Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


ОБЯВИ
 
14 Ноември 2018   Прочитания: 192
УВЕДОМЛЕНИЕ от Бахар Сали[...виж]

07 Ноември 2018   Прочитания: 160
Общинска администрация-Ардино, конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърденrте Републиканска и Областна транспортни схеми, както следва:[...виж]

07 Ноември 2018   Прочитания: 243
На 23.11.2018 година /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация - Ардино, за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, за развиване на търговска дейност, находящи се на първи и втори етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино и земи от Общински поземлен фонд на Община Ардино, както следва: [...виж]

06 Ноември 2018   Прочитания: 167
О Б Я В Л Е Н И Е №224[...виж]

06 Ноември 2018   Прочитания: 134
Обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците (2018-2020 г.)[...виж]

05 Ноември 2018   Прочитания: 149
О Б Я В Л Е Н И Е № 221[...виж]

05 Ноември 2018   Прочитания: 185
Проект на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Ардино за периода 2018 - 2020 г.[...виж]

02 Ноември 2018   Прочитания: 182
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ[...виж]

01 Ноември 2018   Прочитания: 195
О Б Я В Л Е Н И Е № 220[...виж]

25 Октомври 2018   Прочитания: 239
ОБЯВЛЕНИЯ №205, 206 и 212[...виж]

11 Октомври 2018   Прочитания: 271
О Б Я В Л Е Н И Е №24[...виж]

10 Октомври 2018   Прочитания: 236
ОБЯВЛЕНИЕ №17 от 10.10.2018 год.[...виж]

05 Октомври 2018   Прочитания: 186
ОБЯВЛЕНИЕ №23[...виж]

03 Октомври 2018   Прочитания: 235
Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. [...виж]

27 Септември 2018   Прочитания: 179
Обявления: №21 и №22 от 27.09.2018 г.[...виж]

18 Септември 2018   Прочитания: 293
Обявление №20[...виж]

18 Септември 2018   Прочитания: 170
ОБЯВЛЕНИЕ №191[...виж]

10 Септември 2018   Прочитания: 282
ОБЯВЛЕНИЯ 18 И 19[...виж]

05 Септември 2018   Прочитания: 188
Списък на одобрените кандидати за включване в заетост по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01 за длъжността „Помощник, кухня” [...виж]

03 Септември 2018   Прочитания: 137
Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 465 куб.м.[...виж]

29 Август 2018   Прочитания: 183
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ! На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.12/2016 г.), Община Ардино съобщава на засегнатото население, че: ОБЩИНА АРДИНО има следното Инвестиционно предложение за: „Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Ардино“ [...виж]

28 Август 2018   Прочитания: 204
О Б Я В Л Е Н И Е № 172[...виж]

28 Август 2018   Прочитания: 273
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ БАХАР ИЗЕТ САЛИ[...виж]

24 Август 2018   Прочитания: 160
Проект на наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени и свободно скитащи кучета на територията на Община Ардино [...виж]

23 Август 2018   Прочитания: 227
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО[...виж]

20 Август 2018   Прочитания: 200
Проект на Наредба за организацията и работата на обектите за търговия и услуги на територията на Община Ардино.[...виж]

16 Август 2018   Прочитания: 214
О Б Я В Л Е Н И Е 15[...виж]

16 Август 2018   Прочитания: 222
О Б Я В Л Е Н И Е 16[...виж]

15 Август 2018   Прочитания: 207
О Б Я В Л Е Н И Е №14[...виж]

09 Август 2018   Прочитания: 172
Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвена скица – проект за изменение и допълнение дворищна регулация с цел обединяване на поземлен имот №41 и поземлен имот №42 от квартал 18 по Кадастрален и регулационен план на с. Брезен, общ. Ардино, одобрен със Заповед №556 от 16.09.1983г. [...виж]

01 Август 2018   Прочитания: 186
О Б Я В Л Е Н И Е №146[...виж]

30 Юли 2018   Прочитания: 168
Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино. [...виж]

30 Юли 2018   Прочитания: 155
Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ардино[...виж]

27 Юли 2018   Прочитания: 181
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ[...виж]

20 Юли 2018   Прочитания: 193
Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „ ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В УПИ VIII, кв.11 по плана на гр.Ардино, общ.Ардино.“.[...виж]

19 Юли 2018   Прочитания: 207
Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „ Главен колектор и канализация на улици в гр.Ардино “[...виж]

13 Юли 2018   Прочитания: 226
Обявление №10 от 13.07.2018 г.[...виж]

13 Юли 2018   Прочитания: 264
Обявление №11 от 13.07.2018 г.[...виж]

06 Юли 2018   Прочитания: 243
ОБЯВЛЕНИЕ №9[...виж]

03 Юли 2018   Прочитания: 297
ОБЯВИ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ[...виж]

03 Юли 2018   Прочитания: 276
П Р О Е К Т : „ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” [...виж]

03 Юли 2018   Прочитания: 125
П Р О Е К Т : „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино” [...виж]

29 Юни 2018   Прочитания: 223
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ /РПИП/ ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД, ГР. КЪРДЖАЛИ“ [...виж]

25 Юни 2018   Прочитания: 210
Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 652 куб.м.[...виж]

25 Юни 2018   Прочитания: 232
О Б Я В Л Е Н И Е №8 от 25.06.2018[...виж]

22 Юни 2018   Прочитания: 219
О Б Я В Л Е Н И Е №7[...виж]

21 Юни 2018   Прочитания: 166
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА[...виж]

19 Юни 2018   Прочитания: 180
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” В ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ [...виж]

15 Юни 2018   Прочитания: 352
Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, набира кандидати за длъжността „Психолог” за предоставяне на услуги за следната дейност: [...виж]

13 Юни 2018   Прочитания: 193
Община Ардино, област Кърджали, съвместно със спортните клубове, Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино, Общински музей Ардино, МКБПММН, ЦПЛР (ОДК) – Ардино, Читалище „Родопска искра“ – Ардино, Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“ - Ардино, О Р Г А Н И З И Р А Риболовен фест „Дяволския мост – 2018 г.“[...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   

   « Назад

 
Коронавирус COVID-19
 
/ посл.акт: 27 Март 2020 /
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари