Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
ПРОЕКТ:НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО
22 Октомври 2013

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С наредбата се уреждат:
- условията и редът за обособяване на местата, определени за превозните средства, обслужващи лица с увреждания;
- издаване на карта за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания;
- правилата за използване на улеснения при паркиране.
(2) Наредбата се прилага на цялата територия на Община Ардино и по отношение на всички обозначени места за паркиране от лица с увреждания, независимо от техния стопанин.
Чл.2. (1) Местата за престой и паркиране на превозни средства обслужващи лица с увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Международен символ за достъпност” в съответствие с Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци на Министерството на регионалното развитие и благоустройството .
(2) Броят на местата по ал. 1 се определя съгласно глава пета от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА
ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл.3. (1) Картата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, се издава от Кмета на общината по образец Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. и съдържа следната задължителна информация:
1.Име и фамилия
2.Актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;
3.Дата на издаване на картата;
4. Срок на валидност на картата;
5. Номер на картата в регистъра на редовно издадените карти;
6. Подпис на лицето с увреждания или на законният представител;
7. Знак за защита.
(2) Кметът на общината създава и поддържа регистър, който съдържа:
1. Сериен номер на издадената карта;
2. Дата на издаване на картата;
3. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;
4. Име, презиме и фамилия на лицето с увреждане;
5. Единен граждански номер;
6. Адресна регистрация;
7. Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.
(3) Карта за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на едно от следните условия:
1.Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е над 50 % (петдесет процента).
Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на трайно намалена работоспособност (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата) от над 90 % (деветдесет процента), поради сърдечни и белодробни заболявания.
2.Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент на трайно намалена работоспособност (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата) от над 90 % (деветдесет процента), поради зрителни заболявания или увреждания.
(4) Трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата, се удостоверяват с актуално експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК в оригинал.
Чл.4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи лица с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен (настоящ) адрес в община Ардино, подават заявление /Приложение 2/ до Кмета на общината. За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от законния представител.
(2)Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат:
1.Копие на документ за самоличност, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;
2.Копие от актуално експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;
3.Актуална цветна снимка с размери 3 на 4 см. – 1 брой;
4.Копие от нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;
5.Друг документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо заявлението.
(3)Картите се издават в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на заявлението, придружено с документите, посочени в ал. 2.

Глава трета
ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 5. (1) Право да престояват и паркират на определените в чл. 2, ал. 1 места, имат превозните средства, които към момента, при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, с валидна карта, издадена на негово име и са обозначени според изискванията на тази Наредба.
(2)Правото по ал. 1 се осъществява по следния начин:
1. Безплатно и неограничено във времето върху специално определеното и сигнализирано за тази цел паркинг-място, на превозни средства, обслужващи лице с увреждания пред сградата по постоянен или настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището, обитавано от него. В този случай превозното средство, обслужващо лице с увреждания, следва да е негова собственост, а адреса на местодомуването на превозното средство трябва да съвпада с адреса, посочен в свидетелството за регистрация.
2. Безплатно за време до 4 часа на специално определените и сигнализирани за тази цел места във всички отворени за обществено ползване паркинги на територията на Община Ардино на превозни средства, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента, при и по време на паркирането пряко, непосредствено, лично, индивидуално и конкретно обслужват хора с увреждания.
Чл.6. Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането в определените в чл. 2, ал. 1 места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на контрол да се възприемат данните от нея.
Чл.7. Забранява се на обозначените съгласно чл. 2, ал. 1 места, да престояват и паркират превозни средства на лица, който не притежават карта за паркиране за лица с увреждане или които използват само експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер изобразяващ пътен знак Д21.

Глава четвърта
КОНТРОЛ

Чл.8. (1) Контролът по спазването на правилата за паркиране в по чл. 2, ал. 1 се осъществява от длъжностни лица от отдел „Транспорт, рекламна дейност и общинска контрола” в Община Ардино, униформените служители от съответните териториални звена на Главна дирекция „Охранителна полиция" в Министерство на вътрешните работи, както и други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Общината.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Ардино или от негов заместник, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал. 1.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.9. (1) Който престоява или паркира на обозначено място по чл. 2, ал. 1, в нарушение на чл. 7, се наказва с глоба от 500 лева.
(2) Който използва карта за паркиране за лица с увреждане, която е издадена за другиго, в нарушение на чл. 5, се наказва с глоба от 500 лева.
(3) Лице с увреждане, което не притежава карта за престой и паркиране на превозно средство по образец, а използва други документи и знаци за обозначаване на превозното средство, се наказва с глоба до 50 лева.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАДЗПОРЕДБИ

§ 1. Издадените, до влизане в сила на Наредбата, карти за преференциално паркиране на лицата с увреждане, запазват действието си за срока на валидност, след което лицата са длъжни да ги подменят с образец съгласно Приложение № 1.
§ 2. Настоящата Наредба е приета с Решение № .........../....................201... г. на Общински съвет -Ардино и влиза в сила от датата на нейното приемане.

Приложение № 1


Приложение № 2

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
АРДИНО


ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за издаване на карта за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания

От ………………………………………………………..………………………………, ЕГН ……....…………….……
(име, презиме, фамилия)

Адрес: гр.(с)…………………………..…………………., община…………………………..……………….……..,
ж.к./ул./бул.…………………………..………………………………………………………….…..…………..…. №…….., вх..........., ет.……………ап….….
Телефон за контакт …………………………………………………………………


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Заявявам желанието си да ми бъде издадена карта за безплатно паркиране на хора с увреждания, съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Притежавам експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК №...……..… /..........………………г. издаден от ………………………………………. със срок до ………..………………………

Прилагам следните документи:

1. Копие на документ за самоличност;
2. Копие на актуално експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;
3. Актуална цветна снимка с размери 3 на 4 см. – 1 брой;
4. Други……………………………………………………………………………………….


Известно ми е, че за вписването на неверни данни в настоящата заявление– декларация нося наказателна и гражданска отговорност.
Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка с процедурата по издаване на карта за безплатно паркиране на хора с увреждания.

Дата....................................... С уважение:…………………..……………
гр.Кърджали /………………………………….. /
МОТИВИ:

І. Причини, налагащи приемането на Наредбата:

• Необходимостта от регламентиране на ясни правила и ред за издаване на карти за преференциално паркиране, престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания.
• Вменяване на задължения на общините за издаване на карти за преференциално паркиране в Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, който беше обнародван в Държавен вестник - брой 60 от 07.08.2012 г.
• Повишаване ангажираността на община Ардино към проблемите на хората с увреждания.

ІІ. Цели, които се поставят:

• Регламентиране на правила и ред за издаване на карти за преференциално паркиране, престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания.

ІІІ. Очаквани резултати:

• Въведен ред за издаване на карти за преференциално паркиране, престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания.
• Спокойствие при ползване на различни услуги от лица с увреждания и техните близки.
• Намаляване броя на водачите на ППС, неправомерно паркиращи на местата, определени за ППС на хора с увреждания.

ІV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

• Финансови средства ще бъдат необходими за издаване и ламиниране на карти за преференциално паркиране.

V. Анализ на съответствие с правото на ЕС.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
Доколкото настоящия проект има за предмет приемане на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общински съвет, като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление".
Проектът за Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица могат в 15-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Ардино да направят предложения и да изразят становища по проекта.


ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА
АРДИНО: ………………
/............................../

Прочитания: 618 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Избори 2019
 
Предварителни избирателни списъци
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари