Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА
18 Февруари 2020

за
публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос, чрез финансов инструмент) от община Ардино

Уважаеми Съграждани,

На основание чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг (ЗОД), община Ардино отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на:
1. Инвестиционно намерение за участие по процедура BG16RFOP001-6.002 – „Развитие на туристически атракции“, приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, чрез проект: „АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА АРДИНО“;
2. Поемане на дългосрочен дълг от община Ардино за осигуряване на съфинансиране проекта от т.1, чрез финансов инструмент, съгласно условията на процедурата.

По т.1 от настоящата покана ще бъде обсъдена базовата структура на инвестиционното намерение на община Ардино за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 – „Развитие на туристически атракции“, приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, чрез проект: „АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА АРДИНО“:

Обхват на инвестиционното намерение: Като допустим бенефициент по настоящата процедура, чрез гореспоменатия проект, община Ардино желае да осигури консервационно-реставрационна намеса, подобряване на достъпа до обектите за хора в неравностойно положение, както и популяризиране и развитие на културното наследство в региона, чрез създаването на интегриран туристически продукт, обхващащ:

• Инфраструктурни дейности, насочени мерки към всеки един обект (с безвъзмездно финансиране) са както следва:
I. Обект: Дяволски мост
• Изграждане на калдъръмен подстъп към моста и чрез консервационно-реставрационни работи на калдъръм, подпорни стени, парапети и отводняване по стария път (съответно от изток – 310м. и запад – 350м.), използван от търговците между 16-ти и 19-ти век. Предвиждат се изграждане и на кът за отдих и изгледна площадка към моста;
• Експониране с ефектно, художествено осветление, което да подчертае забележителните характеристики на недвижимата културна ценност „Дяволски мост”, в тъмната част на денонощието;
• Екопътека към т.нар. „Змийска глава“ (140м), разположена над Дяволския мост и представляваща интересна позиция, от която може наблюдава културния обект;
• Поставяне на маркировка, указателни и информационни табели.

II. Обект: Орлови скали
• Предвижда се експониране с ефектно осветление, което да подчертае недвижимата културна ценност, в тъмната част на денонощието;
• Изграждане на калдъръмена пътека, обезопасена с перила, по ската на скалата, на места с вкопаване в камъка, където се налага;
• Екопътека от Орловите скали до крепостта Калето (на около 500м. от светилището Орлови скали)
• Изграждане на площадка на Калето с ясен изглед към културния обект – Орлови скали;
• Поставяне на маркировка, указателни и информационни табели.

III. Обект: Късноантична и средновековна крепост Патмос
• Консервационно-реставрационни работи по проучената част на крепостта Патмос;
• Експониране и социализиране на „Късноантична и средновековна крепост Патмос“
• Осигуряване на достъп през река Арда до полуострова, на който се намира обекта чрез:
- Доставка на плиткогазещи лодка/и
- Изграждане на понтонно съоръжение
- Изграждане на екопътека с кътове за отдих и реставрация на обекти от късносредновековно селище, намиращо се по трасето към крепостта;
• Поставяне на маркировка, указателни и информационни табели.
• Доставка на оборудван мобилен посетителски център;
• Изграждане на малък паркинг два абтобуса до 10 леки коли (опционално).

• Приходогенериращи инфраструктирни дейности (финансиране посредством финансов инструмент):

• Туристическо настаняване "Общежитие" -Основен ремонт и обзавеждане етаж на мъжкото общежитие , както следва:
-Ремонт и модернизация на пети етаж от общежитие за нуждите на обособяването му като хостел и осигуряване на достъп посредством ансансьор;
-Ремонт и модернизация на залата за семинари, конференции и обучения, сервизни помещения и тоалетните на ниво партер (МУЗЕЙ/УЧИЛИЩЕ);
• Барутчийница - 3Д кино и Павилион за „Виртуална реалност”
• Въжен атракцион за активен отдих и детски съоръжения.
• Доставка на мобилен павильон за хранене (с оборудвана кухня, хладилници и т.н, с възможности за продажба на местни продукти)

• Неинфраструктурни дейности, необходими за развитие на търистическата дестинация и разработването на туристическия продукт:
Настоящият проект „Атрактивен туризъм за културното наследство на Ардино“, с който община Ардино ще кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ - „Развитие на туристически атракции“ (ОПРР 2014-2020), предвижда и различни дейности за подпомагане развитието на туристическия продукт.

Други обекти и дейности, които могат да бъдат включени съгласно изискваната на процедурата и предложенията на местната общност.

Продължителност на проекта: максимум 24 месеца, от датата последваща сключването на договора с управляващия орган – ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ.
• Максимална стойност на проекта: максимум 6500000 лв., от които 85% безвъзмездна финансова помощ и 15% финансиране чрез дългов финансов инструмент.

По т.2 от настоящата покана ще бъдат обсъдени следните намерения за поемане на дълг:
• Вид на дълга и начин на обезпечаване: Съгласно чл.3, ал.2 от ЗОД, видът е – Дълг, поет с договор за общински заем. Начин на обезпечаване – Залог срещу текущи и бъдещи вземания по реда на закона за особените залози върху бюджетната сметка на общината;
• Максималния размер и валутата на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 975000 /деветстотин седемдесет и пет хиляди/ лв.;
• Максимален лихвен процент и такса за управление на кредита – годишна лихва в размер не повече от 6,0 % за целия период на дълга, формирана от базов лихвен процент плюс предложена от избрания финансов посредник на ОПРР за южна България – „Обединение ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, както и до 0,2% от размера на дълга за такса управление;
• Източници за погасяване на дълга – собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия
• Срок за погасяване на дълга – 10 години от датата на сключване на договора за кредит на равни месечни вноски.

Публичното обсъждане ще се проведе на 19.03.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ардино – гр. Ардино, ПК 6750, ул. „Бели брези“ № 31.

Настоящата покана, на основание член 15, ал.2 от ЗОД, се публикува във:
• Регионален ежедневник,
• На електронната страница на Община Ардино – https://www.ardino.bg
• На информационно табло в Община Ардино.

Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: ardino@abv.bg до 18.03.2020г./ п /
инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино

Дата: 18.02.2020 г.

Прочитания: 151 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари