Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Профил на купувача
 
20 Юни 2016   Прочитания: 449
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА БРИКЕТИ [...виж]

01 Март 2016   Прочитания: 371
за извършени плащания по Договор за авторски надзор от 22.08.2013 г. с предмет упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект «Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино»[...виж]

01 Март 2016   Прочитания: 488
за извършени плащания по Договор № 2 от 13.11.2015 г. с предмет консултантски услуги по управление и мониторинг на проект «Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино»[...виж]

01 Март 2016   Прочитания: 399
за извършени плащания по Договор за упражняване на строителен надзор от 05.08.2013 г. с предмет упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект «Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино»[...виж]

11 Февруари 2016   Прочитания: 463
Предмет на договора: Доставка на строителни материали за нуждите община Ардино за следните обособени позиции: 1. Позиция №1 – Доставка на керамични материали и изделия 2. Позиция №2 – Доставка на неорганични и хидравлични свързващи вещества 3. Позиция №3 – Доставка на циментови изделия 4. Позиция №5 – Доставка на бои, лакове, мрежи, ламарина и други 5. Позиция №6 – Доставка на електрически материали 6. Позиция №7 – Доставка на дървен материал [...виж]

09 Февруари 2016   Прочитания: 396
Информация за изпълнен договор за доставка на донбаски от 29.07.2014 г.[...виж]

08 Февруари 2016   Прочитания: 445
По договор от 29.07.2014 г. между Община Ардино и „Биотерм” ООД Предмет на договора: Доставка на донбаски въглища за нуждите на община Ардино. [...виж]

19 Януари 2016   Прочитания: 406
от дейността на комисия, назначена със Заповед №733/31.0 8.201 5 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на сeло Падина, община Ардино, област Кърджали”, открита с Решение №621 /2 9. 07 .201 5 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -0026.[...виж]

18 Януари 2016   Прочитания: 443
от дейността на комисия, назначена със Заповед №625/30.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна водопроводна мрежа на село Падина, община Ардино, област Кърджали” , открита с Решение №463/25.06.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0017 [...виж]

11 Януари 2016   Прочитания: 526
Договори за доставка на строителни материали[...виж]

30 Декември 2015   Прочитания: 394
Информация за изпълнен договор за възлагане на строителство №50/16.06.2015 г.[...виж]

30 Декември 2015   Прочитания: 444
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 50 от 16.06.2015 г. с предмет СМР на обект «Изграждане на резервоар за питейна вода в кв. «Орлово», гр.Ардино» [...виж]

29 Декември 2015   Прочитания: 379
Информация за изпълнен договор с предмет: Доставка на газьол за отопление[...виж]

28 Декември 2015   Прочитания: 372
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ-СМР-Башево и Догру, СМР-легнали полицаи, СМР-Преспа, СМР-Странджа и СМР-Чинар.[...виж]

28 Декември 2015   Прочитания: 476
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 9 от 20.03.2015 г. с предмет СМР на обект «Реконструкция и рехабилитация на общинска пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино» за извършени плащания по Договор № 9 от 20.03.2015 г. с предмет СМР на обект «Реконструкция и рехабилитация на общинска пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино» [...виж]

28 Декември 2015   Прочитания: 396
Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство[...виж]

28 Декември 2015   Прочитания: 392
Информация за изпълнен договорза възлагане на строителство [...виж]

22 Декември 2015   Прочитания: 395
По договор от 25.07.2014 г. между Община Ардино и „Олимпик Ойл” ЕООД Предмет на договора: Доставка на газьол за отопление за нуждите на община Ардино. [...виж]

22 Декември 2015   Прочитания: 402
Информация за изпълнен договор за доставка на газьол за отопление с дата 22.12.2015 г.[...виж]

17 Декември 2015   Прочитания: 486
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 34 от 01.10.2014 г. с предмет СМР на обект «Водоснабдяване на група населени места от местността «Догру», землището на с.Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино – клон с.Горно Прахово и с.Башево» [...виж]

16 Декември 2015   Прочитания: 381
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор № 57 от 04.12.2015 г. с предмет СМР на обект «Изграждане на стени на ул. «Странджа», гр.Ардино» [...виж]

16 Декември 2015   Прочитания: 437
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ [...виж]

16 Декември 2015   Прочитания: 440
Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство с №16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 38, 37, 39 от 19.05.2015 г.[...виж]

10 Декември 2015   Прочитания: 468
ИНФОРМАЦИЯ [...виж]

10 Декември 2015   Прочитания: 424
Информации за изпълнени договори за възлагане на строителство с №5/16.02.2015 г.[...виж]

10 Декември 2015   Прочитания: 507
Договори за доставка на строителни материали №1 и №2 [...виж]

03 Декември 2015   Прочитания: 476
Информация за изпълнен договор с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обекти: „Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Ябълковец- мах. Малка ябълка», «Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Боровица – Голобрад» и «Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Ардино – Дядовци» по проект: «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»[...виж]

03 Декември 2015   Прочитания: 387
Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на консултации след подписване на договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. по проект «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино» [...виж]

03 Декември 2015   Прочитания: 430
Информация за изпълнен договор с предмет: „Авторски надзор при извършване на СМР по проект «Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в община Ардино»[...виж]

02 Декември 2015   Прочитания: 411
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор за авторски надзор[...виж]

20 Ноември 2015   Прочитания: 485
информация за изпълнението на договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино”[...виж]

20 Ноември 2015   Прочитания: 491
Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино”[...виж]

20 Ноември 2015   Прочитания: 449
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договори[...виж]

19 Ноември 2015   Прочитания: 459
Информация за изпълнението на договор с предмет: Изграждане на частична канализация в с.Жълтуша , общ. Ардино[...виж]

17 Ноември 2015   Прочитания: 485
а дейността на комисия, назначена със Заповед №758/09.09.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино”, открита с Решение №658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0027 и Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка[...виж]

12 Ноември 2015   Прочитания: 400
Иннформация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино” [...виж]

12 Ноември 2015   Прочитания: 414
Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”[...виж]

19 Октомври 2015   Прочитания: 448
Информация за изпълнен договор с предмет: „Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи"[...виж]

19 Октомври 2015   Прочитания: 359
Информация за изпълнен договор с предмет: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”.[...виж]

19 Октомври 2015   Прочитания: 447
Информация за изпълнен договор с предмет: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда в Ардино – рехабилитация на улична мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”[...виж]

19 Октомври 2015   Прочитания: 408
Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино[...виж]

19 Октомври 2015   Прочитания: 382
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договори[...виж]

05 Октомври 2015   Прочитания: 427
Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, общ. Ардино[...виж]

05 Октомври 2015   Прочитания: 379
Информация за изпълнен договор с предмет: Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на ул. „Бреза”, гр. Ардино, общ. Ардино[...виж]

05 Октомври 2015   Прочитания: 380
Информация за изпълнен договор с предмет: Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино[...виж]

05 Октомври 2015   Прочитания: 479
Информация за изпълнен договор „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: Реконструкция и изграждане на тротоари на улици в гр. Ардино и с. Бял извор, общ. Ардино”[...виж]

18 Септември 2015   Прочитания: 511
За дейността на комисия, назначена със Заповед №758/09.09.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино”, открита с Решение №658/10.08.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0027[...виж]

15 Септември 2015   Прочитания: 632
За дейността на комисия, назначена със Заповед № 617/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "40-те апартамента", с административен адрес гр. Ардино, ул. ”Бели брези” №41, вх. А и вх. Б”, открита с Решение №464 /2 5. 0 6.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -0018 и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка.[...виж]

15 Септември 2015   Прочитания: 572
За дейността на комисия, назначена със Заповед № 61 8/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "Осетия", с административен адрес гр.Ардино, ул.”Пирин” №16, вх. А, вх. Б и вх.В”, открита с Решение №46 5/2 5. 0 6.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-201 5 -001 9 и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка.[...виж]

14 Септември 2015   Прочитания: 448
ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по Договор[...виж]


  Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   

   « Назад

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари