Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ОБЩИНА АРДИНО ОТЧЕТЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ПО ОПАК
07 Април 2014

  [Още снимки]

На 04 април 2014 г. се проведе заключителна конференция по проект „Компетентна и мотивирана общинска администрация в услуга на гражданите”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ А12-22-37/17.04.2013г., Приоритетна ос: ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PО002/12/2.2-07, ОП „Административен капацитет“, реализиран от община Ардино в периода 17.04.2013 г. - 17.04.2014 г.
Целеви групи по проекта бяха служителите от общата и специализирана администрация на община Ардино, ръководният състав на община Ардино, кметовете на кметства и кметските наместници;
Общата цел на проекта беше да се повиши компетентността и на служителите в община Ардино и на служителите в целевите кметства чрез обучения за създаване квалифицирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса.
Като специфични цели на проекта бяха заложени:
1.Да се развият ключови компетентности и да се повиши квалификацията на служителите от общинската администрация чрез провеждане на специфични обучения;
2.Да се повишат практическите умения на ръководния състав в община Ардино и кметствата чрез провеждане на обучения;
Дейности, които бяха предведени по проекта са:
1.Провеждане на специализирано компютърно обучение по AutoCAD, ArchiCAD и Corel Draw;
2.Провеждане на специализирано обучение на тема: „Довеждаща инфраструктура, изграждане и управление на хидро съоръжения" ;
3.Провеждане на обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство за 120 служители.
4.Проведждане на две специализирани обучения в Института по публична администрация в град София.

Обученията на целевите групи допринесоха за подобряването на мотивацията на служителите и повишаване на компетентността на служителите в сферите, в които работят и за придобиване на по-голямо самочувствие като капацитети в дадената област, както и за добрата организационна култура.
Темите заложени в обученията бяха свързани с организационна култура, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни ситуации.
Чрез обученията за екипна ефективност и ефективно лидерство бяха придобити умения за изграждане на ефективни и работещи екипи, улесняване на вътрешната комуникация и координация, изграждане на организационна култура отворена към интегрирането на всички служители в екипа, както и по-лесното приобщаване на нови служители.
За обученията беше характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в реални ситуации, както и придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект на ниво служител и екип.
Уменията, които придобиха служителите чрез тези обучения решават редица проблеми, свързани с ниска ефективност на екипа, с намалена мотивация, с висок стрес и вътрешни конфликти и проблеми, нарушаващи ефективния ритъм на работа и т.н., подобряват процеса на предоставяне на услуги от общинската администрация и допринасят за изграждане на капацитета на администрацията.
От гледна точка на съдържанието и естеството на обучението, програмата включваше теми, модели и подходи, които да позволяват на участниците да работят интензивно върху отделните елементи на подготовката и съответстващите им ключови умения, да споделят свободно своите трудности, да експериментират, да затвърждават наученото.
Всяко обучение беше логистично обезпечено съобразно изискванията и спецификата на конкретното обучение. Участниците проявиха активност, заинтересованост и отговорност в процеса на обучението. С анкетното проучване бяха изследвани 100 % от общия брой обучаващи се от община. Според отговорите на анкетираните обученията са били много полезни и напълно са отговорили на очакванията им.
Единодушно участниците се чувстват подготвени да прилагат наученото. С лекота са възприемали дискутираните теми, за което са оценили работата на обучаващия високо, като са посочили, че темите са представени интересно, в приятна творческа атмосфера и отлична техническа осигуреност.

След направения анализ на формулярите за обратна връзка се вижда, че удовлетвореността на целевите групи от проведените обучения е висока. Като цяло може да се обобщи, че поставените цели бяха постигнати. Успешното изпълнение на проекта допринесе за постигане на Целта на приоритетна ос II от Оперативна програма „Административен капацитет" - „Управление на човешките ресурси", в рамките на която се изпълнява проект „Компетентна и мотивирана общинска администрация в услуга на гражданите":
Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество.

инж. Кемал Алиев – ръководител на екипа за управление на проекта.

Прочитания: 534 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари