Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ОБЯВА
02 Април 2013Община  Ардино
на основание Заповед  №  191  от 01.04.2013 г. на Кмета на Община Ардино,


ОБЯВЯВА КОНКУРС


за заемане на длъжността „Управител” на „Център за услуги в домашна среда” по проект „Център за услуги в домашна среда в община Ардино”, Договор BG051PO001-5.1.04-0044-С0001  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ Помощ в дома”.


І. Кратко описание на длъжността:

Управителят на Центъра за услуги в домашна среда докладва на Кмета на общината и ръководителя на проекта. Той/тя е отговорен/а за цялостната дейност на Центъра, чрез навременно изпълняване на дейностите за предоставяне на социални услуги в домашна среда. Управителят на Центъра има лидерска позиция и линейно управление на дейностите и резултатите, които екипът постига. Управителят е отговорен за качественото управление дейността на Центъра в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България и специално по отношение на финансовото управление, планиране и организиране на дейностите. В допълнение на това Управителят е отговорен за създаване и поддържане на ефективни работни контакти с други ведомства и външни организации, създаване на мрежа и партньорства.

Позицията Управител на Център за услуги в домашна среда изисква способност  за приспособяване, мисловни умения, висока степен на умения за управление на екип, както и за решаване на проблеми. Избраният човек трябва да е способен да улеснява извършването на промяна и управлява работата правилно, като делегира отговорности на членовете на персонала предоставящ почасовите услуги. Управителят трябва да умее много добре да работи на вътрешно ниво с колегите си от екипа, както и на външно ниво с общността, партньорите и други. Той/Тя трябва да притежава уменията и капацитета да създава здрави и стабилни отношения с клиенти и партньори с цел идентифицирането на възможни партньорства и обединения, както и мобилизирането на ресурси и средства.

Длъжностната характеристика на длъжността управител на „Център за услуги в домашна среда” се предоставя на кандидатите, за да се запознаят с нея, при подаване на документите.


ІІ.1. Изисквания за заемане на длъжността:

- да е български гражданин;

- да е навършило пълнолетие;

- да не е поставено под запрещение;

- да не е осъждано за умишлено престъпление, да не е лишено от правото да упражнява професията си и да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на ползвателите на услуги в „Центъра”.

-  да няма наложено дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

- Да има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен на висшето образование "бакалавър" или "магистър".

ІІ.2.Минимални изискания, установени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията:

- Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – висше - бакалавър

ІІ.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Да притежава умения да планира, организира и контролира собствената си работа; да работи в екип; способност да общува с гражданите и представителите на институциите при спазване на принципите на лоялност, коректност, прецизност и отговорност.


ІІІ. Начин на провеждане на конкурсите:

ІІІ.1. Конкурсът за заемане на дъжността управител на „Център за услуги в домашна среда” - Ардино се провеждат в два етапа:

ІІІ.1.1. Допускане по документи.  Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изизсквания. Писмата до недопуснатите до конкурс кандидати, със съображенията за отказа, както и писмата до допуснатите кандидати с посочената дата, час на започване и място за провеждане на конкурса, кандидатите ще получат лично срещу подпис от 07.05.2013г. до 10.05. 2013 г. в деловодството на общинската администрация, където са подали заявление за участие в конкурсната процедура.

ІІІ.1.2. Интервю – беседа по актуални проблеми за социалните услуги.

ІІІ.2. До интервю се допускат онези кандидати, които са преминали  по т.ІІІ.1.1.

ІІІ.3. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:

ІІІ.3.1. компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове, свързани със заеманата длъжност.

ІІІ.3.2. управленска компетентност, свързана със способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване.

ІІІ.3.3. организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи.

ІІІ.3.4. комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване.ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Писмено заявление за участие в конкурса ( по образец).

2.Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност /по образец/.

3.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.

4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5.Автобиография CV.

6.Копие от документи за допълнителни квалификации или владеене на чужд език.

Образци на Заявлението за участие в конкурса по т.1 и Декларация по т.2 се получават всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на община Ардино / Отдел „Образование, култура и спорт” стая №3/ при координатора на проекта – Сюлбие Али в срок до 30.04.2013г.  V. Място и срок на подаване на документите:

Документите се подават  в сградата на община Ардино / Отдел „Образование, култура и спорт” стая №3/ при координатора на проекта – Сюлбие Али в срок до 30.04.2013г. 


При подаване на документите кандидатите да се запознаят с длъжностната характеристика и да се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в т.ІІ.1.


               

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ардино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане”.


  РЕСМИ  МУРАД

  КМЕТ НА ОБЩИНА  АРДИНО

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Заповед 191
Прочитания: 688 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари