Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
18 Март 2013Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ СЪС ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – АРДИНО”

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с настъпили изменения и допълнения от 12.03.2013 г./ДВ бр.24 в Наредба № 23 от 18.12.2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка ,,Прилагане на стратегии за местно развитие‘‘ и по мярка ,,Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие‘‘ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. информираме всички потенциални кандидати по мерките от СМР на СНЦ „МИГ- Ардино” за следните промени в изискванията към проектната документация:1.Изискване към всички оферти да бъдат представени и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/ доставчици, които трябва да съдържат марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС.Стар текст:

Чл. 12а. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

(1) (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) За разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, с цел установяване на основателността на предложените разходи кандидатите с проекти към стратегията за местно развитие следва да представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента.


(2) За разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи.


(3) За разходи, чиято стойност е по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, се изисква представяне на най-малко една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на основателността на предложените разходи.‘‘Нов текст:

Чл. 12а. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

(1) (Изм. – ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, с цел установяване на обосноваността на предложените разходи кандидатите с проекти към стратегията за местно развитие следва да представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици, които трябва да съдържат марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС.


(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на обосноваността. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/

доставчици, които трябва да съдържат марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС.


(3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За разходи, чиято стойност е по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, се изисква представяне на най-малко една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на обосноваността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители/доставчици, които трябва да съдържат марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин за доставка и описание на ДДС.
2.Изискване към кандидатите за представяне на декларация относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, част от заявлението за подпомагане.Чл. 13. (7) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/получателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.
3.Изискване към кандидатите за представяне на декларация за нередности, част от заявлението за подпомагане.Създава се нов член 13а:

Чл. 13а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Към заявлението за подпомагане кандидатите представят декларация за нередност, подписана от представляващия и управляващите кандидата. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган. За кандидати общини – само от кмета на общината


Тези изменения налагат и промени в Заявленията за кандидатстване. Промените са валидни за всички заявления за кандидатстване по всички мерки от Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ- Ардино‘‘.

Всички нови изисквания са отразени в образците на заявлението за кандидатстване по всички мерки.

Новите заявление с нанесените промени и Приложените документи към тях можете да изтеглите от раздел „МЕРКИ” и „ДОКУМЕНТИ” на сайта ни.

Приканваме всички кандидати с проектни предложения по предстоящите приеми да съобразят документацията си с настъпилите промени.


По - подробна информация може да намерите на Интернет страницата на Сдружението – www.mig-ardino.bg /раздел мерки/ и в офиса, находящ се в гр.Ардино, ул.”Пирин”№20, както и на телефон:03651/4153


ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

Прочитания: 1193 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари