Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Профил на купувача
 
20 Юни 2016   Прочитания: 214
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА БРИКЕТИ [...виж]

01 Март 2016   Прочитания: 214
за извършени плащания по Договор за авторски надзор от 22.08.2013 г. с предмет упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект «Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино»[...виж]

01 Март 2016   Прочитания: 228
за извършени плащания по Договор № 2 от 13.11.2015 г. с предмет консултантски услуги по управление и мониторинг на проект «Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино»[...виж]

01 Март 2016   Прочитания: 215
за извършени плащания по Договор за упражняване на строителен надзор от 05.08.2013 г. с предмет упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект «Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино»[...виж]

11 Февруари 2016   Прочитания: 247
Предмет на договора: Доставка на строителни материали за нуждите община Ардино за следните обособени позиции: 1. Позиция №1 – Доставка на керамични материали и изделия 2. Позиция №2 – Доставка на неорганични и хидравлични свързващи вещества 3. Позиция №3 – Доставка на циментови изделия 4. Позиция №5 – Доставка на бои, лакове, мрежи, ламарина и други 5. Позиция №6 – Доставка на електрически материали 6. Позиция №7 – Доставка на дървен материал [...виж]

09 Февруари 2016   Прочитания: 237
Информация за изпълнен договор за доставка на донбаски от 29.07.2014 г.[...виж]

08 Февруари 2016   Прочитания: 220
По договор от 29.07.2014 г. между Община Ардино и „Биотерм” ООД Предмет на договора: Доставка на донбаски въглища за нуждите на община Ардино. [...виж]

19 Януари 2016   Прочитания: 228
от дейността на комисия, назначена със Заповед №733/31.0 8.201 5 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на сeло Падина, община Ардино, област Кърджали”, открита с Решение №621 /2 9. 07 .201 5 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -0026.[...виж]

18 Януари 2016   Прочитания: 222
от дейността на комисия, назначена със Заповед №625/30.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна водопроводна мрежа на село Падина, община Ардино, област Кърджали” , открита с Решение №463/25.06.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0017 [...виж]

11 Януари 2016   Прочитания: 288
Договори за доставка на строителни материали[...виж]

30 Декември 2015   Прочитания: 220
Информация за изпълнен договор за възлагане на строителство №50/16.06.2015 г.[...виж]

30 Декември 2015   Прочитания: 224
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 50 от 16.06.2015 г. с предмет СМР на обект «Изграждане на резервоар за питейна вода в кв. «Орлово», гр.Ардино» [...виж]

29 Декември 2015   Прочитания: 206
Информация за изпълнен договор с предмет: Доставка на газьол за отопление[...виж]

28 Декември 2015   Прочитания: 224
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ-СМР-Башево и Догру, СМР-легнали полицаи, СМР-Преспа, СМР-Странджа и СМР-Чинар.[...виж]

28 Декември 2015   Прочитания: 223
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 9 от 20.03.2015 г. с предмет СМР на обект «Реконструкция и рехабилитация на общинска пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино» за извършени плащания по Договор № 9 от 20.03.2015 г. с предмет СМР на обект «Реконструкция и рехабилитация на общинска пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино» [...виж]

28 Декември 2015   Прочитания: 206
Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство[...виж]

28 Декември 2015   Прочитания: 204
Информация за изпълнен договорза възлагане на строителство [...виж]

22 Декември 2015   Прочитания: 206
По договор от 25.07.2014 г. между Община Ардино и „Олимпик Ойл” ЕООД Предмет на договора: Доставка на газьол за отопление за нуждите на община Ардино. [...виж]

22 Декември 2015   Прочитания: 232
Информация за изпълнен договор за доставка на газьол за отопление с дата 22.12.2015 г.[...виж]

17 Декември 2015   Прочитания: 252
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 34 от 01.10.2014 г. с предмет СМР на обект «Водоснабдяване на група населени места от местността «Догру», землището на с.Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино – клон с.Горно Прахово и с.Башево» [...виж]

16 Декември 2015   Прочитания: 212
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 57 от 04.12.2015 г. с предмет СМР на обект «Изграждане на стени на ул. «Странджа», гр.Ардино» [...виж]

16 Декември 2015   Прочитания: 208
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ [...виж]

16 Декември 2015   Прочитания: 233
Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство с №16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 38, 37, 39 от 19.05.2015 г.[...виж]

10 Декември 2015   Прочитания: 287
ИНФОРМАЦИЯ [...виж]

10 Декември 2015   Прочитания: 231
Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство с №5/16.02.2015 г.[...виж]

10 Декември 2015   Прочитания: 262
Договори за доставка на строителни материали №1 и №2 [...виж]

03 Декември 2015   Прочитания: 257
Информация за изпълнен договор с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Ябълковец- мах. Малка ябълка», «Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Боровица – Голобрад» и «Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Ардино – Дядовци» по проект: «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»[...виж]

03 Декември 2015   Прочитания: 208
Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино» [...виж]

03 Декември 2015   Прочитания: 249
Информация за изпълнен договор с предмет: „Авторски надзор при извършване на СМР по проект «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»[...виж]

02 Декември 2015   Прочитания: 213
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор за авторски надзор[...виж]

20 Ноември 2015   Прочитания: 252
информация за изпълнението на договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино”[...виж]

20 Ноември 2015   Прочитания: 226
Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино”[...виж]

20 Ноември 2015   Прочитания: 288
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договори[...виж]

19 Ноември 2015   Прочитания: 301
Информация за изпълнението на договор с предмет: Изграждане на частична канализация в с.Жълтуша , общ. Ардино[...виж]

17 Ноември 2015   Прочитания: 223
а дейността на комисия, назначена със Заповед №758/09.09.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино”, открита с Решение №658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0027 и Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка[...виж]

12 Ноември 2015   Прочитания: 221
Иннформация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино” [...виж]

12 Ноември 2015   Прочитания: 222
Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”[...виж]

19 Октомври 2015   Прочитания: 218
Информация за изпълнен договор с предмет: „Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи"[...виж]

19 Октомври 2015   Прочитания: 207
Информация за изпълнен договор с предмет: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”.[...виж]

19 Октомври 2015   Прочитания: 236
Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”[...виж]

19 Октомври 2015   Прочитания: 208
Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино[...виж]

19 Октомври 2015   Прочитания: 217
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договори[...виж]

05 Октомври 2015   Прочитания: 212
Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, общ. Ардино[...виж]

05 Октомври 2015   Прочитания: 226
Информация за изпълнен договор с предмет: Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино[...виж]

05 Октомври 2015   Прочитания: 209
Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино[...виж]

05 Октомври 2015   Прочитания: 268
Информация за изпълнен договор „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”[...виж]

18 Септември 2015   Прочитания: 358
За дейността на комисия, назначена със Заповед №758/09.09.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино”, открита с Решение №658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0027[...виж]

15 Септември 2015   Прочитания: 416
За дейността на комисия, назначена със Заповед № 617/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "40-те апартамента", с административен адрес гр. Ардино, ул. ”Бели брези” №41, вх. А и вх. Б”, открита с Решение №464 /2 5. 0 6.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -0018 и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка.[...виж]

15 Септември 2015   Прочитания: 404
За дейността на комисия, назначена със Заповед № 61 8/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "Осетия", с административен адрес гр.Ардино, ул.”Пирин” №16, вх. А, вх. Б и вх.В”, открита с Решение №46 5/2 5. 0 6.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -001 9 и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка.[...виж]

14 Септември 2015   Прочитания: 226
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор[...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   

   « Назад

 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Имате ли доверие на педагозите в детската градина, която посещават децата Ви?

Да. Нямам повод за притеснение
Не, смятам, че не се грижат адекватно за детето ми
Имам повод да не им вярвам, но си мълча, за да не стане "лош"
Не мога да дам категоричен отговор


Начална дата на анкетата:
2018-02-26


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан Онлайн магазин за дамски,мъжки и детски дрехи