Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
ONLINE камера
   


Профил на купувача
 

   « Назад

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

[2018-09-27] ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“, по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
[2018-09-11] ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет на поръчката: Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино”
[2018-07-13] "Извършване на строително -монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Народно читалище "Родопска искра" гр. Ардино”
[2018-06-19] ПОКАНА за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
[2018-05-30] „ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ИГРИЩА В ГР. АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ”
[2018-03-13] ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК В УПИ VІІІ ОТ КВАРТАЛ 11 ПО ПУП НА ГРАД АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ”
[2018-03-13] „ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ГРАДСКИ СТАДИОН, НАМИРАЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ С КАДАСТРАЛЕН №332 ОТ КВАРТАЛ 34 ПО ПУП НА ГР. АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ”
[2017-06-27] Обява за пазарни консултации с изх. №30-63-11 от 27.06.2017 г.
[2016-12-15] Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища в община Ардино”
[2016-09-16] ОБЯВА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
[2016-08-31] Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейностите по доставка два пъти седмично на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища в община Ардино”
[2016-08-24] Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Ардино за безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия " грантова схема BG04 -02-03 "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" с проект: "Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради и локални отоплителни системи на ЦДГ "Брезичка", гр. Ардино".
[2016-08-16] Обществена поръчка с предмет: „ Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване на община Ардино по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съгласно изискванията на Наредба №12 от 25.07.2016 г. на МЗХ ”
[2016-01-26] Доставка на един брой лек автомобил за нуждите на Община Ардино
[2015-11-17] публична покана с предмет: изграждане на стени на ул. Странджа, гр. Ардино.


 
Длъжници
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Според вас Община Ардино трябва да се развива в сферата на:

Инфраструктура и чистота
Бизнес и чужди инвестиции
Паркова среда и отдих
Култура и туризъм


Начална дата на анкетата:
2018-08-09


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари
   
     
Хотел Главатарски хан