Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АРДИНО
05 Септември 2012

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 12.09.2012 г. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1.Участие на община Ардино като партньор на община Минерални бани по обявена процедура по ОП „”Региожнално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развиткие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”.
2.Извършване на вътрешни компенсирани промени между отделните обекти в рамките на определените средства за капиталови разходи за 2012 г.
3.Удължаване срока на банковата гаранция за поет от МБАЛ „Ардино” ЕООД дълг, съгласно договор № 0904.0811 между Търговска банка Д” АД и МБАЛ „Ардино” ЕООД.
4.Дофинансиране и утвърждаване на поднормативни паралелки, съгласно Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОМН и актуализиране на структурата на училищната мрежа за учебната 2012/2013 година в община Ардино.
5.Информация за дейността на В И К звено – Ардино.
6.Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собстевност, находящи се в землището на община Ардино.
7.Откриване на процедура за продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, находящи се в землището на община Ардино.
8.Актуализирани на годишната програма за управление и разпореждане с имоти частна общинска собственост, находящи се в община Ардино.
9.Одобряване на доклад за оценка изготвена от лицензиран оценител на имот-частна общинска собственост и откриване на процедура за продажба.
10.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения, частна общинска собственост.
11.Откриване на процедура за продажба на общински жилища – частна общинска собственост.
12.Създаване на търговско дружество с общинско участие за добив на електроенергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на социални заведения, обшински училища, детски градини и обществени сгради на територията на община Ардино.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С.БайрямПрочитания: 619 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари