Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ПРОЕКТИ
 
О Б Я В А
15 Ноември 2019

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на договор №BG05M9OP001-1.029-0001-C01 „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.029 „Обучение и заетост на територията на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, стартира набирането на целева група от 37 души, на която ще бъде осигурена заетост с продължителност 6 месеца.
В тази връзка ще бъдат осигурени 37 работни места за длъжността:
 Работник поддръжка на пътища
Код по НКПД: 9312-0006

За набирането на ЦЕЛЕВА ГРУПА могат да кандидатстват безработни лица от всички възрастови групи, регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" – Ардино:
Приоритетно ще бъдат подкрепени следните лица от целевата група: безработни лица на възраст до 29г. вкл.; безработни лица на възраст над 54 г.; безработни лица без специалност и с ниско образование (основно или по-ниско).

Няма да се допускат кандидати, преминали обучение за професионална квалификация по професия „Помощник пътен строител”, финансирани по други проекти и/или програми.


Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление –по образец;
2. Декларации по образец;
3. Служебна бележка от Бюро по труда – Ардино, че лицето е безработно- задължително.
4. Копие от документи за придобита образователна степен – минимално изискване начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване - задължително;
5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- при наличие.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на Община Ардино, гр. Ардино, ул. «Бели брези» №31, ет.2, стая №7 или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ардино ardino@abv.bg.

Документите следва да се подават лично или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на община Ардино в срок до 06.12.2019 г. включително – 17.00 часа за проект „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.029 „Обучение и заетост на територията на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел”.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Ардино.
Подборът протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в двудневен срок от изтичане срока на обявлението.
• Провеждане на интервю.
До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.


Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Ардино и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Ардино.
Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
Списъците с одобрените 37 души за включване като целева група в проекта, на която ще бъде осигурено обучение и субсидирана заетост с продължителност 6 месеца ще бъдат изнесени на информационното табло на служебния вход на сградата на община Ардино и на сайта на общината www.ardino.bg.
Преди сключване на трудовите договори избраните представители от целевата група ще преминат обучение за професионална квалификация по професия „Помощник пътен строител”.


инж. ИЗЕТ ШАБАН - - - - - - - п - - - - - - -
Кмет на община Ардино

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документация

Прочитания: 601 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари