Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ОБЯВЛЕНИЕ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО
12 Юни 2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:
редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.06.2020 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в залата на Читалище „Родопска искра” – Ардино, при следния проекто –
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Ардиноза 2019 година.
2.Приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ «МИГ Ардино – Джебел» по Стратегията за водено от общностите местно развитие одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект «Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр.Ардино, община Ардино.
3.Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ «Земеделие», обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор № BG06RDN001-7.007-0067-С01 от 08.05.2019 г. за проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г.
4. Издаване на запис на заповед от община Ардино в полза на ДФ «Земеделие», обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор № BG06RDN001-7.007-0067-С01 от 08.05.2019 г. за проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г.
5.Преобразуване чрез разделяне на ДГ „Брезичка” гр.Ардино, филиал с.Горно Прахово и ДГ „Мир” с.Бял Извор, филиал с.Жълтуша за учебната 2020/2021година в община Ардино.
6.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собстевност за 2020 г.
7.Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост.
8.Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд на община Ардино.
9.Отдаване под наем на терен общинска собственост.
10.Отдаване под наем на общинско нежилищно помещение, част от имот частна общинска собственост, находящо се на територията на община Ардино.
11.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, публична общинска собственост.
12.Удължаване на срока на договор за отдаване под наем на терен за срок от една година от 01.07.2020 г.
13.Взимане на решение за спазване на изискванията на Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за определяне на таксиметровите местоянки на територията на община Ардино
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………./С.Байрям/

Прочитания: 258 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари