Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
З А П О В Е Д № 56
21 Февруари 2012

гр.Ардино, 02.02.2012 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §47, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година, Решение №805 от 04.11.2011 г. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 година и протоколи на комисията, определена със Заповед №19 от 12.01.2012 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

І.Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти и брой деца за 2012 година между общинските целодневни и полудневни детски заведения, както следва:
1. Целодневни детски градини

СФ = 100%( ЕРС1*БД1+ЕРС2*БД2+ЕРС3*БД3+ЕРС4*БД4)
•СФ - бюджетните средства, които общинското детско заведение получава, съгласно формулата;
• ЕРС1 – единен разходен стандарт за деца от 3 до 5 години (вкл.) в ЦДГ и ОДЗ;
• ЕРС2 – единен разходен стандарт за деца от 3 до 5 години (вкл.) в ЦДГ и ОДЗ в населено място с до 1500 жители;
• ЕРС3 – единен разходен стандарт за деца в яслена група в ЦДГ и ОДЗ;
• ЕРС4 – единен разходен стандарт за деца в подготвителна група в ЦДГи ОДЗ;
• БД1 – брой деца от 3 до 5 години (вкл.) в ЦДГ и ОДЗ;
• БД2 – брой деца от 3 до 5 години (вкл.) в ЦДГ и ОДЗ в населено място с до 1500 жители;
• БД3 – брой деца в яслена група в ЦДГ и ОДЗ;
• БД4 –брой деца в подготвителна група в ЦДГи ОДЗ;

Основен компонент - 100% от единните разходни стандарти /ЕРС/ и броя на децата /БД/;
-Брой деца /БД/ съгласно данните от единната информационна система на Министерство на образованието, младежта и науката „АДМИН М” към 01.01.2012 год.
-Единния разходен /ЕРС/ за едно дете е съгласно Решение №805/04.11.2011г. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 год.;

2.Полудневни детски градини
-за 6 годишни деца

СФ = 100% ЕРС*БД
•СФ - бюджетните средства, които общинското детско заведение получава, съгласно формулата;
• ЕРС – единен разходен стандарт за деца в подготвителна полудневнагрупа в детска градина, ОДЗ или училище;
• БД –брой деца в подготвителна полудневнагрупа в детска градина, ОДЗ или училище;
Основен компонент - 100% от единния разходен стандарт /ЕРС/ и броя на децата /БД/;
-Брой деца /БД/ съгласно данните от единната информационна система на Министерство на образованието, младежта и науката „АДМИН М” към 01.01.2012 год.
-Единния разходен /ЕРС/ за едно дете, съгласно Решение №805/04.11.2011г.. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 год.;

ІІ. Правила за промени в разпределението на средствата между детските заведения при изменение на броя надецата или на стойностите на някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.
1. Разпределението на средствата по бюджета на община Ардино за 2012 год. за дейностите от Единната бюджетна класификация, за които средствата се определят на база единни разходни стандарти, се извършва въз основа на броя на децата и размери, определени с единните разходни стандарти за 2012 год. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год.
2. Разпределението на средствата между детските заведения по формула се извършва въз основа на броя на децата по информационната система на МОМН „Админ М” към 01.01.2012 год.
4. В срок до 31.03.2012 год., в резултат на настъпили промени в броя на децата, се извършва корекция в разпределението на средствата между детските заведения.
3. За разликите между разчетния брой деца, предвиден със ЗДБРБ за 2012 год. и броя на децата по информационната система „АДМИН М” към 1 януари 2012 год., до извършването на корекции по реда на чл.39 от ПМС №367 от 29.12.2011 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 год. община Ардино прилага изискванията на чл.39, ал.2 и ал.3 от същото постановление.
4. При промяна в размера на единния разходен стандарт по време на годината, увеличението по стандарта се разпределя пропорционално на броя на децата.
5. Утвърдената формула е на 100% от определените средства със ЗДБРБ за 2012 година и единните разходни стандарти.

ІІІ. Утвърдената формула за разпределение на бюджетните средства не се променя през бюджетната година. Корекции в разпределение на бюджетните средства по утвърдената формула се правят в следните случаи:
●при промяна в размера на единния разходен стандарт;
●при промяна в броя на децата при условие, че бъде извършена корекция по бюджета на община Ардино, в частта функция „Образование” от Министерство на финансите, като средствата се увеличават/намаляват, пропорционално на броя на децата;
ІV. Средствата по бюджетите на детските заведения за 2012 г. над определените по единни разходни стандарти
1. Добавката за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в ЦДГ, ОДЗ, ПДГ за 2012 година, разпределена между детските заведения
СФ = 100%*БД(6-годишни)*65 лв.
• СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• БД(6-годишни) – брой деца на 6 години;
Средствата се предоставят на 100% и се разпределят между всички детски заведения, пропорционално на броя на 6-годишните деца в тях.

Бюджета на детските заведения се формира като сума от средствата, получени по точки
І и VІ от настоящата заповед

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на общинските детски заведения за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-н Бахар Реджебов – началник на отдел ”ОКС” в община Ардино.


РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино

Приложения:
1. Разпределение по учебни и детски заведения

Прочитания: 1059 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари