Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Новини
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
17 Декември 2009

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА - 117 ПР / 2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ бр. 73/2007 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали"
местоположение: поземлен имот с № 030277, землище на Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали

възложител: община Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези" № 31 Булстат 000235750

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение е за проектиране и изграждане на изцяло нова канализационна мрежа и пречиствателно съоражение за отпадни води на с. Жълтуша, община Ардино. В проекта са предвидени следните дейности: изграждане на ПСОВ; реконструкция на главния колектор; изграждане на канализация на улици в селото, необхванати от канализационната инфраструктура. Отпадъчните води ще се отвеждат до пречиствателното съоражение посредством колектор. Площадката на ПСОВ ще се изгради в имот № 030277, с площ 1.082 м2 -общинска собственост, в земл. на с. Жълтуша. Схемата на третиране на водата е класическа -аеробна с рециркулация на активна утайка (кал). Излишната активна утайка ще бъде стабилизирана и изсушавана посредством филтър преси и евентуално по-нататъшната и употреба за наторяване на почви или депонирането и на специално отредени за целта места. Канализацията на с. Жълтуша, като част от общата техническа инхраструктура е един от приоритетите на Община Ардино, залегнали в стратегическата част на общинския план за развитие 2007-201 Зг.
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 11, в) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 "а" и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007 г.). Имотът в който ще бъде изградена пречиствателната станция не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най - близко разположената защитена зона е "Родопи Средни" BG 0001031 за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г .

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, като и риск от инциденти:
• Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, предвижда изграждане на ПСОВ. Схемата на третиране на водата е класическа - аеробна с рециркулация на активна угайка (кал). В тази връзка е направен извода, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
• Разглежданата площадка в землището на с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали за реализацията на инвестиционното предложение няма връзка с други подобни съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ - Хасково не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличение на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулирано с други предложения.
• Пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде оразмерена според броя на жителите. Улична канализационна мрежа на селото до момента не е изградена /канализации има на две улици с обща дължина 320 м, изградени от бетонови тръби ф 200/. При по-големи наклони на терена, което води и до максимални скорости на водата в канализацията, бетоновите тръби се изместват или се ронят. С реконструкция на канализационната мрежа се цели изграждане на модерна канална мрежа, събиране на фекалните води в общ колектор и извеждането му до ПСОВ.
• Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи отпадъчни води. Пречистените отпадъчни води след обеззаразяване ще се заустват в коритото на река Оваджик. Пречистването на битовите отпадъчни води не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. При строителството на ПСОВ ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място определено от община Ардино. По време на експлоатацията, в зависимост от степента на автоматизация на управлението на станцията ще се генерират в минимални количества битови отпадъци.
• Реализацията на инвестиционно предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционно предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работна площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението, растителния и животински свят.
• Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и монтирането на елементите на пречиствателната станция. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум. Инцидентите свързани с увреждане на местообитания на растения и животни също ще бъдат сведени до минимум и ще бъдат ограничени в рамките на площадката.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
• Обектът на инвестиционното предложение се намира в имот № 030277, с площ 1.082 м2 в земл. на с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали.
• Избраното местоположение на ПСОВ, извън населеното място, осигурява липсата на отрицателно въздействие свързани с наднормен шум при работа на станцията.
• Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. Земята е частна общинска собственост, нива, категория на земята при неполивни услония - седма.
• В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
• Съгласно представената информация, инвестиционното намерение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най -близко разположената защитена зона е „Родопи Средни", с код BG 0001031 за опазване на природните местообитания. ИП не засяга планински и гористи местности, влажни зони, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут.
• Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне пряко или косвено природни местообитания, предмет на опазване в най-близката защитената зона „Родопи Средни". С реализацията на инвестиционното намерение не се предвижда изсичане на дървестна и храстова растителност. Инвестиционното намерение не предвижда изграждане на нова или съществена промяна в съществуващата пътна инфраструктура. В непосредствена близост край имота преминава полски път, който води до главния път от републиканската пътна мрежа.
• За утайките, които ще се получават от работа на пречиствателната станция в зависимост от последващото им третиране, ще се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води.

IV Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обра гимост:
• Териториалният обхват на въздействие по време на експлоатация на пречиствателната станция е ограничен и локализиран в рамките на разглежданата площ на имота, землището на с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали.
• С реализацията на инвестиционното предложение ще се подобри пречистването на битовите отпадни води на селото и безразборното замърсяване на почвите и подземните подпочвени води.
• Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.
• Въздействието в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на около 30 % от разглежданата площ. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на пречиствателната станция и е обратимо.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
• Инвеститорът е уведомил за намерението си село Жълтуша и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Преди реализиране на инвестиционното предложение да бъде проведена процедура за получаване на разрешително за заустване във воден обект /река Оваджик/.
2. За утайките, които се получават от работа на пречиствателната станция в зависимост от последващото им третиране да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води.
3. Да не се поврежда и унищожава по никакъв начин съществуващата тревиста, храстова и дървесна растителност извън сервитута на необходимата за изграждане на инфраструктурата площадка.
4. При изпълниние на всички строителни и строително-монтажни работи да се спазват изисквания по безопасност и здраве, както и тези по противопожарна и аварийна безопасност, съгласно всички действащи в момента нормативни документи.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.
При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 - дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 20.11.2009 г. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ХАСКОВО:инж. Д.ИЛИЕВ

Прочитания: 1354 пъти

 
Избори 2019
 
Избори за общински съветници и кметове
на 27 октомври 2019 г.
 
Избори 2019
 
Предварителни избирателни списъци
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
За какво най-много харчите пари?

За храна
За дрехи
За нуждите на децата в семейството
За ток, вода и телефон
За лекарства
За козметика
За екскурзии
Други


Начална дата на анкетата:
2019-01-02


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари