Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
О Б Я В А
18 Март 2013


О Б Я В А


ОБЩИНА АРДИНО, ще реализира проект „Център за услуги в домашна среда в община Ардино”, по Договор BG051PO001-5.1.04-0044-С0001  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схема за безвъзмездна финансова помощ

BG051PO001-5.1.04 „ Помощ в дома”, считано от 01.02.2013год.

„ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 239 934,01 лв. Продължителността на проекта е 16 месеца, предоставянето на почасовите услуги в домашна среда е 12 месеца.

Териториалният обхват на реализация на проекта са всички населени места в община Ардино.

Със стартиране на предоставяните услуги започва функционирането и на социалното предприятие „Център за услуги в домашна среда в община Ардино”.

Във връзка с реализацията на проекта Община Ардино набира:

- персонал за организация и управление на социалното предприятие;
- персонал за предоставяне на почасови социални  услуги  „Домашен санитар” и „Болногледач”.
- кандидат потребители, желаещи да получават почасови социални услуги.

В „Центъра за услуги в домашна среда в община Ардино” ще бъдат назначени 37 безработни лица от които 2 броя ще са персонал в социалното предприятие. Социалните услуги ще бъдат предоставяни от 35  лица. Всички кандидати трябва да са безработни, регистрирани в Бюрата по труда,  в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Подборът на персонала за предоставяне на услугите ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Ардино. Всички кандидати, които желаят да предоставят социални услуги в домашна среда, трябва да подадат заявление по образец до 15.03.2013г.в сградата на община Ардино/ Отдел „Образование, култура и спорт” стая №3/, при координатора на проекта- Сюлбие Али.


  За кого са предназначени почасовите услуги в домашна среда „Домашен санитар” и „Болногледач”:

  1. Лица с  трайни увреждания, с ограничение или не възможност за самообслужване.
  2. Възрастни  лица с ограничения или невъзможност за самообслужване.

„Центърът за услуги в домашна среда в община Ардино” ще предоставя: 
- почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица.
- почасови услуги за комунално-битови дейности.
- почасови услуги за социална подкрепа и социално включване.

Одобрените потребители ще заплащат потребителска такса за получените почасови услуги в зависимост от месечния им доход.


Всички лица желаещи да получават горепосочените почасови социални услуги трябва да подадат заявления, декларации по образец в сградата на община Ардино

/ Отдел „Образование, култура и спорт” стая №3/ при координатора – Сюлбие Али в срок до 15.03.2013г.  


       За допълнителна информация: 03651 45-73; 42-19 – Елван Исмаил

                                             03651 42-38; 42-19 – Сабрие Исмаилова

                                             0361   58603; 42-19 – Сюлбие Али


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ардино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Прочитания: 554 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари