Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ОБЯВА
21 Февруари 2020

за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“


Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино - Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ Ардино - Джебел“, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“, при следните условия:

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на малки и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ Ардино – Джебел (т.е Община Ардино и Община Джебел) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии).
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
1.1. Допустими кандидати за финансиране, по настоящата процедура чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие са само съществуващи малки и средни предприятия според Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП), регистрирани съгласно Закона за малките и средни предприятия, от територията на МИГ „Ардино – Джебел“
1.2. Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
1.3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
1.4. Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.
1.5. Кандидатите трябва да извършват своята дейност на територията на МИГ Ардино – Джебел
Проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ Ардино – Джебел (т.е Община Ардино и Община Джебел).

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.
Дейностите трябва да са насочени към:
- повишаване на производителността; и/или
- ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или
- подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
- въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или
- разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или
- диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.
2. Дейности за информиране и публичност.

3. БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА
Бюджет на процедурата за първи период на прием е: 512 512.74 лева
Бюджет на процедурата за втори период на прием е: 500 000.00 лева плюс остатъчен ресурс след приключването на първия прием


4. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 35 204,94 лева
( т.е левовата равностойност на 18 000,00 евро)
(Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 20 000 евро)
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 352 049,40 лева ( т.е левовата равностойност на 180 000,00 евро)
(Максималният размер на допустими разходи за проект, който може да бъде предоставен на бенефициент по настоящата процедура е левовата равностойност на 200 000 евро)
Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект
Процент на съфинансиране от страна на бенефициента –10 % от общата стойност на допустимите разходи по проект

5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:
1/ Първи срок: 17:00 часа на 31.03.2020г.,
2/ Втори срок: 17:00 часа на 15.05.2020г.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на следните интернет адреси:
 https://eumis2020.government.bg – на страницата на ИСУН 2020
 http://www.mig-ardino.bg/ - на интернет страницата на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Лице за контакт: Хафизе Чауш, тел.03651/4153, е-mail: migardino@yahoo.com

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: migardino@yahoo.com

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. ОБЯВА

Прочитания: 135 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари