Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Новини
 
ПРОЕКТО-НАРЕДБА
29 Септември 2012

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1). Тази наредба урежда местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на селскостопански животни и животни - компаньони в населените места на общината и в земите за земеделско ползване и отдих на територията на общината.
(2). Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички лица на територията на
общината, свързани с дейностите по ал.1.
Чл.2.На територията на общината при стриктно спазване нормативната уредба по устройство на територията и всички ветеринарномедицински и санитарно-хигиенни изисквания за опазване на околната среда, могат да се отглеждат затворено селскостопански животни, птици и спортни гълъби върху собствения имот в количество, необходимо за задоволяване на лични нужди.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.3. На територията на гр.Ардино се забранява отглеждането на едри преживни
животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ), свине, еднокопитни животни и птици освен ако не отговарят на регламентираната от тази наредба начини, с изключение на спортните гълъби, притежаващи удостоверение за здравния статус (документ от ветеринарна клиника за проведени ваксинации и обезпаразитяване), издадени от частнопрактикуващ ветеринарен лекар, регистрирани в Българската федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби или други легитимни организации за спортни гълъби.
Необходимо е да имат документ за съгласие от собствениците на сградата, в режим на етажна собственост.
Чл.4. На територията на гр.Ардино се забранява изграждането на нови постройки на допълващо застрояване за отглеждане на домашни животни до приемане на единен за зоните режим на ползване и застрояване, приет от общинския съвет.
Чл.5. (1). В населени места на Община Ардино и в земите за земеделско ползване и отдих в община Ардино се разрешава отглеждането на селскостопански животни в:
1. заварени законни или търпими по смисъла на ЗУТ стопански постройки, които отговарят на санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания и на нормативните изисквания за опазване на околната среда;
2. новоизградени стопански постройки по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съответните подзаконови нормативни актове при спазване на санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските и изискванията за опазване на околната среда
(2). Постройките за отглеждане на животни се изграждат след издадено разрешение за строеж.
Чл.6.(1). Забранява се отглеждането на селскостопански животни в остарели паянтови и
полумасивни стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид животни, на нормативните изискванията за опазване на околната среда и които не са регистрирани и вписани като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност /ЗВД/.
(2). Състоянието на постройките по ал.1 се констатира от компетентните длъжностни лица при ОДБХ - Кърджали, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/, по сигнал до контролните органи по тази наредба.
Чл.7.(1). Забранява се придвижване на неидентифицирани, съгласно разпоредбите на ЗВД, едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и свине в населените места на община Ардино.
(2). Забранява се движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и републиканската пътна мрежа без да са идентифицирани и на които не са извършени мероприятията,предвидени в държавната профилактична програма.
Чл.8.(1). Забранява се отглеждането на селскостопански животни, пчелни семейства и гълъби в жилищни сгради в режим на етажна собственост.
(2). Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти, за които е констатирано по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, че са незаконни строежи или не се използват по предназначение.
Чл.9. Забранява се отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени
озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи.
Чл.10. Кметовете и кметските наместници на населените места в община Ардино
определят местата за събиране на животни за паша, маршрута по улиците, по които те се отвеждат.
Чл.11.Кметовете и кметските наместници на населените места в община Ардино
определят земеделските земи от общинския поземлен фонд за паша на селскостопански
животни. Определят пасищата и местата за водопой и в зависимост от епизоотичната
обстановка забраняват използването им.
Чл.12. Пашата в горите и земите в общинския горски фонд се разрешава въз основа на
годишен план, съгласуван с Държавно лесничейство /ДЛ/ и утвърден от Регионално
управление по горите /РУГ/.
Чл.13. Забранява се на физическите и юридически лица, които отглеждат
селскостопански животни да замърсяват земната повърхност и почвата в населените места с оборски тор, торова течност и животински екскременти.
Чл.14. Съхранение на азотосъдържащи торове ( органични и минерални).
(1). В зависимост от размера на земеделското стопанство, от броя на животните и начина на отглеждането им, всяко земеделско стопанство трябва да разполага с отделни съоръжения за съхраняването на оборски тор – твърд и течен.
(2). Съоръженията се изграждат с водоустойчиво дъно, по начин, който да предотвратява изтичането на отпадни води. Съоръженията се проверяват редовно и при необходимост се предприемат незабавни действия.
Чл. 15. Съхранение на органични торове (твърд и течен).
(1).Съхранение на твърд оборски тор.
1. При пасищно отглеждане на животни, капацитетът на изградените съоръжения да е достатъчен за съхраняване на генерирания в стопанството оборски тор най-малко за 4 месеца.
2. При оборно отглеждане на животни, капацитетът на изградените съоръжения да е достатъчен за съхраняване на генерирания в стопанството оборски тор най-малко за 6 месеца.
3. При изграждането на съоръженията да се вземат предвид редица фактори, като броя на отглежданите животни, вида им, технологията на отглеждане, продължителността на периода на съхраняване (в зависимост от начина на отглеждане на животните – пасищно или оборно) и количеството на използвания постелъчен материал.
4. Твърдият оборски тор да се използва след съхранение в продължение на най-малко 6 месеца.
5. Tвърдият оборски тор да се съхранява в специални торохранилища. При липса на такива, твърдият оборски тор да се съхранява на водонепропускливи площадки и покрити с политилен ако са близки до населени места.
6. Отпадните води, отделящи се от съхранявания твърд оборски тор, да се събират и съхраняват.
7. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до водни обекти. Разстоянието до водни обекти да е най-малко 150 м.
(2). Съхранение на течен оборски тор.
1. Течният оборски тор да се използва след съхранение в продълже-ние на най-малко 4 месеца.
2. Стопанството да разполага с добре построено съоръжение или резервоар. Капацитетът (обемът) му зависи от броя, вида на животните и от продължителността на периода на съхранение (най-малко 4 месеца).
3. Съхранението на течния оборски тор да се извършва в съоръжения, специално изградени за целта, в зависимост от специфичните особености, като вида на обора, в който се отглеждат отделните видове животни.
4. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на течен оборски тор в близост до водни обекти. Разстоянието до тях да е най-малко 150 м.
(3). Съхранение на органични торове. Съхранение на силаж и отпадни води от силажи.
1. Всички отпадни води от силажите да се събират и съхраняват, като се отвеждат до резервоар, за да се предотврати просмукване в почвата.
2. Силажът, произведен от полуизсъхнала трева и балиран след това в найлонови опаковки, да се съхранява най-малко на 150 м от водни обекти.
3. Минералните (неорганичните) торове да се съхраняват в специализирани складови помещения, изградени и оборудвани съгласно инструкциите за противопожарна безопасност.
4. В специализираното складово помещение насипните и опаковани торове се съхраняват разделно. На всеки вид тор се поставя табелка с надпис.
5. Да не се допуска плътно нареждане на фигурите с опаковани торове до стените на складовото помещение. Отстоянието трябва да е най-малко 25 см.
6. Амониевият нитрат да се съхранява в опаковано състояние
7. Другите насипни торове (калиеви, фосфорни) да се съхраняват на купчини под различна форма, но да не се допуска смесване.
8. При липса на специална складова база, минералните торове да се съхраняват поднавеси или складови помещения, пригодени за съхранение – покривите да не пропускат вода, подовете да са водонепропускливи и повдигнати над нивото на терена, около складовете да са изкопани канавки за безопасно извеждане на водата.
9. Не се допуска съхранението на насипни минерални (неорганични) торове на открити площадки.
Чл.16. Забранява се отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради, разположени на разстояние по-малко от 6 метра от жилищни сгради в съседни поземлени имоти.
Чл.17. Кметове и кметски наместници на населените места :
(1) Съдействат при изпълнение на мерките за профилактика, както и за ограничаване и ликвидиране на заразни болести при животните.
(2) Предприемат мерки за недопускане на животни на територията на депата за отпадъци;
(3) Организират събирането на трупове на животни .
Чл.18. Забранява се отглеждането на пчелни семейства в град Ардино и в населените
места на територията на Община Ардино, извън реда регламентиран в чл.19.
Чл.19.(1). Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени имоти, предвидени за ниско жилищно строителство, както и извън регулационните граници на населените места – върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица при спазване на следните изисквания:
1. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в кметството по местонахождението им, където се води регистър на постоянните и временни пчелини.
2. Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т. 1 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.
3. В населени места в имоти с ниско жилищно строителство и в законно застроените имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;
(2). Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;
2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за
производство на племенни пчелни майки;
4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.
6.територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило.
(3). Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни
пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ

Чл.20.(1). Всеки, който отглежда животно-компаньон или се грижи за него, е длъжен да
спазва принципите за хуманно отношение към животните и му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразно изискванията на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2). За отглеждане на кучета и котки в жилища в сграда – етажна собственост, се осигурява площ, не по-малка от:
1.за куче:
А) от малки породи до 10 кг – 6 кв.м;
Б) за средни породи до 25 кг – минимум 8 кв.м;
В) за големи породи над 25 кг – минимум 10 кв.м;
2. за котка – минимум 6 кв.м.
(3).Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.
(4). На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия, съобразени с физиологичните им дадености.
(5).На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за
свободно движение, както и ежедневна разходка, като това не пречи и застрашава хората.
Чл.21. Собственикът на животно-компаньон е длъжен:
1. да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда
собственост или на обществени места.
2. да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени
места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.
3. да не допуска кучето да нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.
4. ако го отглежда с цел развъждане, да бъде регистрирано в ОДБХ.
5. да осигурява стерилизацията му, освен ако в случай на възпроизводство е в състояние да отглежда новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.
Чл.22. (1). При навършване на 1-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиването му, собственикът на кучето е длъжен да го регистрира при ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.
(2). При регистрацията на кучето ветеринарния лекар задължително поставя микрочип
(3) Ветеринарните лекари, регистрирани на територията на община Ардино по ЗВД и по ЗУТ са длъжни да осигуряват информация за всяко регистрирано куче не по-малко от веднъж в месеца. Получената информация е на разположение на ОДБХ – Кърджаки и общината.
(4). В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация в общината по постоянен адрес/седалище за регистрация, за което се издава административен паспорт по образец. При промяна на декларираните обстоятелства (продажба, смърт или промяна на местоживеене), собственикът е длъжен в тридневен срок да уведоми за това администрацията, като подава нова декларация.
Чл.23.(1). За притежаване на куче ежегодно до 31 март се заплаща такса, определена с
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
(2). При придобиване на куче с вече платена годишна такса, отразена в административния паспорт, същата не се заплаща от новият собственик, а се подава само декларация за собственост по чл.117 от Закона за местни данъци и такси.
(3). Невнесените такси се събират с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
(4). Таксата не се заплаща за куче с поставен микрочип за първата година от неговото
регистриране.
Чл.24. Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на инвалиди – за 1 куче;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, МВР и БЧК;
3. кастрираните кучета
4. ловни кучета, собственост на ЮЛ
Чл.25. Собствениците на кучета са длъжни:
1. при извеждането на кучетата да носят в себе си административния паспорт и да го
представят за проверка на общинските органи;
2. ежегодно да представят кучетата за профилактични ваксинации срещу бяс, други актуални заразни заболявания на територията на общината, да извършват мероприятията по обезпаразитяване. При съмнения за бяс и при промяна в поведението на животните, незабавно да уведомяват ветеринарните органи;
3. да не ги изоставят, а когато не могат да ги отглеждат, да ги предадат в общинския
кастрационен център по условия и ред, предвидени в правилника за дейността му;
Чл.26. Отглеждането на животни компаньони в сградите в режим на етажна собственост става при изпълнение на съответните нормативни актове и без да се създава неудобство на непосредствените съседи. Всеки собственик или обитател вписва в книгата за собственици притежаваните или взети за отглеждане животни.
Чл.27. Забранява се отглеждането на животни компаньони и гълъби на открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.
Чл.28. Забранява се функционирането на приюти, хотели и училища за домашни любимци в жилищни постройки в режим на етажна собственост.
Чл.29. Забранява се разхождането на кучета от едри породи и агресивни кучета от малолетни лица.
Чл.30. При присъствие на животно компаньон на обществено място, собственикът /или
лицето водещо животното/ е длъжен:
1. да не оставя животното без надзор и да упражнява постоянен контрол на поведението му;
2. да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно компаньон с други животни и хора;
3. да гарантира сигурността и защитата на своето животно компаньон от хора и други
животни, които могат да му причинят физически или психически страдания;
4. да не допуска нарушаване на обществения ред, спокойствието и почивката на гражданите от животното компаньон;
5. да не използува животното компаньон за комерсиални цели – борби, просия, фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и други;
6. да носи със себе си административния му паспорт;
7. да почисти мястото след дефекация на животното.
8. да води кучето винаги на повод, не по-дълъг от 2 метра, а ако кучето е от агресивна порода – и с намордник.
9. да не подтикват и да не допускат нападение на кучето срещу хора и животни.
Чл.31. Забранено е разхождането на животни компаньони:
1. на територията на детски ясли, детски градини, детски площадки и училища;
2. в дворовете на здравни заведения и заведения за социални грижи;
3. на територията на уличното озеленяване, извънселищното озеленяване и паркове,
междублоковите пространства.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. Контрол по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от
упълномощени от Кмета на общината лица. При установяване на нарушения, същите съставят актове за установяване на административни нарушения.
Чл.32. Лицата по чл. 38, извършват проверки, в т.ч. и по сигнали и жалби на граждани, като за целта могат да бъдат канени и представители на ОДБХ, РИОСВ, ОД на МВР и др.
Чл.33. За нарушения по настоящата Наредба на виновните лица се налага административно наказание - глоба, както следва:
1. За нарушаване на разпоредбите на раздел втори– глоба в размер до 1000 лева;
1.1.За нарушаване на чл.7, ал.1 – глоба в размер от 50 до 200 лв.
1.2 За нарушаване на чл.7, ал.2 – глоба в размер от 50 до 200 лв.
2. За нарушаване на разпоредбите на раздел трети, както следва:
2.1. За нарушения на чл. чл. 20 и 21 – глоба до 1000 лв.;
2.2. За нарушения на чл.22, ал.1 – глоба от 50 лв. и собственика на кучето се предупреждава писмено да извърши регистрацията в 7-дневен срок. Ако след този срок кучето не бъде регистрирано, на нарушителя се налага глоба в размер на 200 лв.;
2.3. За нарушения на чл.22, ал.4 – глоба от 50 лв. и собственика на кучето се предупреждава писмено да извърши регистрацията в 7-дневен срок. Ако след този срок кучето не бъде регистрирано, на нарушителя се налага глоба в размер на 200 лв.;
2.4 За нарушения на чл.23, ал.1 се налага глоба от 20 до 1000 лв.
2.4. За нарушения на чл.25 се налага глоба от 50 до 1000 лв.
2.5. За нарушения на чл. 26, 27, 28, 29 и 30 – глоба до 100 лв.;
3. За други нарушения на разпоредбите на настоящата наредба, на виновните лица се налага глоба до 1000 лв.
Чл.42. Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от Кмета на общината.
Чл.43. Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1. ”земи за земеделско ползване и отдих” са земите по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2. ”селскостопански животни” са животни, отглеждани и развъждани от човека с цел
производство на суровини и храни от животински произход или за други селско- или
горскостопански цели, или за работа (впрегатен добитък, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици, буби, пчели).
3. “едри преживни животни” са говеда и биволи.
4. “дребни преживни животни” са овце и кози.
5. ”еднокопитни животни” са коне, магарета и техните хибриди.
6. ”птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби и токачки, отглеждани в затворени
помещения и в кафези за лични нужди.
7. „животни” са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.
8. „животни-компаньони” са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас Риби.
9.”агресивни кучета” са кучета, които проявяват неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт;
10. „с цел развъждане” е размножаване на животното поне веднъж годишно.
11. „строг нашийник” е нашийник от метални звена и защита на ларинкса с косо извити
навътре заоблени метални щифтове с диаметър минимум 3.5 мм.
12. ”маловажни нарушения” са тези, при които извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от същия вид.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Закона за устройство на териториите, ЗВД, Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Закон за защита на животните и Закона за опазване на околната среда и влиза в сила на ....................
§ 2. Специфичните условия за отглеждане и защита на животните, които не са обект на
настоящата наредба, се подчиняват на изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и конкретната
подзаконова нормативна уредба.

МОТИВИ:

I. Цели, които се поставят:
Да се регламентира реда и начините за отглеждане на животни, пчелини и кучета компаньони на територията на Община Ардино, както и начините за съхранение на различните видове тор, по този начин ще бъдат удовлетворени исканията на гражданите за екологично чиста среда, които стават ясни от многобройните искания и молби към ОбА – Ардино за разрешаване на проблеми с нерегламентирани торища.На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Ардино да направят предложения и да изразят становища по проекта.


ВНОСИТЕЛ:
РЕСМИ МУРАД
Кмет на Община Ардино

Прочитания: 931 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари