Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

Новини
 
О Б Я В А
31 Октомври 2012

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ
ОБЯВА
за провеждане на търг с тайно наддаване
На основание Заповед № РД-09-197/25.10.2012 г. на Областния управител на Област Кърджали, Областна администрация обявява търг с тайно наддаване на 27.11.2012 г., от 10.00 часа в залата на II етаж на администрацията гр.Кърджали, бул."България" № 41, за:
I. Продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост с Начална тръжна цена (НТЦ) без включен ДДС, както следва:
В община Кърджали:
1. УПИ XI, кв. 4 с площ 647,00 кв.м.по ПУП на с. Долна крепост, НТЦ: 3 655.00 лв.
2. УПИ XIX, кв. 10 с площ 570,00 кв.м. по ПУП на с. Мост, НТЦ: 6 800.00 лв.
3. УПИ VI, кв. 24 с площ 680,00 кв.м. по ПУП на с. Жинзифово, НТЦ: 7 000.00 лв.
4. УПИ Х1-93, кв. 18 с площ 660,00 кв.м. по ПУП на с. Царевец, НТЦ: 6 541.00 лв.
В община Ардино:
5. УПИ XXXII1-568, кв. 41 с площ 800,00 кв.м. по ПУП на гр. Ардино, НТЦ: 6 860.00 лв.
6. УПИ X, кв. 14 с площ 546,00 кв.м. по ПУП на с. Бял извор, НТЦ: 4 450.00 лв.
В община Черноочене:
7. Имот № 017018 площ 2 019,00 кв.м. по Картата на възстановената собственост на землището на с.Пчеларово, в местността "Езлака", община Черноочене, с начин на трайно ползване: съоръжение за поддържане, НТЦ: 4 431.00 лв.
II. Учредяване безсрочно право на строеж за построяване на гараж със застроена площ 30.00 кв.м., в държавен УПИ У-67, кв. 14 по ПУП на с. Ястреб, община Кърджали, НТЦ: 341.00 лв.
Специални изисквания към участниците:
А/ Право на участие в търга с тайно наддаване имат физически или юридически лица, подали заявление и представили документите според изискванията, посочени в тръжната документация и при спазване разпоредбата на чл. 22 от Конституцията на Република Бълга¬рия;
Б/ Не се допускат до участие в търга: 1 .Кандидат, който в изпълнение на договорни отношения е изготвил оценката; 2. Кандидат, който е в производство по ликвидация, обявен или е в производство за обявяване в несъстоятелност или невъзстановен в правото си не-състоятелен; 3. Кандидат, чието заявление е постъпило след определения краен срок; 4. Кандидат, който е използвал други документи и образци, не е закупил тръжна документация, не е извършил оглед на обекта, не е внесъл депозита за участие в определените срокове, съгласно тръжната документация или не е представил друг изискващ се в тръжната доку¬ментация документ; 5. Кандидат, който не е изпълнил което и да е условие от тръжната документация.
Тръжните документи за обектите могат да бъдат получени всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа в стая № 401 на Областна администрация Кърджали, след представяне на документ за платена такса в размер на 60,00 лв. с включен ДДС, по
1
банковата сметка на Областна администрация Кърджали: IBAN
BG58UBBS80023106217604, В1С - UBBS BGSF на "ОББ" АД - клон Кърджали.
Крайният срок за получаване на тръжната документация е до 12.00 часа в деня, предхождащ търга. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 13.00 часа до 17.00 часа до деня, предхождащ търга.
Депозитът за участие в търга е в размер на 30 % от определената начална тръжна цена за всеки обект, който се внася най-късно до 13. 00 часа в деня, предхождащ търга по сметка на Областна администрация Кърджали, посочена в тръжната документация.
Заявленията за участие в търга се приемат до " 7.00 часа в деня, предхождащ търга.
За справки и информация: Областна администрация Кърджали, ет.4, стая № 401, и стая № 404; тел: 0361/ 6-01-71; 6- 01-57.
ИВАНКА ТАУШАНОВА
Областен управител

Прочитания: 579 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари