Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АРДИНО
02 Февруари 2012

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 08.02.2012 г. /сряда/ от 12.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2011 година.
2.Приемане бюджета на община Ардино за 2012 година.
3.Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места на територията на общината.
4.Приемане на финансов отчет за дейността на МБАЛ „Ардино” ЕООД гр.Ардино.
5.Изменение и допълнение на Наредбата на Общинския съвет за определяне размера на местните данъци.
6.Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
7.Приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ – Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино, с.Млечино”.
8.Участие на община Ардино с проект по обявена процедура по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
9.Кандидатстване на Община Ардино по Мярка 01- „Подобряване на градската среда” по Проект „Красива България” за обект „ремонт на сгради с обществено значение в гр.Ардино – Дирекция „Социално подпомагане” и Общинска администрация, община Ардино, област Кърджали.
10.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
11.Отдаване под наем общинско нежилищно помещение, част от имот публична общинска собственост, находящо се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация – Ардино.
12.Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения и терени, общинска собственост.
13.Изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Ардино.
14.Отдаване под наем на земеделски земи /ниви и ливади” от Общински поземлен фонд през 2012 г.
15.Отдаване под наем на земеделски земи /пасища и мери/ от Общински поземлен фонд през 2012 г.
16.Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост
17.Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем и актуализиране на месечната наемна цена на квадратен метър за наем на общински жилища, на територията на община Ардино.
18.Определяне на представител на Общински съвет - Ардино в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Атанас Дафовски” – Кърджали.
19.Приемане на Програма и Календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт през 2012 година.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: С. Байрамов


Прочитания: 1163 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари