Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО
17 Ноември 2011

Правилник
за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият правилник се приема на основание чл. 146 от КРБ и чл. 21, ал.3 от ЗМСМА и урежда структурата, организацията и дейността на Общински съвет – Ардино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Чл.2. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.
(2) Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление на основание чл. 138 от КРБ и чл. 18, ал.1 от ЗМСМА и осъществява своите правомощия при спазване на принципите на законност, публичност и гражданско участие.
Чл.3./1/ Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.
/2/Общински съвет – Ардино спазва следните общи принципи:
-законност;
-демократичност;
-гарантиране и защита правата и законните интереси на гражданите на община Ардино;
-публичност и прозрачност.
Чл.4 (1) Общинският съвет се състои от 21 съветници и заседава в сградата на Община Ардино.
(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на Председателския съвет.
(3) По изключение конкретно заседание може да се проведе извън територията на общината по решение на Общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.
Чл. 5. (1) Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Решението се приема с поименно гласуване.
6. определя размера на местните такси с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Решението се приема с поименно гласуване.
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Решението се приема с поименно гласуване.
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Решението се приема с поименно гласуване.
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и ред, определени със закон с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Решението се приема с поименно гласуване.
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите общински съветници.
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите общински съветници.
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство от повече от 1/2 от присъстващите общински съветници.
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Решението се приема с поименно гласуване.
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Решението се приема с поименно гласуване.
15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство от повече от1/2 от присъстващите общински съветници.
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства и кметски наместници по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите общински съветници.
19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.
20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите общински съветници.
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите общински съветници.
22. може да избира и да освобождава обществен посредник с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.
23. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
25. приема правилник по чл. 21, ал.3 от ЗМСМА за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
(3) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
Чл.7. (1) Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.
(2) Преди началото на първото заседание на Общинския съвет, новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато Общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.
(3) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.
(4) Клетвеният лист на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.
Чл.8. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.
Чл.9. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.
Чл.10. (1) За провеждането на тайно гласуване по чл. 9 се избира комисия от състава на ОбС.
(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общинския съвет.
Чл.11 Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.
Чл. 12.(1) Изборът на председател се извършва с бюлетина, в която са записани по азбучен ред имената на издигнатите кандидати, като срещу всяко от тях има квадратче, в което се отбелязва избрания кандидат.
(2) Пликовете и бюлетините, подпечатани с печата на Общинския съвет и подписани от Председателя на комисията по избора се връчват на ръка на всеки гласуващ съветник от член на комисията.
(3) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с отбелязване в квадратчето пред името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
(4) Гласът е действителен, ако в плика е намерена бюлетина с отбелязване само на 1 кандидат в квадратчето пред името.
(5) Недействителни са бюлетините, когато:
1.са намерени в избирателната кутия без плик;
2.в избирателния плик е поставена бюлетина без отбелязяно име или с отбелязване на повече от едно име;
3.върху тях са дописани думи и знаци, непозволяващи да се уточни избрания кандидат;
4.не са по установения образец
(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако никой от кандидатите след първото гласуване не получи необходимия брой гласове, се провежда нов избор, като за всеки нов избор могат да се правят и нови предложения.
Чл. 13. (1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет.
(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на правомощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда за избор на председател на съвета.
(4) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на съвета, нов избор се провежда след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.
Чл.14./1/Общинския съвет избира от състава на съветниците заместник председател. Изборът се провежда с явно гласуване, за избран се смята кандидатът получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
/2/Заместник-председателят подпомага председателя на Общинския съвет в изпълнение на определените със Закона за местното самоуправление и местна администрация функции и при неговото отсъствие изпълнява неговите функции.
/3/Заместник председателят на Общинския съвет получава месечно възнаграждение в размер на 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Общинския съвет.

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.15.(1) Председателят на общинския съвет:
1.свиква заседанията на съвета;
2.ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3.ръководи заседанията на съвета;
4.координира работата на постоянните комисии;
5.провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите на общинските съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
6.подпомага съветниците в тяхната дейност;
7.представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
8.удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
9.разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
10.осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
11.упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет;
12.удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
13.определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
14.следи за спазване на този правилник;
15.следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;
16.нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез поставяне на видно място в сградата на Общината, в местния вестник ”Ардински глас” и на официалната Интернет страница на общината
17.организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места.
18. командирова общинските съветници в рамките на определените за това средства;
19.изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

(2) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.
(3) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред определен по чл. 104, ал. 1 от настоящият правилник.
Чл.16. Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение в размер на основното трудово възнаграждение на кмета на общината и има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
Чл.17. Председателският съвет се формира от:
-Председателя на общинския съвет;
-председателите на постоянните комисии
Чл.18 Председателският съвет подпомага дейността на председателя на общинския съвет, като:
1.разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работата на общинския съвет;
2.предлага състав на делегации за международни контакти;
3.разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.19 Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.
Чл.20.(1) Общинският съветник има право:
1.да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2.да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3.да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4.да отправя питания към кмета на общината, кметовете на населени места, на които се отговаря писмено или устно на следващото заседание на общинския съвет;
5.питането се депозира в деловодството на общинския съвет, не по-късно от 5 дни преди заседанието на общинския съвет;
6.да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
7.да ползва отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник.
8.да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;
9.да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.
(2) За участие в заседание на общинския съвет, както и за участие в заседания на постоянни и временни комисии към Общинския съвет, възнаграждението на общинския съветник по ал.1,т.8 е в размер на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата на Председателя на ОбС за последния месец от предходното тримесечие по данни на ОбА-Ардино. Общият размер на възнагражденията на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 60 на сто от средната брутна работна заплата в ОбА – Ардино за последния месец от предходното тримесечие.
(3) При закъснение на заседание на Общинския съвет над 30 минути и преждевременно напускане на заседанията, общинските съветници се санкционират в размер на 50% от възнаграждението.
(4) При отсъствие от заседание на постоянните и временни комисии към Общинския съвет и от заседание на Общинския съвет, общинският съветник не получава съответното възнаграждение.
(5) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.
Чл.21. (1) Общинският съветник е длъжен:
1.да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2.да поддържа връзки с избирателите и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
3.да следи промените в нормативната уредба , отнасящи се до местното самоуправление
4.да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;
5.да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
6.да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.
7.при неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 от възнаграждението на общинския съветник се удържат средствата в размер, определен в чл. 20, ал.3.
(2) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс на общинските съветници, който става неразделна част от настоящия правилник;
Чл.22.(1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1.при поставяне под запрещение;
2.когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда за лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3.при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4.при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър,заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5.когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.
6.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт.
7.при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
8.При извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
9.при избирането или назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава членка на Европейския съюз;
10.при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 ЗМСМА
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателя на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(3) В тридневен срок от получаване на документите по ал. 2 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомлението му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на пълномощията и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Решението на общинската избирателна комисия може да бъде оспорено по реда на чл. 104 от Закона за местните избори. Препис от решението се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
(4) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизане в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 3, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 ЗМСМА.
(5) Ако в срока по ал. 4 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 4. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетва пред областния управител в присъствието на представители на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.
Чл. 23. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от председателя на общинския съвет.


Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

Чл.24. Общинският съветник по време на заседание няма право:
1.да прекъсва изказващия се;
2.да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
3.да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
4.да има непристойно поведение или да извършва постъпки, които нарушават реда на заседанието;
Чл.25.(1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.
(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.
(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.
(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.
Чл.26. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода, нито да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.
(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.
Чл.27. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.
Чл.28. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.
Чл.29. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.
Чл.30. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.
Чл. 31. В едномесечен срок от обявяване на изборните резултати лицето което при избирането му за общинският съветник заема длъжността по чл. 22, ал. 1, т. 9, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.
Чл.32. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание;
Чл.33. Напомняне се прави от председателя на общинския съвет на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
Чл.34. (1) Забележка се прави от председателя на общинския съвет на общински съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл.35. Порицание се налага от председателя на общинския съвет на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред;
Чл.36. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:
1.по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.32, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;
2.след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.
Чл.37. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1.възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2.продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание
Чл.38. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл 37 от този правилник не получава възнаграждение за заседанието, от което е бил отстранен.
(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Глава шеста

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.39.(1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.
(2) Всяка група се състои от най-малко 3 общински съветници.
(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
Чл.40. Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.
Чл.41.(1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.
(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.
Чл.42. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(2) Общинският съветник може да напусне дадена група и да премине към друга, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общинския съвет.Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.43. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии и избира от своя състав техните председател и членове с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.
Чл.44.(1) Постоянните комисии на общинския съвет са:
1.Комисия по финанси, бюджет– 7 човека;
2.Комисия по здравеопазване – 5 човека;
3.Комисия по образование – 5 човека;
4.Комисия по ТСУ, транспорт, комуникации– 5 човека;
5.Комисия по култура и вероизповедания – 5 човека;
6.Комисия по стопанско управление и евроинтеграция– 5 човека;
7.Комисия по законност, обществен ред и контрол на решенията на ОбС – 5 човека.
8.Комисия по социална политика и екология – 5 човека
9.Комисия по младежки дейности спорт и туризъм – 5 души
(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.
Чл.45.(1) Постоянните комисии имат за задача :
1.да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2.да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3.да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общинския съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
(3) Постоянните комисии разглеждат предложения и становища от общинската администрация, внесени от кмета на общината.
Чл.46. (1) Всеки общински съветник може да участва в състава на не повече от три постоянни комисии.
(2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.
(3) Председателят на Общинският съвет не може да участва като член в постоянните комисии към Общинския съвет.
Чл.47. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.
(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на 2/3 от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения
Чл.48. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.
Чл.49 (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на 2/3 от членовете, или от председателя на общинския съвет.
(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание не по-късно от 3 дни преди деня на провеждане на заседанието. Уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от техническия сътрудник на общинския съвет.
Чл.50. (1) Постоянните комисии заседават и вземат решение, ако присъстват повече от половината от техните членове.
(2) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, имат право на участие в работата на постоянните комисии с право на съвещателен глас.
(3) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.
(4) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.
(5) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.
Чл. 51 (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от името или чрез на кмета на общината.
(2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.
(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.
Чл.52 (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Председателят на комисията е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.
(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.
Чл. 53 Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен квартал или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния квартал или населено място.
Чл. 54. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.
(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
Чл.55.(1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.
Чл.56. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.
(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище или решение, което представя на председателя на общинския съвет.
Чл.57. Становището или решението на постоянна комисия се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.
Чл.58. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод; за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.
(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.
(4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.
Чл59. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени и приети от общинския съвет критерии и условия .
(2) Експертите и консултантите по ал. 1 работят на обществени начала. В случаите, когато е необходимо, задълженията и възнаграждението на експерта или консултанта се определят с договор, сключен с кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.60. (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета приема план за работа.
(2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетия годишен план.
(3) Планът се оповестява, като се постави на предварително определеното за това място в общината.
Чл.61. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко 6 /шест/ пъти в годината.
Чл.62. Най-малко 5 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определеното за това място в общината и на официалната Интернет страница на общината.
Чл. 63. (1) В изпълнение на приетия план председателят на общинския съвет, подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дне

Прочитания: 879 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари