Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
О Б Я В Л Е Н И Е
22 Ноември 2017

Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Кърджали, както следва:
1. Социален работник /на пълен работен ден/
Една длъжност /1/ - За изнесено работно място в гр. Ардино
2. Социален работник /на непълен работен ден – 4 часа/
Една длъжност /1/ - За изнесено работно място в гр. Крумовград

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

1. Основни функции:

1.1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа" на територията на общините Ардино /за социален работник на пълен работен ден/ и Крумовград /за социален работник на непълен работен ден – 4 часа/
• Информира обществеността;
• Набира кандидати за приемни семейства;
• Извършва предварителен подбор на кандидатите;
• Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
• Изготвя оценка на кандидатите;
• Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
• Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
• Провежда групови супервизии на приемните семейства;
• Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
• Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
• Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
• Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
1.2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
1.3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.
1.4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
1.5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.


1.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето" към Дирекциите „Социално подпомагане".
1.7. Поддържа връзка с други организации и институции, е цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
1.8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.
1.9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
1.10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
1.11. Участва при провеждане на екипни срещи.
1.12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
1.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
по чл. 67, ал. 1, т. "Приеми ме 2015"
1.14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Образователна степен: «средно образование»;
• Професионална квалификация: хуманитарна;
• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 /три/ години;
• Опит при изпълнение на проекти – предимство;
• За изнесените работни места преимущество е местоживеене в общината, а при липса на подходящ кандидат – съседна община н обхвата на изнесеното работно място.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Да умее да работи самостоятелно и в екип;
• Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
• Да предлага решения на възникнали проблеми;
• Oбективност на преценката;
• Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга "Приемна грижа";
• Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
• Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
• Компютърни умения
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.
Минималната основна месечна работна заплата е в размер на 600,00 лв.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
• Писмено заявление за кандидатстване.
• Автобиография по образец.
• Декларация по образец.
• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие на лична карта

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Кърджали, за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 20.12.2017г. включително – 17.00 часа, за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015»
3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Кърджали, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
4. Подборът протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
• Интервю на 22.12.2017г.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на информационното табло на служебния вход на сградата на община Кърджали до 21.12.2017г.
В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.
Комисията уведомява за резултатите от подбора, кандидатите лично.
Кметът на община Кърджали сключва трудов договор с класираните кандидати.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Социален работник /на пълен работен ден/ в гр. Ардино, с обхват община Ардино
2. Социален работник /на непълен работен ден – 4 часа/ в гр. Крумовград, с обхват община Крумовград

Прочитания: 308 пъти

 
Длъжници
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Според вас Община Ардино трябва да се развива в сферата на:

Инфраструктура и чистота
Бизнес и чужди инвестиции
Паркова среда и отдих
Култура и туризъм


Начална дата на анкетата:
2018-08-09


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан