Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
В АРДИНО ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ БРЕГОВЕТЕ НА РЕКА АРДИНСКА
30 Юни 2011


Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161РО001/4.1-04/2010
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в
178 малки общини”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 И ОБЩИНА АРДИНО ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВЕТЕ НА РЕКА АРДИНСКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЧНИ ПРАГОВЕ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ”.

Договор за безвъзмездна помощ № BG 161РО001/4.1-04/2010/005
Сума на безвъзмездната помощ 1 034 782, 60 лева
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България

В заседателната зала на Община Ардино се проведе встъпителна пресконференция, на която кметът Ресми Мурад поздрави участниците и сподели удовлетворението си от спечеления проект „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения” финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”. Инвестиционните дейности по проекта ще се реализират в непосредствена близост до зона с нов Подробен устройствен план (ПУП) на Община Ардино, за кварталите 82, 83 и 84, ул. „Пирин”. Освен това, проектът се явява естествено продължение на реализиран вече проект „Корекция на река Ардинска”. Надявам се, каза градоначалникът, идеята да се случи.
Основната цел на проекта е предотвратяване риска от наводнения, като предпоставка за подобряване на възможностите за местно развитие и подобряване качеството и средата на живот. В речния участък за корекция с дължина 550 м се предвижда изграждане на стоманобетонни подпорни стени, праг от габиони, монтаж на предпазен парапет, възстановяване и рекултивация на коритото и околното пространство, което ще допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на Ардино. „Чрез реализацията на проекта ще решим част от съществуващите проблеми, които са грижа и тревога на една част от гражданите от града и селата Правдолюб и Кроячево” - каза ръководителят на проекта Изет Шабан.
Проектът стартира на 01.06.2011 година и е с продължителност 12 месеца.

За справки и допълнителна информация:
Тел.: 03651/46-35 – Изет Шабан – Зам. кмет на община Ардино и Ръководител на проекта
Тел.: 03651/40-40 – Хафизе Мюмюн – Началник отдел „Инвестиционни проекти и евроинтеграция” и Технически сътрудник на проекта

“Този документ е създаден в рамките на проект “Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотратяване на наводнения” по Договор BG161PO001/4.1-04/2010/005, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”

Прочитания: 780 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари