Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
ФОНД „СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОБЩИНА АРДИНО ПРЕДСТАВЯТ
28 Януари 2016


Фонд „Солидарност” на Европейския Съюз И ОБЩИНА АРДИНО ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТ „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА - ДОЛЕН СКАТ ОТ ПЪТ В С. КИТНИЦА - ГОРНА МАХАЛА”

_________________________________________________________________________________________


Договор за безвъзмездна помощ: 2015BG16SPO001-009


Общ размер на проекта: 81 940.80лв., от които:  • 60 000.00 лв./шестдесет хиляди лева/ финансиране от фонд „Солидарност” на Европейския съюз;

  • 21 940,80лв./двадесет и една хиляди деветстотин и четиридесет лева и осемдесет стотинки/ съфинансиране от Община Ардино

Проектът стартира на 21.01.2016 година и е с продължителност 15 месеца.


Дейности по проекта:

Дейност 1: Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури

Дейност 2: Възлагане на обществени поръчки по ЗОП

Дейност 3: Изпълнение на строително - монтажни работи

Дейност 4: Осъществяване на строителен надзор и авторски надзор

Дейност 5: Реализиране на мерки за информираност и публичност

Дейност 6: Отчетност на проекта


Проектът предвижда аварийно възстановяване на подпорна стена – долен скат от път в с. Китница – Горна махала, община Ардино.

За възстановяване нормалната пропускателна способност на пътя, укрепителните мероприятия предвиждат:  • Изграждане на армонасипна гравитачна конструкция с височина 4.80 m, ширина 3.5m и наклон на тялото 70° спрямо хоризонта. Общата дължина на съоръжението е 35m.

  • Изграждане на облицована бетонова канавка от помпената станция до съществуващия водосток, в зоната на новоизградения черен път канавката преминава в тръба DN 300;

  • Дрениране „куминен” тип на гърба на съоръжението, което стъпва върху дренажна призма 1x1m с дренажна тръба ф160;

  • Възстановяване пътната настилка;

  • Полагане на стоманена еластична предпазна ограда без конзола тип ЕПО-4 в участъка на свличането – L=34,0 m.


В проекта е предвидено възстановяването на настилката в участъка на строителството да стане при спазване на габарит Г8, а именно:

- Пътно платно – 3.75 m

- Ленти за движение - 2 бр. по 1.875 m


Пътната настилка в участъка ще се възстанови със следната конструкция:

- Плътен асфалтобетон - 4 cm

- Неплътен асфалтобетон - 4 cm


Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Основен резултат от изпълнението на строително- монтажните работи е своевременно и непосредствено възстановяване на нанесените щети от природното бедствие и нормалното функциониране на инфраструктурата и недопускане разширяване периметъра в района на бедствието и връщане на нормалния ритъм на живот в населеното място.

За тази цел ще бъдат изпълнени следните строително- монтажни работи:  • Изграждане на силово укрепително съоръжение за укрепване и възстановяване на пътното платно - гравитачно съоръжение от съвременен тип (армиран насип), разположено в петата на неустойчивия откос. Съоръжението е с дължина 35 m и максимална височина 4.8 m.

  • Възстановяване на пътната основа и асфалтовото покритие.


Изграждане на облицована канавка, която да отвеждаща повърхностните води извън нарушения участък, с дължина 60 m.


Този документ е създаден в рамките на проект «Аварийно възстановяване на подпорна стена – долен скат от път в с.Китница – Горна Махала», който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган

Прочитания: 943 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари