Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ПОКАНА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО
12 Март 2020

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 19.03.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Издаване на Запис на заповед от община Ардино в полза на Държавен фонд „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2020 г. на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино – Джебел”) по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно Развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. . (ПРСР 2014-2020 г.) и във връзка с подписано споразумение № РД 50-198 от 29.11.2016 г. между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на териториите на община Ардино и община Джебел.
2.Кандидатстване на община Ардино пред Фонд «Социална закрила» към МТСП с проект «Подобряване на условията за предоставяне на социални услуги в гр.Ардино, община Ардино».
3.Кандидатстване на община Ардино с проект «Атрактивен туризъм за културното наследство на Ардино» по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFОР001-6.002 „Развитие на туристическите атракции” и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране /собствен принос, чрез финансов инструмент/ от община Ардино.
4.Отпускане целево на сумата от 5 000 лв. на Областна дирекция на МВР – Кърджали за обособяване на ново и ремонт на съществуващо гише за приемане на заявления на български лични документи.
5.Приемане на годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпъдицети в Община Ардино.
6.Приемане на нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и собствеността на територията на община Ардино.
7.Определяне на представител на Община Ардино в Организацията за управление на Туристически район «Родопи», гр.Смолян.
8.Отдаване под наем на земеделски земи/мери, пасища и ливади/ от Общински поземлен фонд през 2020-21 стопанска година.
9.Отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд през 2020 – 2021 година.
10.Промяна в Общинската транспортна схема на Община Ардино.
11.Обсъждане и приемане на финансов отчет на МБАЛ «Ардино» ЕООД за 2019 г.
12.Разглеждане на молби от граждани за отпускане на еднократна финансова помощ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………./С.Байрям/

Прочитания: 110 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари