Повишават енергийната ефективност на болницата и СОУ „Васил Левски” в Ардино

Встъпителна конференция за представяне на проект „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални системи на „МБАЛ-Ардино” ЕООД и СОУ „Васил Левски” в Ардино се проведе в заседателната зала на общината.

Проектът се финансира по линия на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (т.нар. Норвежка програма), грантова схема BG 04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни схеми”.  

Присъстваха зам. кметовете на общината, представители на „МБАЛ- Ардино” ЕООД и  СОУ „Васил Левски”.

С мултимедийна презентация присъстващите бяха запознати с целта на стартиращия проект , а именно намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. 

В МБАЛ "Ардино" проектът цели подмяна на цялата отоплителна инсталация на болницата.
С внедряване на предвидените по проекта мерки за енергийна ефективност очакваното намаление на емисиите на СО2 е 90.4 t/год. Базовата линия е 186.5 t/год., след изпълнението на проекта ще е 96.1 t/год.

В СОУ "Васил Левски"  проектът цели подмяна на цялата отоплителна инсталация на училището и спортната зала, както и цялостна реконструкция на вентилационната система на спортната зала.

С внедряване на предвидените по проекта мерки за енергийна ефективност в сградата на училището очакваното намаление на емисиите на СО2 е 38.11 t/год. Базовата линия е 86.6 t/год., след изпълнението на проекта ще е 48.49 t/год.

Проектът е на стойност 488 229.01 лв., а крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 18 август 2016г.
По изискванията на Закона за обществените поръчки ще бъде обявена процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите.

 

« Назад

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на  Програма BG04 „Енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия”.