Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО
27 Март 2013

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 03.04.2013 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Информация от Държавно горско стопанство „Ардино”.
2.Информация от РУП – Ардино.
3.Кандидатстване с проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Ардино” по открита процедура за подбор на проектни предложения по оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, Приоритетна ос:І „Добро управление”. Подприоритет:1.1. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия: BG051Р0002/13/1.3-07.
4.Приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ-Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с проект „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с.Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино.
5.Приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с проект „Подобряване на средата за предоставяне на културни услуги в Читалище „Родопска искра” гр.Ардино”.
6.Одобряване на промени в структурата на общата и специализирана администрация на общинска администрация – Ардино в изпълнение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.
7.Определяне на броя, вида и местонахождението на жилищата в общината.
8.Откриване на процедура за продажба на общински жилища – частна общинска собственост.
9.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се в землищата на територията на община Ардино.
10.Одобряване на експертни оценки за определяне на стойността на недвижими имоти изготвени от лицензиран оценител.
11.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище през периода 2014 г.
12.Организиране и провеждане на конкурс за управител на МБАЛ „Ардино” ЕООД.
13.Обсъждане и приемане на отчет на МКБППМН.
14.Приемане на доклади за осъществените дейности на читалищата за 2012 година.
15.Разглеждане на молби от граждани.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.Байрям

Прочитания: 567 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари