Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ОБЯВА
05 Януари 2012

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Ардино ”/СНЦ „МИГ – Ардино”/
Със седалище и адрес на управление: гр.Ардино 6750, област Кърджали, ул.”Пирин” №20

На основание заповед №1/04.01.2012г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ – Ардино” и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти - оценители за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към СНЦ „МИГ - Ардино” прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

1. За създаване на база данни от експерти-оценители, които да бъдат включвани в осъществяване на техническата оценка на проектни предложения по следните мерки от Ос 1, Ос2 и Ос 3 на ПРСР 2007-2013г., заложени в Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино”:
o 121 Модернизиране на земеделските стопанства;
o 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти;
o 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности;
o 311 Разнообразяване към неземеделски дейности;
o 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;
o 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони;
o 322 Обновяване и развитие на населените места.

2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за участие по техническата оценка на проектни предложения са:
2.1. Да са физически лица.
2.2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

2.3. Да не живеят (по настоящ или постоянен адрес) и да не работят (по трудово или служебно правоотношение, както и по договор за управление и контрол) на територията на СНЦ „МИГ - Ардино” – община Ардино.
2.4. Образование – висше (минимум бакалавърска степен);
2.5. Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:
2.5.1. Област „Социални, стопански и правни науки”:
Професионални направления:
• Социология, антропология и науки за културата;
• Социални дейности;
• Право;
• Икономика;
• Административно управление;
• Политически науки;
• Обществени комуникации и информационни науки;
• Туризъм.
2.5.2.Област „Природни науки, математика и информатика”:
Професионални направления:
• Биологически науки;
• Информатика и компютърни науки;
• Науки за земята.

2.5.3.Област „Технически науки”:
Професионални направления:
• Комуникационна и компютърна техника;
• Общо инженерство;
• Енергетика;
• Хранителна технология;
• Архитектура, строителство и геодезия.

2.5.4.Област „Аграрни науки”;
Професионални направления:
• Растениевъдство;
• Растителна защита;
• Животновъдство;
• Ветеринарна медицина;
• Горско стопанство;
2.5.5. Област „Хуманитарни науки”:
Професионални направления:
• История и археология;
2.6. Професионален опит по съответната специалност/и;
2.7. Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо към Програмата за развитие на селските райони.
2.8. Добро познаване на Програмата за развитие на селските райони.
2.9. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.
2.10. Добро познаване на принципите, логиката и правилата на работа по програма ЛИДЕР ;
2.11. Добро познаване на територията на СНЦ„МИГ -Ардино” – специфика и ресурсна обезпеченост;
2.12. Притежаване на познания и опит в оценяване на проекти и програми:
• Най-малко едно участие в разработването и/или прилагането и/или оценка на програма/или проект
• Най-малко едно участие в комисия за оценка на проекти

3. Допълнителни изисквания:
3.1. Участие в разработването и/или прилагането и/или оценка на стратегии или други инициативи и инструменти за местно развитие;
3.2. Компютърна грамотност – Word и Excel;
3.3. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.
4. Не се допуска участието на лице, което:
4.1. се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
4.2. има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) – (Обн.ДВ. бр.94 от 31 октомври 2008 год.):
4.3. не отговаря на изискванията на чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
4.4. е свързано лице с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. Роднини по права и съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица , с които лицето, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
4.5. участва в управление на дружество, в управлението на което, участва и кандидат за подпомагане или друг член на комисията.
4.6. е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;
5. Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни оценители ще се извърши по документи от специално назначена за целта Комисия, с участието на членове на УС на СНЦ „МИГ – Ардино”, като окончателно решение за одобрение на кандидатите ще се вземе в рамките на заседание на УС, след преминаване през следните етапи:
5.1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;
5.2. Интервю.
5.3. С одобрените експерт – оценители се сключва рамков договор със срок на действие до края на 2013 год.
6. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:

6.1. Заявление по образец.
6.2. Автобиография на български език по образец;
6.3.Заверено ксерокопие от документ за завършено висше образование;
6.4. Заверено ксеропокие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документ/и удостоверяващи професионалния опит);
6.5.Заверено ксерокопие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер);
6.6 Декларация (по образец).
Забележка: Документите по т.6.3, 6.4, и 6.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.
7. Документите следва да бъдат представени в офиса на СНЦ „МИГ - Ардино” – гр.Ардино 6750, област Кърджали, ул.”Пирин”№20; изпратени по пощата или с куриер в срок до 04.02.2012 год. до 17,00 часа, като важи датата на пощенското клеймо.
8. Възнаграждението на външните оценители ще се определя в зависимост от броя на отработените дни - по 200.00 /двеста лева /лв на пълен работен ден /т.е.8 часа/.

Документи, списъци и други съобщения във връзка с провеждане на конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница – www.mig-ardino.bg

Прочитания: 1003 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари