Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
О Б Я В А
10 Март 2011

Община Ардино, със седалище гр. Ардино ул. „Бели брези” №31, тел.03651/ 41-57, факс: 03651/4568, на основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.37, ал.5 и ал.6 от Закона за народната просвета и Заповед № 105/09.03.2011 г. на кмета на община Ардино


ОБЯВЯВАМ:

конкурс за назначаване на директор с група на Целодневна детска градина „Мир” с.Бял извор, община Ардино и Целодневна детска градина „Св.Св. „Кирил и Методий” с.Горно Прахово, община Ардино
I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани;
2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за народна просвета – да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата;
3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правомощие да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
4. Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър”;
5. Да имат придобита професионална квалификация „учител” в детска градина по специалност от професионално направление „предучилищна педагогика” , „предучилищна и начална педагогика” и „педагогика”;
6. Да имат не по-малко от три години учителски стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителен стаж;
7. Да притежавт компютърна грамотност.
II. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
Компетентност, свързана с познаването и ползването на нормативните актове;
Комуникационна компетентност;
Способност на планира, организира и контролира изпълнението на дейностите;
Компетентност при работа в екип.
III. Начин на провеждане на конкурса
1. Конкурсът за заемане на длъжността „директор с група” на детска градина се провежда на три етапа:
1.1. Допускане по документи;
1.2. Допуснатите кандидати следва да защитят Програма за развитие на детската градина за три години;
1.3. Събеседване.
2. Етап 2 и 3 се провеждат в един ден в сградата на Общинска администрация град Ардино.
IV. Необходими документи:
• Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на община Ардино, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността;
• Професионална автобиография;
• Копие на документ за самоличност;
• Документ за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, ПКС;
• Копие на документ, удостоверяващ учителски трудов стаж;
• Свидетелство за съдимост;
• Карта за медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор” на детска градина;
• Удостоверение от Психиатричен диспансер по местоживеене;
• Декларация, че не е лишен/а по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия и няма наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от КТ;
• Проекто-програма за развитие на детската градина за период от 3 /три/ години.
Копията от преставените документи да са ясни и четливи, зарени с подписа на кандидата и текст „Вярно с оргинала”.
V. Срок и място за подаване на документите.
Документите следва да бъдат предоставени в деловодството на общинска администрация Ардино в срок до 30 от публикуването на обявата.
Адрес: гр.Ардино, ул. „Бели брези” №31, сектор „Административно обслужване”.
VI. Кратко описание на длъжността:
Директорът на детската градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието и възпитанието на децата и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.
Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на първия етаж в общинската администрация.
Подаването на документите се извършва лично или чрез упълномощено лице.
При подаване на документите, кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и правилата за провеждане на конкурса.

С уважение,


РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино

Прочитания: 1023 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари