Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
З А П О В Е Д № 55
21 Февруари 2012

гр.Ардино, 02.02.2012 г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §47, ал.2 и ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година и Решение №805 от 04.11.2011 г. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 година и протоколи на комисията, определена със Заповед №19 от 12.01.2012 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

І.Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2012 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:
СФ = 95% ЕРС*БУ + 2% ДИУД + 3% РНР,
където:
• СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• ЕРС – единен разходен стандарт;
• БУ – брой ученици;
• ДИУД - добавка за извънучилищна дейност;
• РНР - резерв за нерегулярни разходи;
А/.Основният компонент е 95% от единния разходен стандарт/ЕРС/ и броя на учениците/БУ/, където;
-Брой ученици /БУ/ съгласно данните от единната информационна система на Министерство на образованието, младежта и науката „АДМИН М” към 01.01.2012 год.
-Единния разходен /ЕРС/ за един ученик съгласно Решение №805/04.11.2011г. на Министерския съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 год.;
Б/.Допълнителните компоненти произтичат от географските и демографски фактори и специфични особености в община Ардино и са:
-ДИУД - добавка за извън училищна дейност;
-РНР - резерв за нерегулярни разходи;
Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител и се предоставя на второстепенните разпоредители по Правилата за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулата
ІІ. Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулата
-Добавка за извън училищна дейност (2%) ДИУД) - Общият размер на добавката е 2% от средствата на общия брой ученици по единния разходен стандарт.
Средствата се предоставят на ОбДК-Ардино за организиране свободното време на учениците и осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности.
-Резерв за нерегуляри разходи (3% ДСУ) – Общият размер на добавката е 3% от средствата по единния разходен стандарт и общия брой ученици.Той не участва при определянето на общия размер на средствата по училища.
Правила за разпределение на средствата от резерва
1. При отпадане на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”, Мярка „Изплащане на обезщетения на персонала” 10 % от резерва се заделя за обезщетения на педагогическия персонал, като сумата се разпределя пропорционално на броя на пенсиониращите се.
2. При отбелязване на юбилейни дати и годишнини на учебни заведения до 800 лева
3. При класиране на ученици на олимпиади, съзтезания и др. мероприятия със съзтезателен характер на национално ниво, включени в календара на МОМН до 700 лв..
4.При възникване на необходимост от средства за подпомагане бюджета на училището, след подадена докладна от директора на училището не по рано от 01.10.2012 г. и не по късно от 01..11.2012. г. да се сформира комисия със заповед на Кмета на общината, която да анализира искането. Докладните от директорите и предложението до Кмета от комисията да се съгласуват с директорите на училищата.
6. Наличния остатък от резерва се възстановява по сметките на ВРБК към 15.11.2012 г.
на база брой ученик.

ІІІ. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на броя на учениците или на стойностите на някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.
1. Разпределението на средствата по бюджета на община Ардино за 2012 год. за дейностите от Единната бюджетна класификация, за които средствата се определят на база единни разходни стандарти, се извършва въз основа на броя на учениците и размери, определени с единните разходни стандарти за 2012 год. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год.
2. Разпределението на средствата между училищата по формула се извършва въз основа на броя на учениците по информационната система на МОМН „Админ М” към 01.01.2012 год.
3. В срок до 31.03.2012 год., в резултат на настъпили промени в броя на учениците, се извършва корекция в разпределението на средствата между училищата.
4. За разликите между разчетния брой ученици, предвиден със ЗДБРБ за 2012 год. и броя на учениците по информационната система „АДМИН М” към 1 януари 2012 год., до извършването на корекции по реда на чл.39 от ПМС №367 от 29.12.211 год. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 год. община Ардино прилага изискванията на чл.39, ал.2 и ал.3 от същото постановление.
5. При промяна в размера на единния разходен стандарт по време на годината, увеличението по стандарта се разпределя пропорционално на броя на учениците.
6. Утвърдената формула е на 100% от определените средства със ЗДБРБ за 2012 година и единните разходни стандарти.

ІV. Утвърдената формула за разпределение на бюджетните средства не се променя през бюджетната година. Корекции в разпределение на бюджетните средства по утвърдената формула се правят в следните случаи:
• при промяна в размера на единния разходен стандарт;
• при извършени корекции от Министерство на финансите;
● при промяна в броя на учениците в началото на учебната 2012/2013 година спрямо края на учебната 2011/2012 година при условие, че бъде извършена корекция по бюджета на община Ардино, в частта функция „Образование” от Министерство на финансите, като средствата се увеличават/намаляват, пропорционално на броя на учениците;

V. Формула за разпределение на средствата, получени за общежитие за 2012 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
СФ = 100%*БУО*ЕРС
• СФ–бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• БУО – брой ученици в общежитие;
• ЕРС - 1245 лв.
Средствата се предоставят на 100% и се разпределят между СОУ„В.Левски” гр.Ардино и ПГ”Хр.Смирненски” гр.Ардино.

VІ. Формула за разпределение на средствата, получени за самостоятелна форма на обучение за 2012 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
СФ = 100%*БУСФО*ЕРС
• СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• БУСФО – брой ученици на самостоятелна форма на обучение;
• ЕРС - 300 лв.
Средствата се предоставят на 100% и се разпределят между ПГ”Хр.Смирненски” гр.Ардино и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово

VІІ. Средствата по бюджетите на училищата и обслужващите звена за 2012 г. над определените по единни разходни стандарти
1.Добавка на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално-техническата база на училищата за 2012 година, разпределена между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:
СФ = 100%*БУРФО*24 лв.
• СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• БУРФО – брой ученици, редовна форма на обучение;
Средствата се предоставят на 100% и се разпределят между всички училища, пропорционално на броя на учениците в тях.

2. Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини за 2012 година, разпределена между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:
СФ = 100%*БУРПИУ*293 лв.
• СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• БУРПИУ – брой ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата;
Средствата се предоставят на 100% и се разпределят между ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица, НУ”Хр.Ботев” гр.Ардино, ОУ”Отец Паисий” с.Жълтуша и СОУ”Хр.Смирненски” с.Бял извор.

3.Средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученицив редовна форма на обучение за 2012 година
СФ = 100%*БУРФО*14 лв.
• СФ – бюджетните средства, съгласно формулата;
• БУРФО – брой ученици, редовна форма на обучение;
Средствата се предоставят на 100% на ОбДК-Ардино за организиране свободното време на учениците и осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности.
4. Добавката за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и учениците от І до ІV клас за 2012 година, разпределена между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
СФ = 100%*БУ(І-ІV)*65 лв.
• СФ – бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• БУ(І-ІV) – брой ученици от І до ІV клас;
Средствата се предоставят на 100% и се разпределят между всички училища, пропорционално на броя на учениците от І до ІV клас в тях.
5.Средства за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І и ІІ клас за 2012 г., разпределени между училища, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и не са”средищни” училища
СФ = 100%*БУ(І и ІІ)*427 лв.
• СФ –бюджетните средства, които получава общинското училище съгласно формулата;
• БУ( І и ІІ) – брой ученици от І и ІІ клас на целодневно обучение в училища, които не са средищни;
Средствата се предоставят на 100%, като се разпределят между ОУ”Отец Паисий” с.Жълтуша и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Падина, пропорционално на броя на ученици от І и ІІ клас, обхванати на целодневна организация в тях.
6.Средства за „защитени училища” за 2012 г. в размер на 80 680 лева. Предоставени са на 100% и са разпределени между ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Горно Прахово и ОУ”А.С.Макаренко” с.Боровица, съгласно Решение №848 от 24.11.2011 г. на МС за приемане на актуализиран списък на защитените училища в РБългария.

VІІІ. Правила за разпределение на средствата, получени за стипендии за 2012 година между училищата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
Средствата за стипендии се предоставят на училищата, имащи право да отпускат стипендии, съгласно Постановление № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование.
Средствата се предоставят на 100% и се разпределят между СОУ”В.Левски” гр.Ардино, СОУ”Хр.Смирненски” с.Бял извор и ПГ”Хр.Смирненски” гр.Ардино, като недостига от средства се разпределя пропорционално на броя на учениците.

Бюджета на училищата се формира като сума от преходния им остатък, собствени приходи и средствата, получени по точки І, V, VІ, VІІ и VІІІ от настоящата заповед.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на общински училища, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-н Бахар Реджебов – началник на отдел ”ОКС” в община Ардино.


РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино

Приложения:
1. Разпределение по учебни и детски заведения

Прочитания: 1006 пъти

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари