Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
Новини
 
С 19 ТОЧКИ ДНЕВЕН РЕД СТАРТИРА МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ НОВАТА 2012 г.
06 Февруари 2012

Общинските съветници ще заседават на 8 януари, сряда от 12:00 часа. В дневният ред на заседанието са включени 19 точки. Вижте целия дневен ред:

1. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2011 година.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

2. Приемане бюджета на община Ардино за 2012 година.

Вносител: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

3. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места на територията на общината.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

4. Приемане на финансов отчет за дейността на МБАЛ „Ардино” ЕООД - Ардино.

Докладва: Д-р Калоян Персенски, Кмет на Община Ардино

5. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

6. Изменение и допълнение на Наредбата на Общинския съвет за определяне размера на местните данъци.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

7. Приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ - Ардино” по Стратегията за местно развитие на територията на община Ардино, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. с проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи и съоръжения в населените места на община Ардино, с. Млечино”.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

8. Участие на община Ардино с проект по обявена процедура по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

9. Кандидатстване на Община Ардино по Мярка 01- „Подобряване на градската среда” по Проект „Красива България” за ремонт на сгради с обществено значение в гр. Ардино - дирекция „Социално подпомагане” и Общинска администрация - Ардино.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

10. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

11. Отдаване под наем общинско нежилищно помещение, част от имот публична общинска собственост, находящо се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация - Ардино.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

12. Удължаване срока на договори за наем на общински нежилищни помещения и терени, общинска собственост.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

13. Изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Ардино.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

14. Отдаване под наем на земеделски земи - ниви и ливади от Общински поземлен фонд през 2012 г.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

15. Отдаване под наем на земеделски земи - пасища и мери от Общински поземлен фонд през 2012 г.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

16. Предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на граждани с признато право на собственост.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

17. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем и актуализиране на месечната наемна цена на квадратен метър за наем на общински жилища на територията на община Ардино.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино

18. Определяне на представител на Общински съвет - Ардино в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Атанас Дафовски” - Кърджали.

Докладва: Сезгин Байрямов, Председател на Общински съвет - Ардино

19. Приемане на Програма и Календар за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт през 2012 година.

Докладва: Ресми Мурад, Кмет на Община Ардино
Прочитания: 866 пъти

 
Преброяване 2021
 
 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари