Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
О Б Я В А
11 Септември 2009

На основание чл.110, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1 от ЗОС , чл.35 ал.1 и чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение №190 / 29.07.2009 год. на Общински съвет – Ардино и Заповед № 489 от 08.09.2009 година на кмета на Общината.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 02.10.2009 г., /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация-Ардино за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

А. В МЕСТНОСТТА ХАРМАНА

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – 32, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 605.10 кв.м., при граници на имота: изток - УПИ ІІ – 32, кв.84 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – улица, юг - УПИ ІІІ – 32, кв.84 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 7 000 /седем хиляди/ лева;
2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ – 32, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 544.20 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ І – 32, кв.84 /за жилищно застрояване/, север – улица, юг - УПИ ІІІ – 32, кв.84 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 6 300 /шест хиляди и триста/ лева;
3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 32, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 627.70 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ І – 32 и УПИ ІІ – 32, кв.84 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ/ ІV – 25, кв.84 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 7 000 /седем хиляди/ лева;
4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ – 28, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 611.80 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ VІ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/ , юг - УПИ VІІІ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ лева;
5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ – 28, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 689.40 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ VІІ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ІХ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 7 800 /седем хиляди и осемстотин/ лева;
6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ – 28, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 768.20 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ VІІІ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ Х – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 500 /осем хиляди и петстотин/ лева;
7. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 28, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 819.30 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ ІХ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХІ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 900 /осем хиляди и деветстотин/ лева;
8. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ – 28, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардин, с площ на имота 798.40 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ Х – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХІІ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 800 /осем хиляди и осемстотин/ лева;
9. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ – 28, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 778.90 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ ХІ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХІІІ – 28 и УПИ ХІV - 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 600 /осем хиляди и шестстотин/ лева;
10. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ – 28, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 799.20 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХІV – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – УПИ ХІІ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 8 800 /осем хиляди и осемстотин/ лева;
11. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV – 28, кв.84 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 945.90 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ ХІІІ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/ , север – УПИ ХІІ – 28, кв.84 /за жилищно застрояване/ , юг - улица, при първоначална тръжна цена 9 800 /девет хиляди и осемстотин/ лева.
12. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – 549, кв.83 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 918.80 кв.м., при граници на имота: изток - УПИ ІІ – 549, кв.83 /за трафопост и озеленяване/ и улица, запад – улица, север – улица, юг - УПИ ІІІ – 549, кв.83 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 9 700 /девет хиляди и седемстотин/ лева;
13. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 549, кв.83 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 712.40 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ І – 549, кв.83 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ІV – 548, кв.83 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 100 /осем хиляди и сто/ лева;
14. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ – 27, кв.83 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 941.80 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ ІІ – 27 , кв.83 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХІ – 27, кв.83 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 9 900 /девет хиляди и деветстотин/ лева;
15. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ – 27, кв.83 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 742.00 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ VІІІ – 27, кв.83 /за жилищно застрояване/ , юг - УПИ Х – 27, 43, кв.83 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 400 /осем хиляди и четиристотин/ лева;
16. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 22, 43, кв.83 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 699.40 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ ІХ – 27, кв.83 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХІ – 27, кв.83 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 7 900 /седем хиляди и деветстотин/ лева;
17. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ – 27, 43, кв.83 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 731.30 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ Х – 27, 43, кв.83 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХІІ – 27, 43, кв.83 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 100 /осем хиляди и сто/ лева;
18. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ – 27, 43, кв.83 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 993.90 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ ХІ – 27, 43, кв.83 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХІІІ – 27, 43 и УПИ ХІV -27, 43, кв.84 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 10 100 /десет хиляди и сто/ лева;
19. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ – 27, 43, кв.83 по ПУП – ПРЗ на град Ардин, с площ на имота 869.70 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ІV – 27, кв.83 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – УПИ ХІІ – 27, 43, кв.83 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 9 300 /девет хиляди и триста/ лева;
20. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV – 27, кв.83 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 1103.30 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ ХІІІ – 27, 43, кв.83 /за жилищно застрояване/, север – УПИ ХІІ – 27, 43, кв.83 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 10 900 /десет хиляди и деветстотин/ лева;
21. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – 43, 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 733.90 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ІІ – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – улица, юг - УПИ ІІІ – 43, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 7 900 /седем хиляди и деветстотин/ лева.
22. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ – 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 704.70 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ І – 43, 549, кв.82 и УПИ ІІІ – 43, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – улица, юг – улица - тупик и паркоместа, при първоначална тръжна цена 7 700 /седем хиляди и седемстотин/ лева.
23. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 667.40 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ІІ – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – УПИ І – 43, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХХІІ – 43, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 7 400 /седем хиляди и четиристотин/ лева.
24. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV – 32, 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 796.60 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ V – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – улица, юг - УПИ ХVІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 700 /осем хиляди и седемстотин/ лева.
25. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 845.90 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ VІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ІV – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – улица, юг - УПИ ХVІ – 32 и УПИ ХV – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 900 /осем хиляди и деветстотин/ лева.
26. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 610.60 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ VІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ V – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – улица, юг - УПИ ХІV – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ лева.
27. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 595.30 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ VІІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ VІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – улица, юг - УПИ ХІІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лева.
28. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 572.80 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ІХ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ VІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/ , север – улица, юг - УПИ ХІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 6 700 /шест хиляди и седемстотин/ лева.
29. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 587.80 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ VІІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – улица, юг - УПИ Х – 32, и ХІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лева.
30. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 486.00 кв.м., при граници на имота: изток – землищна граница на град Ардино, запад – УПИ ХІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – УПИ ІХ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/ и улица, юг - улица, при първоначална тръжна цена 5 900 /пет хиляди и деветстотин/ лева.
31. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 399.60 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ Х – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – УПИ ІХ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 5 000 /пет хиляди/ лева.
32. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 582.70 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХІІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – УПИ VІІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лева.
33. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 577.10 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХІV – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – УПИ VІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 6 700 /шест хиляди и седемстотин/ лева.
34. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 600.30 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХІІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХV – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – УПИ VІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лева.
35. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХV – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 733.10 кв.м., при граници на имота: североизток – УПИ ХІV – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХVІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, северозапад - УПИ ХVІ – 32 и УПИ V - 32, кв.82 /за жилищно застрояване/ , при първоначална тръжна цена 7 900 /седем хиляди и деветстотин/ лева.
36. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 593.10 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХV – 32 и УПИ ХVІІ - 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – УПИ ІV – 32, 549 и УПИ V – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХХ – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/ , при първоначална тръжна цена 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лева.
37. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 663.20 кв.м., при граници на имота: серероизток – УПИ ХV – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХVІІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, северозапад - УПИ ХVІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/ , при първоначална тръжна цена 7 400 /седем хиляди и четиристотин/ лева.
38. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІІ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 690.90 кв.м., при граници на имота: североизток – УПИ ХVІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, югоизток – улица, югозапад – УПИ ХІХ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, северозапад - УПИ ХХ – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лева.
39. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІХ– 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 690.30 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ ХХ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – УПИ ХVІІІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХХХ – 32 и УПИ ХХХІ - 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/ , при първоначална тръжна цена 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лева.
40. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ – 32, 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 897.20 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХVІІІ – 32 и УПИ ХІХ - 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХХІ – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – УПИ ХVІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХХІХ - 32, 549, кв.82, при първоначална тръжна цена 9 200 /девет хиляди и двеста/ лева.
41. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІ – 32, 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 911.50 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХХ – 32, 549, кв.82, запад – УПИ ХХІІІ – 549, УПИ ХХІV – 549 и УПИ ХХV - 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – улица, юг - УПИ ХХVІІІ – 549 и УПИ ХХІХ – 32, 549, кв.82, при първоначална тръжна цена 9 300 /девет хиляди и триста/ лева.
42. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІІ – 43, 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 613.50 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – улица, север – УПИ ІІІ – 43, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХХІІІ – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/ , при първоначална тръжна цена 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ лева.
43. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІІІ – 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 604.30 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХХІ – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – УПИ ХХІІ – 43, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХХІV – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лева.
44. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІV – 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 598.70 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХХІ – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – УПИ ХХІІІ – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХХV – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 6 800 /шест хиляди и осемстотин/ лева.
45. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХV – 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 620.60 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХХІ – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – УПИ ХХІV – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХХVІ – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ лева.
46. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХVІ – 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 652.60 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХХVІІІ – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – УПИ ХХV – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - УПИ ХХVІІ – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 7 200 /седем хиляди и двеста/ лева.
47. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХVІІ – 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 664.10 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХХVІІІ – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – улица, север – УПИ ХХVІ – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 7 300 /седем хиляди и триста/ лева.
48. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХVІІІ – 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 631.90 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХХІХ – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХХVІ – 549 и УПИ ХХVІІ - 549, кв.82 /за жилищно застрояване/ , север – УПИ ХХІ – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 7 100 /седем хиляди и сто/ лева.
49. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІХ – 32, 549, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 720.10 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХХХ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХХVІІІ – 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – УПИ ХХ – 32, 549 и УПИ ХХІ – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 7 800 /седем хиляди и осемстотин/ лева.
50. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 743.20 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХХХІ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХХІХ – 32, 549, кв.82 /за жилищно застрояване/ , север – УПИ ХІХ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 8 000 /осем хиляди/ лева.
51. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХІ – 32, кв.82 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 668.30 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ ХХХ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, север – УПИ ХІХ – 32, кв.82 /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 7 400 /седем хиляди и четиристотин/ лева.


Б. В КВАРТАЛ 47 – ЛЮБОВНА ЧЕШМА

52. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ – 486, кв.47 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 1261.80 кв.м., при граници на имота: изток – улица, югоизток – УПИ ХІ – 485, кв.47 /за жилищно застрояване/, север – улица, запад –застроени УПИ ХІІ, ХІІІ и ХІV от кв.47при първоначална тръжна цена 13 900 /тринадесет хиляди и деветстотин/ лева.
53. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – 487, кв.47 по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 684.00 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ ХІ – 485, кв.47 /за жилищно застрояване/ и улица, север – улица, юг – застроен имот – “Производствена база – Орфей”, при първоначална тръжна цена 8 500 /осем хиляди и петстотин/ лева.
54. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 717, кв.47а по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 668.70 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ІV – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ІІ – 483, кв.47а /за жилищно застрояване/, север – улица, юг - УПИ ХІІІ – 486, 483, 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 400 /осем хиляди и четиристотин/ лева.
55. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV – 717, кв.47а по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 724.00 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ – та V -717, VІ – 717 и VІІ – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ІІІ – 717 и УПИ ХІІІ – 486, 483, 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, север – улица, юг - УПИ ХІІ – 717, 610, кв.47а /за жилищно застрояване/, при първоначална тръжна цена 8 800 /осем хиляди и осемстотин/ лева.
56. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – 717, кв.47а по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 759.50 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ ІV – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, север – улица, юг - УПИ VІ – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/ , при първоначална тръжна цена 9 400 /девет хиляди и четиристотин/ лева.
57. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ – 717, кв.47а по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 861.30 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ ІV – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, север – УПИ V – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, юг - УПИ VІІ – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/ , при първоначална тръжна цена 10 000 /десет хиляди/ лева.
58. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ – 717, кв.47а по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 838.40 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ ІV – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, север – УПИ VІ – 717 и УПИ ХІІ – 717, 610, кв.47а /за жилищно застрояване/, юг - УПИ VІІІ – 717 и УПИ ХІ – 717, 610, кв.47а /за жилищно застрояване/ , при първоначална тръжна цена 9 800 /девет хиляди и осемстотин/ лева.
59. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ – 717, 610, кв.47а по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 799.80 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ VІІІ – 717 и УПИ Х – 717, кв.47а / за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХІІ – 710,610, кв.47а /за жилищно застрояване/, север – УПИ VІІ – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/ , юг - улица, при първоначална тръжна цена 9 400 /девет хиляди и четиристотин/ лева.
60. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ – 717, 610, кв.47а по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 644.70 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХІ – 717, 610 и УПИ VІІ - 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХІІІ – 486, 483, 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, север – УПИ ХІV – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 8 000 /осем хиляди/ лева.
61. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ – 486, 483, 717, кв.47а по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 587.00 кв.м., при граници на имота: изток – УПИ ХІІ – 717, 610 и УПИ ІV - 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, запад – УПИ ХІV – 483,484 486 и УПИ ІІ - 483, кв.47а /за жилищно застрояване/, север – УПИ ІІІ – 717, кв.47а /за жилищно застрояване/, юг - улица, при първоначална тръжна цена 7 600 /седем хиляди и шестстотин/ лева.
62. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 717, кв.47б по ПУП – ПРЗ на град Ардино, с площ на имота 660.70 кв.м., при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ ІІ – 811, кв.47б /за жилищно застрояване/, север – земеделски земи, юг - улица, при първоначална тръжна цена 8 200 /осем хиляди и двеста/ лева.

Тръжна документация се закупува срещу 50.00 лв. платими в касата на общината в срок до 17 часа на 01.10.2009 година;
Депозит за участие в размер на 10% от първоначална обявената тръжна цена ,се внася в касата на Общината в горепосочения срок;
Представянето на пликовете с предложенията се прави пред тръжната комисия в деня и часа , определени за начало на търга ,като същите се входират в деловодството на общината в срок до 17 часа на 01.10.2009 година;
Физически или юридически лица имащи задължения към общината-неиздължени наеми,такси,ел.енергия,вода,данък сгради,такси за битови отпадъци и др.не се допускат за участие в търга;
Оглед на имотите частна общинска собственост може да се извърши всеки работен ден до деня , предхождащ провеждането на търга ,след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.;
В случай,че на търга не се явят кандидати, повторни търгове да се проведат всеки петък от 12 часа на всяка следваща седмица,при утвърдената в тръжната документация условия.

За допълнителна информация на тел: 0361/ 5 8606 в отдел „Стопанска политика” стая №6 при ОбА –Ардино.

РЕСМИ МУРАД
Кмет на Община Ардино

Прочитания: 925 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари