Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 -2013
01 Юли 2010


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 -2013

Проект „Подобряване на сградния фонд на образователни институции
на територията на община Ардино”
Договор № BG 161РО001/4.1-01/2007/025


Заключителна конференция по проект “Подобряване на сградния фонд на образователни институции на територията на община Ардино” с Договор № BG 161РО001/4.1-01/2007/025 , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от държавния бюджет на Р България по Оперативна програма “Регионално развитие”- Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/4.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” на стойност 812 902, 51 лева, се проведе от 10.30 часа на 30 юни 2010 г. в заседателната зала на Общинска администрация- Ардино.
Конференцията откри кметът на община Ардино Ресми Мурад. Той сподели, че с реализирането на проекта по ОП “Регионално развитие” се подобри училищната инфраструктура, осигуриха се и се приложиха мерки за енергийна ефективност и се намалиха разходите за отопление. С реализацията на проекта бяха постигнати заложените обща и специфични цели:
-Осигурена подходяща образователна инфраструктура допринасяща за качествено обучение на подрастващите на територията на община Ардино за постигане на устойчиво местно развитие.
-подобрена училищната инфраструктура чрез ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващите образователни институции в община Ардино;
-осигурени и приложени мерки за енергийна ефективност и намаляване на разходите за отопление.
-Отчетен спад в миграционните процеси чрез създаване на благоприятна училищна среда.
Ръководителят на проекта Хафизе Мюмюн отчете пред участниците във форума извършените дейности, свързани с ремонта на СОУ “Васил Левски”, НУ “Христо Ботев”, ОДЗ “Слънце” и ЦДГ “Брезичка” находящи се в гр. Ардино, както и дейностите, свързани със самата реализация и отчитане на проекта.“Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на сградния фонд на образователни институции на територията на община Ардино” по Договор BG161PO001/4.1-01/2007/025, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”

Прочитания: 942 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари