Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

ПРОЕКТИ
 
О Б Я В А
04 Февруари 2019

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, набира кандидати за длъжността „Помощник, кухня”.
За позицията могат да могат да кандидатстват неактивни или безработни лица в това число: хора с увреждания с право на работа; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица - безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи; безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания; безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица – зависими, бездомни лица, лица без никакво образование и лица, пострадали от насилие.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление –по образец;
2. Декларации по образец;
3. Експертно решение на ТЕЛК с право на работа /копие/- ако е приложимо;
4. Служебна бележка от Бюро по труда – Ардино, че лицето е безработно- ако е приложимо.
5. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации- при наличие;
6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- при наличие.
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Ардино, гр. Ардино, ул. «Бели брези» №31, ет.2, стая №7 или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ардино ardino@abv.bg.
Документите следва да се подават лично или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на община Ардино в срок до 08.02.2019 г. включително – 17.00 часа за проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Ардино.
Подборът протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в двудневен срок от изтичане срока на обявлението.
• Провеждане на интервю.
До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Ардино и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Ардино.
Интервюто има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
Информация за одобрения кандидат ще бъде изнесена на информационното табло на служебния вход на сградата на община Ардино и на сайта на общината www.ardino.bg


РЕСМИ МУРАД ----------п---------
Кмет на община Ардино

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документация

Прочитания: 452 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари