Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
09 Декември 2019

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до събеседване за включване като целева група по проект „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино” BG05M9OP001-1.029-0001-C01

В изпълнение на договор №BG05M9OP001-1.029-0001-C01 „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.029 „Обучение и заетост на територията на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел”, комисията допуска следните лица за участие в събеседването, което ще се проведе на 11.12.2019 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет – Ардино, както следва:
1. Исмаил Сафед Билезер
2. Иляз Мустафа Халил
3. Нури Бейсим
4. Гюлшен Фаикова Джигова
5. Гюлдане Байрамали Чауш
6. Фета Хасан Якуб
7. Нурал Ахмед Шериф
8. Асие Азис Саиб
9. Фахри Джемал Дурмуш
10. Мергюл Расимова Тахирова
11. Сали Бехчет Осман
12. Ружди Юсеин Касим
13. Емил Асенов Георгиев
14. Рафет Ахмед Хабиб
15. Гюлизар Ахмед Хабиб
16. Севитин Емин Махмуд
17. Рушен Рамадан Кадир
18. Сениха Мюмюналиева Ахмедова
19. Рафет Ахмедов Ахмедов
20. Басри Джелил Мюмюн
21. Ружди Сали Мурад
22. Айхан Йълмаз Шабан
23. Халим Хашим Чилингир
24. Мюмюн Вадехтин Халибрям
25. Иляз Абдулмеджит Мюмюн
26. Рушен Кадир Караахмед
27. Гюлдане Сабриева Юсеинова
28. Бирсен Енверова Рюстем
29. Тахир Мехмед Мустафа
30. Хорие Сабахтин Хасан
31. Надие Яшар Ефенди
32. Фатме Али Али
33. Шинка Асенова Узунова
34. Кичка Фердова Радева
35. Мюмюн Ахмед Махмуд
36. Бейджан Мюмюнов Кьосев
37. Хамди Рефик Хайрула
38. Сами Мюмюнали Али
39. Ердинч Бейсим Сали
40. Шинка Миткова Казакова
41. Рафие Ахмедова Бояджиева
42. Кемал Ахмед Ахмед
43. Емине Мюмюнали Юзеир
44. Гюлнар Кадир Халибрям
45. Ризван Сабри Емин
46. Джейлян Фикрет ТопчиС П И С Ъ К
на недопуснатите кандидати до събеседване за включване като целева група по проект „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино” BG05M9OP001-1.029-0001-C01

В изпълнение на договор №BG05M9OP001-1.029-0001-C01 „Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.029 „Обучение и заетост на територията на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел”, комисията недопуска следните лица за участие в събеседването:

1. Билгин Салим Ферад
Мотиви: Лицето не отговаря на изискванията на обявата.

2. Рабие Ахмедова Юсеинова
Мотиви: Лицето не отговаря на изискванията на обявата.

3. Нурджан Гюндудуева Еминова
Мотиви: Лицето не отговаря на изискванията на обявата.

4. Кериме Фикретова Мурадова
Мотиви: Лицето не отговаря на изискванията на обявата.

5. Дафинка Атанасова Димитрова
Мотиви: Лицето не отговаря на изискванията на обявата.

6. Рамадан Салим Садулах
Мотиви: Лицето не отговаря на изискванията на обявата.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Прочитания: 61 пъти

 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Къде ще празнувате Нова година?

В къщи
На гости при приятели
В заведение
В чужбина
Няма да празнувам


Начална дата на анкетата:
2019-12-18


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари