Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
О Б Я В Л Е Н И Е
22 Ноември 2017

Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Кърджали, както следва:
1. Социален работник /на пълен работен ден/
Една длъжност /1/ - За изнесено работно място в гр. Ардино
2. Социален работник /на непълен работен ден – 4 часа/
Една длъжност /1/ - За изнесено работно място в гр. Крумовград

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

1. Основни функции:

1.1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа" на територията на общините Ардино /за социален работник на пълен работен ден/ и Крумовград /за социален работник на непълен работен ден – 4 часа/
• Информира обществеността;
• Набира кандидати за приемни семейства;
• Извършва предварителен подбор на кандидатите;
• Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
• Изготвя оценка на кандидатите;
• Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
• Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
• Провежда групови супервизии на приемните семейства;
• Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
• Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
• Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
• Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
1.2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
1.3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.
1.4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
1.5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.


1.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето" към Дирекциите „Социално подпомагане".
1.7. Поддържа връзка с други организации и институции, е цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
1.8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.
1.9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
1.10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
1.11. Участва при провеждане на екипни срещи.
1.12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
1.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
по чл. 67, ал. 1, т. "Приеми ме 2015"
1.14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Образователна степен: «средно образование»;
• Професионална квалификация: хуманитарна;
• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 /три/ години;
• Опит при изпълнение на проекти – предимство;
• За изнесените работни места преимущество е местоживеене в общината, а при липса на подходящ кандидат – съседна община н обхвата на изнесеното работно място.

3. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Да умее да работи самостоятелно и в екип;
• Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
• Да предлага решения на възникнали проблеми;
• Oбективност на преценката;
• Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга "Приемна грижа";
• Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
• Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
• Компютърни умения
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.
Минималната основна месечна работна заплата е в размер на 600,00 лв.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
• Писмено заявление за кандидатстване.
• Автобиография по образец.
• Декларация по образец.
• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Копие на лична карта

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Кърджали, за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 20.12.2017г. включително – 17.00 часа, за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015»
3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Кърджали, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
4. Подборът протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
• Интервю на 22.12.2017г.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на информационното табло на служебния вход на сградата на община Кърджали до 21.12.2017г.
В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.
Комисията уведомява за резултатите от подбора, кандидатите лично.
Кметът на община Кърджали сключва трудов договор с класираните кандидати.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Социален работник /на пълен работен ден/ в гр. Ардино, с обхват община Ардино
2. Социален работник /на непълен работен ден – 4 часа/ в гр. Крумовград, с обхват община Крумовград

Прочитания: 180 пъти

 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Имате ли доверие на педагозите в детската градина, която посещават децата Ви?

Да. Нямам повод за притеснение
Не, смятам, че не се грижат адекватно за детето ми
Имам повод да не им вярвам, но си мълча, за да не стане "лош"
Не мога да дам категоричен отговор


Начална дата на анкетата:
2018-02-26


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дамски,мъжки и детски дрехи