.
ал. 5. В подготвителните групи в ПДГ, където не е осигурено, подпомагане храненето на децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка съгласно ЗДБРБ в изпълнение на ПМС №308 от 20.12.2010 г., родителите или настойниците на децата заплащат стойността на закуската, в размер на 0.50 лв. за присъствен ден.
След отмяната на ал. 2 чл. 45 придобива следният ви:
Чл. 45. Не се заплаща такса за:
1. Деца, чиито родители са лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто;
2. Деца на неизвестни родители;
3. Децата на загинали при производствени аварии или природни бедствия;
4. Децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
5. Третото и следващо дете на многодетни родители;
6. Деца с увреждания, освидетелствани с решение на ТЕЛК/НЕЛК.
МОТИВИ:
1.Основен мотив за промяната е желанието в целодневните детски градини на община Ардино да се предлага меню, което да отговаря на изискванията за балансирано, целесъобразно и здравословно хранене на децата. В тази връзка се промени себестойността на един храноден в детските градини -от 1,70 лв. на 2.00 лв. При условие, че и тази себестойност не е достатъчна да имаме възможност да я корегираме.
2. Изчислената такса по себестойност е по-голяма от предложената такса и включва разходите за храна, отопление, осветление, постелъчен инвентар, перилни и хигиенични препарати, външни услуги и др. Разликата между себестойността и предложената такса ще се покрива от общинските приходи.
На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Ардино да направят предложения и да изразят становища по проекта.

Прочитания: 471 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Избори 2019
 
Предварителни избирателни списъци
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари