Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   


Профил на купувача
 

   « Назад

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

[2020-06-22] Запитване за оферта: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Ардино, община Ардино” по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“
[2020-06-22] Запитване за оферта: Предоставяне на Правни услуги свързани с подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на одобрените дейности по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Ардино, община Ардино” по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“
[2020-06-22] Консултантски услуги, свързани с управление и отчитане на проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Ардино, община Ардино” по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“
[2020-06-11] „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ Ардино” ЕООД”
[2020-06-04] Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Ардино, община Ардино“
[2020-06-03] ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион в гр. Ардино, община Ардино“
[2020-06-03] ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион в гр. Ардино, община Ардино” по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“
[2020-06-03] ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за: Консултантски услуги, свързани с управление и отчитане на проект “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион в гр. Ардино, община Ардино” по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г“
[2020-06-02] Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за Мюсюлманско настоятелство – с. Долно Прахово, ЕИК: 177429604, със седалище и адрес на управление: с. Долно Прахово, п.к. 6779, общ. Ардино, обл. Кърджали
[2020-04-14] "Ремонт на детски площадки в гр. Ардино и изграждане на детска площадка в с. Горно Прахово, общ. Ардино"
[2020-04-13] Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на спортни площадки в кв. Диамандово, с. Бял извор, в с. Горно Прахово и в с. Падина, общ. Ардино"
[2020-03-31] Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на четири подпорни стени в с. Чернигово, с. Падина, с. Богатино, общ. Ардино и в междублоково пространство между бл. Осетия и бл. Ела -2 в гр. Ардино"
[2019-10-02] „Изпълнение на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища в община Ардино”
[2019-10-01] Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” от 01.10.2019 г.
[2019-09-03] "Изграждане на две подпорни стени, частично покриване на река „Далджа дере”, гр. Ардино и почистване коритото на река „Бялизворска” в централната част на с. Бял извор, о бщ . Ардино" от 03.09.2019 г.
[2019-08-07] "Изграждане на подпорни стени в пет населени места в Община Ардино"
[2019-08-06] Доставка на мини багер за нуждите на Община Ардино
[2019-07-09] Доставка на лек автомобил за нуждите на община Ардино по проект BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01“Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“
[2019-07-04] "Извършване на строително -монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: "Административна сграда”
[2019-05-22] ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ АРДИНО" ЕООД - ГРАД АРДИНО
[2019-04-03] ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП Община Арднино има намерението да кандидатства с проект „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино“, по процедура BG06RDNP001-19.028 – „МИГ Ардино-Джебел”, мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
[2019-04-02] ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Изграждане на подпорни стени, тротоар и плочест водосток на ул. Тютюнева, гр Ардино"
[2018-12-04] ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП Община Ардино има намерението да кандидатства с проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“, по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
[2018-11-23] ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, Община Ардино има намерението да кандидатства с проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски – гр. Ардино, община Ардино“, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
[2018-10-30] ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски – гр. Ардино, община Ардино“, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
[2018-09-27] ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“, по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
[2018-09-11] ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет на поръчката: Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино”
[2018-07-13] "Извършване на строително -монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Народно читалище "Родопска искра" гр. Ардино”
[2018-06-19] ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
[2018-05-30] „ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ИГРИЩА В ГР. АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ”
[2018-03-13] ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В УПИ VІІІ ОТ КВАРТАЛ 11 ПО ПУП НА ГРАД АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ”
[2018-03-13] „ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ГРАДСКИ СТАДИОН, НАМИРАЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ С КАДАСТРАЛЕН №332 ОТ КВАРТАЛ 34 ПО ПУП НА ГР. АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ”
[2017-06-27] Обява за пазарни консултации с изх. №30-63-11 от 27.06.2017 г.
[2016-12-15] Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища в община Ардино”
[2016-09-16] ОБЯВА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
[2016-08-31] Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища в община Ардино”
[2016-08-24] Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Ардино за безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия " грантова схема BG04 -02-03 "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" с проект: "Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради и локални отоплителни системи на ЦДГ "Брезичка", гр. Ардино".
[2016-08-16] Обществена поръчка с предмет: „ Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване на община Ардино по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съгласно изискванията на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ ”
[2016-01-26] Доставка на един брой лек автомобил за нуждите на Община Ардино
[2015-11-17] публична покана с предмет: изграждане на стени на ул. Странджа, гр. Ардино.


 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари