Кмет
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
 


Правомощия на кмета
 

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА АРДИНО
/ извадка от Устройствен правилник на Община Ардино /


чл.15. (1) Кметът на общината:

       1. осъществява непосредствено ръководство над общинската администрация, на основание чл. 3 от Закона за администрацията;
       2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
       3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметаовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
       4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
       5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
       6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
       7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
       8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
       9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
       10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
       11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
       12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
       13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
       14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
       15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
       16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
       17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
       18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);
       19. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;
       20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
       21. В изпълнение на правомощията си по чл. 44, ал.1, т. 1 от ЗМСМА с цел синхронизиране дейността в Общинската администрация кметът:
           а/ провежда седмични работни съвещания всеки понеделник от 10, 00 часа със заместник - кметове, секретар, директори на дирекции и началник- отдели;
           б/ провежда през седмица разширени съвещания с участието и на началниците на сектори;
           в/ заедно със заместник - кметовете и секретаря на общината провеждат ежемесечни съвещания с кметовете на кметства и кметските наместници всяка първа сряда от месеца по предварително разработена програма от директор "Административно - информационно, правно и финансово - счетоводно обслужване".
       22. прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината веднъж годишно.
       23. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
       24. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл.16. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари