Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Достъп до информация
 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на община Ардино, и форматите, в които е достъпна


по
ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1

Описание на правомощията на Кмета на община град Ардино и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община

http://www.ardino.bg/?pid=3,2
http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/sertifikat%20ISO%20-%20Ardino.pdf

html
xls
docx
pdf

2

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове

http://www.ardino.bg/?pid=4,4
http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Ustroistven_Pravilnik.pdf
http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Pravilnik_trudov_red.pdf
http://www.ardino.bg/?pid=4,op1
http://www.ardino.bg/?pid=4,6
http://www.ardino.bg/?pid=4,5http://www.ardino.bg/?pid=2,6&type=3

html
xls
docx
pdf

3

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация Ардино през мандат 2015 г. – 2019 г. Инструкция за организиране на деловодната дейност и документооборота в Община Ардино

http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Ustroistven_Pravilnik.pdf
http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Instrukcia_Delovodstvo.doc

 

html
pdf

4

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/sertifikat%20ISO%20-%20Ardino.pdf
http://www.ardino.bg/docs/Otchet_Kmet_2016.pdf

pdf
html

 

5

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

http://www.ardino.bg/?pid=4,5

html
xls
docx
pdf

6

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

http://www.ardino.bg/?pid=4,op1

html
doc
pdf
xls

 

7

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

http://www.ardino.bg/news_prilojenia/doks-naredba-25122016-001.pdf

html
docx
pdf

8

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

http://www.ardino.bg/?
http://www.ardino.bg/news_prilojenia/obyavlenie-21022017.pdf

html
docx
pdf

9

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.

Информация за наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Информация по чл.15, ал.1, т.4 от ЗДОИ
Наименование:
Секретар на общината
Адрес: град Ардино, ул. «Бели брези», №31
Адрес на ел. поща : kmali@abv.bg
Телефон: 03651 4527
Работно време за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация:
всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Vatreshni-pravila-za-prilagane-ZDOI.pdf

html
docx

 

10

Обявления за конкурси за държавни служители

http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structures

 

html
pdf
docx

11

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

http://www.ardino.bg/?pid=3,oba6
http://www.ardino.bg/?pid=3,obs7

pdf
html

12

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

   http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/ zapoved%20za%20vidove%20informatsiya.pdf

pdf
html

13

Административни услуги

http://www.ardino.bg/docs/normativni_documenti/Ustroistven_Pravilnik.pdf

 

docx
xls
pdf
html

14

Структура на общинската администрация

http://www.ardino.bg/docs/obstinska_administracia_struktura.pdf

docx
xls
pdf
html

15

Регистър на общинската собственост

http://www.ardino.bg/docs/publicni_registri/publicen_registir_prodajba_OI-2016.doc

docx
xls
pdf
html

16

Проекти на община Ардино

http://www.ardino.bg/?pid=4,4

docx
xls
pdf
html

17

Годишен план за приватизация за 2017 г.

 

docx
xls
pdf
html

18

Състав на Общински съвет Ардино за мандат 2015 г. – 2019 г.

http://www.ardino.bg/?pid=3,obs2

docx
xls
pdf
html

19

Решения на Общински съвет Ардино

http://www.ardino.bg/?pid=3,obs5

docx
xls
pdf
html

20

Наредби на Общински съвет Ардино

http://www.ardino.bg/?pid=3,obs4

docx
xls
pdf
html

21

Бюджет  и финанси

 

http://www.ardino.bg/?pid=4,5

 

docx
xls
pdf
html

22

Регистър на общинската собственост

Публичен регистър на общинската собственост и на разпоредителните сделки

 

http://www.ardino.bg/docs/publicni_registri/publicen_registir_prodajba_OI-2016.doc

html
csv

23

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

 

http://www.ardino.bg/docs/publicni_registri/Zemedelski_zemi_ot_OPF_otdadeni_pod_naem.xls

html
xls
csv

24

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ардино за 2016 г.

http://www.ardino.bg/re6eniq_obs/45-58-29012016.pdf

 

25

Бюджет на Община Ардино за 2017 г.

 

 

http://www.ardino.bg/re6eniq_obs/205-218-27012017.pdf

html
xls
csv

26

Публични регистри на Община Ардино

 

 

1. Публичен регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2019 година

2. Публичен регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация през 2018 година

3. Публичен регистър на издадените разрешения за строеж през 2019г.

4. Публичен регистър на издадените разрешения за строеж през 2018г./a>

5.
Регистър на на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Ардино

6. Регистър на земеделските земи от общинския поземлен фонд отдадени под наем

7. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с недвижими общински имоти през периода 01.01.2016 - 31.12.2016 год.

8. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с недвижими общински имоти през периода 01.01.2015 - 31.12.2015 год.

9. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с недвижими общински имоти през периода 01.01.2014 - 31.12.2014 год.

html
xls
csv

 

 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари