Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Саффет Ерен
тел: 0889301592
e-mail: ard_glas@abv.bg PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Телефонен указател
Телефонен указател
 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АРДИНО
                                        e-mail: ardino@abv.bg

А. Ръководство на общината

Кмет на община

        Ресми  Мехмед Мурад

в.21,  41-40

 

Председател на ОбС - Ардино

     Сезгин Байрямалиев
Байрямов

 в.38,    42-01

0887505812

Зам.кмет на община

  Неджми Ахмедов Ходжов

в.23,  45-26

0888873484

Зам.кмет на община

        Изет Изет Шабан

в.44,   46-35

0888873485

Зам.кмет на община

     Наско Кирчев Кичуков

в.35,   48-00

0887215975

Гл.секретар

   Кемал Мюмюнов Алиев

в.31,    45-27

0889532080

 

Б. Длъжности пряко подчинени на кмета на общината

Сектор „ Правен” 

Гл. юрисконсулт

Гьокчен Фетхи Емин

в.42

0889931829

Мл. юрисконсулт

Митко Панайотов

 

0897927930

Мл. юрисконсулт

Сузан Хасан

в. 40

 

 

Финансов контрольор

Мюмюн Мохамедов         Юсеинов

 

в.34

 

0887436077

Вътрешен финансов одитор

 

 

 

Секретар на МКБППМН

Мехрибан Ардалиева

43-62

0899508624

Ст.спец.”Управление по кризи и ОМП “

 

 

 

 

2. Ръководство на кметства и кметски наместничества

Кмет на с.Ахрянско

Джабит Кадиров Еминов

47 - 13

0896108008

Кмет на с.Башево

Мюрен Мехмед Сали

62 - 26

0885919749

Кмет на с.Боровица

Айсел Юсеин Мехмед

68 – 88
0877377287/личен/

0885919738

Кмет на с.Богатино

Юзджан Яшар Махмуд

03653/23 - 24

0885919759

Кмет на с.Брезен

Мюмюн Мехмед Хюсеин

60 - 10

0885919745

Кмет на с.Бял извор

Зехни Ариф Емин

 

0885919737

Кмет на с.Бистроглед

Мюмюн Решат Мехмед

 

0876146690

Кмет на с.Горно Прахово

   Мехмед Ахмед Мюмюн

 

62 – 31
0876548377/личен/

0885919753

Кмет на с.Голобрад

Шабан Кямилов Местанов

30 – 33,
30-21(дом.)

0885919739

Кмет на с.Гърбище

Турсун Азис Хусни

30 - 90

0885919755

Кмет на с.Долно Прахово

Сали Шевки Ахмед

62 - 29

0895704178

Кмет на с.Дедино

Мехмед Исмаил Ахмед

 

0877597820

Кмет на с.Дядовци

Алпер Рамаданов Идризов

 

0885072290

Кмет на с. Еньовче

Недко Юлиянов Узунов

03657 / 20-34

0885919758

Кмет на с. Жълтуша

Карамфил Севдалинов Димитров

03657 / 20-15

0878483739

Кмет на с.Искра

Мехмед Кязим Халил

 

0878741842

Кмет на с.Китница

Сали Абдурахман Мюмюн

33-61

0885919744

Кмет на с.Кроячево

Баръш Джемилов Ахмедов

 

0885919751

Кмет на с.Левци

Севгин Кямил Сюлейман

 

0877146150

Кмет на с.Ленище

Фехим Рахимов Халилов

36 – 28

0885919761

Кмет на с.Любино

Съдкъ Мехмед Ахмед

поръчка

0885919746

Кмет на с.Млечино

Гюлистан Сабри Садула

03653 / 2310

0879272399

Кмет на с.Правдолюб

Билгин Баяров Юзеиров

40 - 86

0884773824

Кмет на с.Падина

Кямил Мехмедов Кичуков

03658 / 21-24

0886019178/служебен/
0889525377

Кмет на с.Русалско

Исмет Исмаил Мустафа

поръчка

0885919743

Кмет на с.Рибарци

Сали Реджеб Мурад

 

 

Кмет на с.Светулка

Фериха Хайри Дикмова

42 – 91

0885919760
0889131909

Кмет на с.Синчец

Хълми Мустафа  Мустафа

36-26

0885919756
0882868835
0886766750

Кмет на с.Срънско

Себахат Касим Шакир

 

0898427811

Кмет на с.Сухово

Фикрет Байрам Байрам

68 – 31?/ 33-31

0885919762

Кмет на с.Теменуга

Ерджан Шерифов Мурадов

 

0877390676

Кмет на с.Търна

Ферад Хасан Ферад

 

0893298737

Кмет с.Търносливка

Джемал Реджеб Сали

 

0885919757

Кмет на с.Хромица

Мергюл Ахмед Махмуд

 

0876263000

Кмет на с.Червена скала

Гюлдане Халидова Муса

 

0887247580

Кмет на с.Чубрика

Фердун Рафет Али

66 – 24?/ 36-24

0885919752

Кмет на с.Чернигово

Ахмед Рамадан Емин

 

0885919748

Кмет на с.Ябълковец

Мюзейен Зюлкеф Сюлейман

30 - 89

0885919742

Кметски наместник на с.Седларци

Йовчо Храниславов Гаджалов

03657 / 20-19

0885919754

Кметски наместник на с.Стояново

Васил Павлов

03652 / 23-19

0885919750

 

 

ІІ. ДИРЕКЦИЯ “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ “

1.Отдел “ Административно – правно и информационно обслужване

Началник отдел ГРАО

Мехмед  Ахмедов
  Алиев  

в.27

0888873482

Гл. спец.ГРАО в ОбА

Катя Христова Димитрова

в.24

0888148490
0885311969

Гл.спец.ГРАО в ОбА

Виолета Рангелова Харлова

в.24

0886787420

 

Тюляй Вахдет Джерах

в.24

 

Мл.спец.ГРАО в кмет-во Боровица

Емин Шабан Мехмед

68 – 83

 

Мл.спец.ГРАО в кмет-во Бял извор

Ервин Неджатин Солак

03652 / 23-32

0889539356

Мл.спец.ГРАО в кмет-во Млечино

Хавва Юсуф Байрам

03653 / 310

0878941155

Мл.спец.ГРАО в кмет-во Падина

Кристина Ангелова Ставрева

03658 / 21-24

0889398917

Мл.спец.ГРАО в кмет-во Жълтуша

Софка Асенова Кехайова

03657 / 20-15

 

Мл.спец.ГРАО в кмет-во Г.Прахово

 Мехмед

62-31
0361/58614

0876548377
0885627674

Мл.спец.ГРАО в кмет-во Д.Прахово

Бахрие Рафет Садулла

62-29

 

Зам.кмет на кмет-во Бял извор

 

 

 

Зам.кмет на кмет-во Бял извор

 

 

 

Секретар на кметство Жълтуша

Владимир Алексиев Хаджиев

03657 / 20-15

 

Секретар кметство Млечино

Сабиха Халибрям Муса

03653 / 227
0889395952

 

 Гл.спец. „Човешки ресурси и деловодство”

Бистра Росенова Илиева

в.25

0899231972

Техн.сътр.- секретарка на Кмета на общината

Джанан Енверова Халилова

в.22
40-40 / 42-38

0885919740

Техн.сътр.- секретарка на Председателя на ОбС

Невин Енверова Зюлкерова

в.37

0886018978

Техн.сътр.- „Връзки с обществеността”

Саффет Ерен
Гюнер Шукри

 

0889301592
0887938803

Системен администратор

Ердем Дургутов Адемов

 

0896659709
0886545477

Гл.спец. „Техн.обслужване”

Первин Мустантикова

 

0887605021

Изпълнител – шофьор на Кмета на общината

Баки Абдулов  Абдурахман

 

0887743556

Изп.шофьор/до7 места/

 

 

 

Изп.-портиер-огняр

Ейваз Байрамов Сапунджиев
Емрах

в.41

0897293122

0883348463

Изп.прислужник

 

 

 

Гл.спец.електротехник

Сезгин Кямил Емин

 

0894055118
0882639333

Ст.спец.електротехник

Сурай Молаапти

 

0887954385

 

2.Отдел „ Финансово – счетоводна дейност 

Н-к отдел/ Гл.счетоводител

Фатме Ахмед Хаджисаид

в.28 , 49-74

0888873483

Ст.експерт- Бюджет

Сезгин Фейзулов

в.29

 

Ст.спец.счетоводител

Сабрие Исмаилова

в.36

0887800974

Ст.спец.счетоводител

Гюлбахар Мохамед Зюлкер

в.36

0888847751

Ст.спец.счетоводител

 

 

 

Техн.сътр.- касиер

Айгюн Назифова Чобанова

в.39 , 49-78

0887988233

Техн.сътр.-домакин

Ахмед Азизов Алиев

49-07

0886602556

 

3.Отдел „ Местни данъци и такси”

Н-к отдел

Сейфи Кемалов Местанов

в.26

 

Гл.спец.счетоводител

Зафер Абдулхалилов  Юсуфов

45-59

 

Касиер – събирач

Валентина Иванова Кехайова

45-59

 

Касиер – събирач

Мариана Ангелова Храмова

45-59

 

Касиер – събирач

Азизе Реджеб Халил

45-59

 

ІІІ. Дирекция „Специализирана администрация „

1. ОТДЕЛ  „ Архитектура ,благоустрояване и общинска собственост

Н-к отдел- гл.архитект

Росен Емилов Хаджиев

47-93

0889532078

Гл.спец. „ ТРС „

Фахри Мусов Бекиров

в. 40 ,

0889780661

Ст.спец. ИК

Бейджан Мехмед Чауш

в.40 ,

0895983831

Ст.спец. СР

Юджел Зафер Шакир

в.40

0888018403
0899859059?

Ст.спец.Общ.имоти

Сузан Хасан Хайрула

в.40
0889390402

0897277515

 

Нурай Зюлкер

 

0889278612

 

              Фердун Рюстем

      в.40 ,

 

2. Отдел „ Инвестиционни проекти и евроинтеграция  “

Н-к отдел

Хафизе Расим Мюмюн

в.30

0882289860

Гл. експерт

Сейхан Кафеджи

в.30

 

Гл.специалист

Жасмина Терзиева

в.30

 

Спец. ОП

Сибел Исмаил - Ризаева

в.32

0889111611

 

3.Отдел „ Стопанска икономическа политика

Н-к отдел

Джейлян Ръфкиев Муталибов

в.33 ,

0882289851

Гл.експерт ИСТТ

Айля Шахинова Билезерова

в.33 ,

 

Гл.инспектор УСТБДК

Емира Терзиева

в.33 ,

 

Ст.спец. “ЖН”

Хайрие Нуриева Халидова

 

0893731701

 

4.Отдел "Образование, култура ,спорт и социални дейности"

Н-к отдел

Бахар Делеверов Реджебов

41-57

0882289861

 

 

 

 

Ст.инспектор СО

Улвие Муталибова

 

 

Ст.инсп.ОНПО

Сюлбие Хазим Али

 

0886888047

Ст.инсп.МСКД

Месут Дурмушали Иса

 

0889584970

Ст.счетоводител

Гюнай Мустафов

48-39

0887706045

Техн.сътр.-касиер

Катя Пашова

41-86

0888252774

Техн.сътр.-домакин

Антоанета Антова

40-29

 

Уредник на общински музей

Танер Гюнеров Чобанов

46-81

0887118099

Организатор –столово хранене

Фикрет Хасансабри Исмаил

41-63

0887803288

 

5.ОтделЕкология и опазване на околната среда”

Н-к отдел

Елизабет Антонова

 

0885730711

Ст.експерт – еколог

Джанан Исмаил

 

0884998828 sl
0888581686

Гл.спец.- стротелен техник

 

Aйдън Якуб

 

0878570808

 

Гл.спец.- организатор

Мюмюн Решад Мехмед

 

0877871977

Надзирател

Стефан Максимов Димитров

 

0876708762

Механик

Шукри

 

 

Шофьор на товарен автомобил

Стоян

0889939247 Вели

 

Шофьор

Хусни

0899394124

 

Шофьор

Рамис

0877135508

 

Изп.работник озеленяване

 

 

 

Б. Дейност „Други дейности по социални услуги”

Б.1.”Дневен център за възрастни хора с увреждания”:

Управител

Елван Енвер Исмаил

45-73

0896848430
0882639966

Социален работник

Нефизе Авни Садулова

 

 

Мед.сестри

Нейлян Супхи

 

 

Рехабилитатор

Джанан

 

 

Трудотерапевт

Азизе Севимова Фейзулова

 

 

Касиер-счетоводител

Халиме Алиева

 

0882639966

Готвач

Супхи Шабан Исмаил

 

 

Шофьор-снабдител

Шенер Апти Юсеин

 

0887312019

Хигиенист

Первин Мехмедова Топалова

 

0884944485

             Център за обществена подкрепа:

Управител

Светла Семерджиева

41-45

0889141047

 

Личен асистент

 

Айбениз Салиева

 

46-39
проект

0877926315

ДЕЖУРНИ

 

42-12

 

Ганчо Костадинов

 

 

0889939702

  
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Кой е любимият ви сезон?

Зима
Пролет
Лято
Есен


Начална дата на анкетата:
2017-04-21


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан