Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   

ОБЯВИ
 
03 Октомври 2018   Прочитания: 263
Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. [...виж]

27 Септември 2018   Прочитания: 204
Обявления: №21 и №22 от 27.09.2018 г.[...виж]

18 Септември 2018   Прочитания: 324
Обявление №20[...виж]

18 Септември 2018   Прочитания: 194
ОБЯВЛЕНИЕ №191[...виж]

10 Септември 2018   Прочитания: 312
ОБЯВЛЕНИЯ 18 И 19[...виж]

05 Септември 2018   Прочитания: 212
Списък на одобрените кандидати за включване в заетост по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01 за длъжността „Помощник, кухня” [...виж]

03 Септември 2018   Прочитания: 160
Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 465 куб.м.[...виж]

29 Август 2018   Прочитания: 210
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ! На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.12/2016 г.), Община Ардино съобщава на засегнатото население, че: ОБЩИНА АРДИНО има следното Инвестиционно предложение за: „Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Ардино“ [...виж]

28 Август 2018   Прочитания: 230
О Б Я В Л Е Н И Е № 172[...виж]

28 Август 2018   Прочитания: 306
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ БАХАР ИЗЕТ САЛИ[...виж]

24 Август 2018   Прочитания: 181
Проект на наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени и свободно скитащи кучета на територията на Община Ардино [...виж]

23 Август 2018   Прочитания: 258
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО[...виж]

20 Август 2018   Прочитания: 247
Проект на Наредба за организацията и работата на обектите за търговия и услуги на територията на Община Ардино.[...виж]

16 Август 2018   Прочитания: 250
О Б Я В Л Е Н И Е 15[...виж]

16 Август 2018   Прочитания: 248
О Б Я В Л Е Н И Е 16[...виж]

15 Август 2018   Прочитания: 240
О Б Я В Л Е Н И Е №14[...виж]

09 Август 2018   Прочитания: 201
Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвена скица – проект за изменение и допълнение дворищна регулация с цел обединяване на поземлен имот №41 и поземлен имот №42 от квартал 18 по Кадастрален и регулационен план на с. Брезен, общ. Ардино, одобрен със Заповед №556 от 16.09.1983г. [...виж]

01 Август 2018   Прочитания: 206
О Б Я В Л Е Н И Е №146[...виж]

30 Юли 2018   Прочитания: 192
Проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино. [...виж]

30 Юли 2018   Прочитания: 177
Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ардино[...виж]

27 Юли 2018   Прочитания: 204
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ[...виж]

20 Юли 2018   Прочитания: 223
Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „ ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В УПИ VIII, кв.11 по плана на гр.Ардино, общ.Ардино.“.[...виж]

19 Юли 2018   Прочитания: 253
Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект: „ Главен колектор и канализация на улици в гр.Ардино “[...виж]

13 Юли 2018   Прочитания: 263
Обявление №10 от 13.07.2018 г.[...виж]

13 Юли 2018   Прочитания: 297
Обявление №11 от 13.07.2018 г.[...виж]

06 Юли 2018   Прочитания: 276
ОБЯВЛЕНИЕ №9[...виж]

03 Юли 2018   Прочитания: 326
ОБЯВИ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ[...виж]

03 Юли 2018   Прочитания: 306
П Р О Е К Т : „ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” [...виж]

03 Юли 2018   Прочитания: 150
П Р О Е К Т : „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на община Ардино” [...виж]

29 Юни 2018   Прочитания: 255
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ /РПИП/ ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД, ГР. КЪРДЖАЛИ“ [...виж]

25 Юни 2018   Прочитания: 238
Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 652 куб.м.[...виж]

25 Юни 2018   Прочитания: 268
О Б Я В Л Е Н И Е №8 от 25.06.2018[...виж]

22 Юни 2018   Прочитания: 249
О Б Я В Л Е Н И Е №7[...виж]

21 Юни 2018   Прочитания: 190
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО - ПОКАНА[...виж]

19 Юни 2018   Прочитания: 212
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” В ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ [...виж]

15 Юни 2018   Прочитания: 393
Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.010-0136-C01 „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, набира кандидати за длъжността „Психолог” за предоставяне на услуги за следната дейност: [...виж]

13 Юни 2018   Прочитания: 225
Община Ардино, област Кърджали, съвместно със спортните клубове, Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино, Общински музей Ардино, МКБПММН, ЦПЛР (ОДК) – Ардино, Читалище „Родопска искра“ – Ардино, Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“ - Ардино, О Р Г А Н И З И Р А Риболовен фест „Дяволския мост – 2018 г.“[...виж]

06 Юни 2018   Прочитания: 292
О Б Я В Л Е Н И Е №6 от 05.06.2018 г[...виж]

30 Май 2018   Прочитания: 287
ОБЯВЛЕНИЕ №5/28.05.2018 Г.[...виж]

30 Май 2018   Прочитания: 326
Обява за инвестиционно намарение за реализиране на обект[...виж]

29 Май 2018   Прочитания: 255
за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Кърджали[...виж]

25 Май 2018   Прочитания: 256
Община Ардино уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества повредена дървесина от абиотични фактори - снеголом и снеговал, биотични фактори – корояди, които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 ал.1 т.1 и т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти” са в размер на 438 куб.м.[...виж]

23 Май 2018   Прочитания: 222
До притежателите на излезлите от употреба моторни превозни средства[...виж]

23 Май 2018   Прочитания: 263
ОБЯВЛЕНИЕ №4 [...виж]

22 Май 2018   Прочитания: 271
ОБЯВРЕНИЕ №82[...виж]

21 Май 2018   Прочитания: 166
ПОКАНА-ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО[...виж]

17 Май 2018   Прочитания: 300
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ[...виж]

04 Май 2018   Прочитания: 292
ОРГАНИЗИРАТ КРОСОВО БЯГАНЕ ОТ ДЯВОЛСКИЯ МОСТ ДО АРДИНО За класиралите се на първите три места и при мъжете и при жените са предвидени парични награди [...виж]

04 Май 2018   Прочитания: 323
ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ[...виж]

29 Април 2018   Прочитания: 333
П Р О Г Р А М А „Майски културни празници” в община Ардино /2018 г./ [...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   

   « Назад

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари