Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
ПОСЛЕДЕН ШАНС ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЩИНА АРДИНО
01 Август 2014

Земеделски производители, регистрирани на територията на МИГ-Ардино,могат да кандидатстват за последно по мярка121 на настоящата Програма за развитие на селските райони, с проекти на стойност до 100 000лв. пред СНЦ „МИГ-Ардино”. Те ще получат безвъзмездна помощ от ДФ „Земеделие”- Разплащателна Агенция, в размер на 40% от стойността на проекта.
Допустими са материални разходи, отнасящи се за:
1. Закупуване/ придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделско производство на ниво стопанство, вкл. такава, използвана за опазване на околната среда (торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж и т.н);

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за:
 опазване на околната среда;
 съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството;
 получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности на стопанството, чрез използването на биомаса;
 подобряване на енергийната ефективност;
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. Инвестиции за съоръжения (напр. транспортни средства, съоръжения за рационализиране на подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на оборудване, необходимо за производството на мед/пчелни продукти, развъдни клетки, технологични линии и т.н.) и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели - майки;
5. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н.
6. Инвестиции за напоително/отводнителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, вкл. нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники / съоръжения за съхраняване/опазване на водата и т.н.
Допустими са нематериални инвестиции за:
1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти – в това число:
-Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (например ISO9000:2005, ISO9001:2000, ISO14001:2004(EMAS),ISO22000:2005, ISO/TR 10013:2001, ISO19011:2002, ISO27001 ,системи за управление, базирани на информационни технологии и др.);
-Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
-Въвеждане на „Добри производствени практики”(ДПП) в земеделските стопанства;
2. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
3. Закупуване на софтуер;
4. Общи разходи, свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
Консултации на заинтересованите лица и организации на земеделски производители, ще се предоставят всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на СНЦ «МИГ – Ардино», на адрес гр.Ардино, ул.«Пирин» №20, от 04.08.2014г. до 01.09.2014г. вкл. Кандидатите могат да задават въпроси и на: е-mail-а на МИГ – Ардино: migardino@yahoo.com, и телефон 03651/4153.

инж.Азис Мурад-Изп. директор на МИГ-Ардино


Прочитания: 501 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари