Общински съвет
   
Архив
   
Контакти
 
Общински съвет Ардино

Адрес:
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
Телефон/факс: (03651)42-01
E-mail:
obs_ardino@abv.bg
 


Общински съвет
 

Наредби на Общински съвет - Ардино:

Име на наредба
1. Наредба за поддържането и опазването на обществения ред, околната среда и опазване на собствеността на територията на община Ардино (приета с решение № 56 на Общински съвет от 19.03.2020 г)
2. Наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община Ардино
(приета с решение № 440 на Общински съвет от 17.10.2018 г., изм. и доп. с решение № 488 от 31.01.2019 г.) (акт. 25.11.2019г.)
3. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино
4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино
(приета с решение № 441 на Общински съвет от 17.10.2018 г.)
5. Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища
6. Наредба за условията и реда за предоставяне на общински концесии
7. Наредба за регистриране и стопанисване на кучетата на територията община Ардино
(приета с решение № 442 на Общински съвет от 17.10.2018 г.)
8. Наредба за управление на отпадъците на територията община Ардино
9. Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа
10. Наредба Противопожарна наредба
11. Наредба за рекламната дейност на територията на община Ардино
12. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Ардино
13. Наредба за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества
14. Наредба за организация и работа на обектите за търговия и услуги на територията на Община Ардино
(приета с решение № 443 на Общински съвет от 17.10.2018 г.)
15. Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Ардино
16. Наредба за организацията и дейността на клуба на пенсионера и хората с увреждания в Община Ардино
17. Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
18. Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване деца в детските градини на Община Ардино
19. Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Ардино
20. Наредба за насърчаване на инвестициите в община Ардино


 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари