Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
Новини
 
Проект “За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”
18 Май 2016


ПРОЕКТ: За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще”


ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.002-0062 от 26.04.2016г.


БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Ардино


ПАРТНЬОРИ: СНЦ „МИГ – Ардино” и Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – АВИЦЕНА


СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:  268 919,97 лв.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 20 месеца

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., по линия на  Инициативата за младежка заетост


Проект BG05M9OP001-1.002-0062За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” е изготвен с цел да постигне точното идентифициране на младежите от тези групи и определянето на техните специфични потребности е задължително условие, както за правилното насочване на съществуващите услуги и мерки за тяхното активиране, така и за разработване и прилагане на нови диференцирани услуги и мерки за обучение и заетост в бъдеще.

Проекта ще се изпълнява от Община Ардино-кандидат, в партньорство със СНЦ "МИГ-Ардино" и Фондация "Разпространение на знание и социални дейности-Авицена".

Основните дейности са:  • Дейност1: "Организация и управление на проекта";

  • Дейност 2 :"Реализиране на мерки и дейности за информиране и публичност"

  • Дейност 3" Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда "

  • Дейност4: "Организиране и провеждане на мотивационно обучение за активно търсене на работа "

  • Дейност 5: "Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация"

  • Дейност 6:"Предоставяне на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици"

  • Дейност 7:"Осигуряване на субсидирана заетост на 30 икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително"

  • Дейност 8:" Мониторинг и отчетност на проекта"


Основна цел: Активиране и интеграция в заетост на младежите до 29 годишна възраст на Община Ардино, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл.не са регистрирани като безработни лица в дирекция "Бюро по труда", посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за откриването, привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекция "Бюро по труда" и насърчаване на включването им в обучение, връщане в образователната система и/или включване на пазара на труда.


Непосредствени цели:

•Социална интеграция на икономически неактивните младежи в трудоспособна възраст и на безработните от уязвимите групи на пазара на труда и намаляване на риска от бедност.

• Провеждане на информационни кампании и събития и неформални семинари за насърчаване активното поведение на пазара на труда.

• Индивидуална работа с идентифицираните младежи- работа на терен и среща на "четири очи" с младежите

• Провеждане на специализирани трудови борси за „срещане” на търсенето на работна сила от страна на работодателите и предлагането на работна сила от лицата, желаещи да започнат работа.

• Изграждане на сътрудничество на местно ниво между всички заинтересовани страни на пазара на труда (бюра по труда, работодатели, НПО, гражданско общество и др.) за развитие на заетостта и намаляване на безработицата


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., по линия на  Инициативата за младежка заетост

Прочитания: 607 пъти

 
Преброяване 2021
 
 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари