Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


ОБЯВИ
 
П О К А Н А
14 Декември 2017


На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:
редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 20.12.2017 г. /сряда/ от 15.00 часа в заседателната зала на общината при следния проекто –


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Актуализация на бюджета на община Ардино за 2017 г. и извършване на компенсирани промени между отделните обекти в Програмата за ксапиталови разходи за 2017 година.
2.Приемане на решение за кандидатстване на община Ардино с проектно предложение по Мярка 01- „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект „Красива България” за 2018 г.
3.Приемане на решение като солидарен длъжник на Сдружение „МИГ Ардино – Джебел” да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализация на стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансиранa от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.
4.Удължаване срока на договор за наем на общинско нежилищно помещение, общинска собственост.
5.Удължаване на срока на договорите за отдаване под наем на терени за срок от една година, считано от 01.01.2018 г.
6.Одобряване на експертна оценка за определяне на стойността на недвижим имот изготвен от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.
7.Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд на община Ардино.
8.Определяне на представител на община Ардино в комисията по изработване на Областна здравна карта, съгласно чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
9.Даване съгласие за учредяване на Сдружение за хуманно отношение към безстопанствените кучета и за членство в Сдружението за решаване на общи въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес с регионално значение.
10.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ардино през 2018 година.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:С.Байрям

Прочитания: 306 пъти

 
Длъжници
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Според вас Община Ардино трябва да се развива в сферата на:

Инфраструктура и чистота
Бизнес и чужди инвестиции
Паркова среда и отдих
Култура и туризъм


Начална дата на анкетата:
2018-08-09


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан