Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
25 Септември 2011


BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001
„ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА”
Схема BG051PO001-5.2.07
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни
видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности
„Социален асистент” и „ Домашен помощник” – фаза 3 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-20013г.,
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ


От 01.01.2011г. Община Ардино в партньорство с Фондация ЕКИП, стартира проект „Грижа за качествен живот в общността”, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013.
Общата цел на проект „Грижа за качествен живот в общността”, Договор № BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001 е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от Община Ардино.
Общата стойност на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 131 844,13 лв.
Продължителността на проекта е 14 месеца, а предоставянето на социалните услуги е 12 месеца.
Реализирането на проекта ще доведе до разширяването и развиването на функциониращите услуги «Социален асистент» и «Домашен помощник».
За период от 12 месеца по проекта са назначени общо 25 лица, от които 10 социални асистенти и 15 домашни помощници, предоставящи качествени социални услуги на 56 ползватели - лица над 18 години с различни видове трайни увреждания, с намалена работоспособност 50 и над 50%, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация или невъжможност сами да организират социалния си живот и желаят да бъдат подпомогнати в ежедневието, както и самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и поддържат хигиената в своя дом.
През месец юни 2011г. и месец септември 2011г. се проведоха двудневни поддържащи обучения за социалните асистенти и домашните помощници. От стартиране на предоставяните социални услуги ежемесечно се извърщва консултиране на потребителите на социалната услуга, социалните асистенти и домашните помощници, както и мониторинг на предоставяните социални услуги.
През месец октомври 2011г. предстои назначаването на още четирима домашни помощници, които ще полагат грижи за още осем лица с увреждания и самотноживеещи хора.
Заложените дейности в проектния план за деветмесечието са успешно изпълнени.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ардино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Прочитания: 671 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари