A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИНИЦИАТИВА „ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Среща-разговор между ръководството на община Ардино и студенти ще се проведе на 8 декември

06 Декември 2023  124

Среща-разговор между ръководството на община Ардино и студенти ще се проведе на 8 декември

По повод Деня на българската академична общност ще се организира среща-разговор между ръководството на община Ардино и студенти. Срещата ще се проведе на 8 декември (петък) от 11.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет

Призови места на ученици от СУ „Васил Левски“ - Ардино в Областния математически турнир

05 Декември 2023  201

Призови места на ученици от СУ „Васил Левски“ - Ардино в Областния математически турнир

Възпитаници на СУ „Васил Левски” в Ардино се представиха отлично в традиционния Областен математически турнир „Перперикон“ в Кърджали. Мерт Садулов от 3 клас бе отличен със сребърен медал и грамота, а Румен Сурчев от 11 клас спечели бронзов медал и грамота.

Община Ардино и синдикати оформиха съгласие за подписване на нов колективен трудов договор

05 Декември 2023  165

Община Ардино и синдикати оформиха съгласие за подписване на нов колективен трудов договор

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан проведе работна среща с ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ). На нея присъстваха Иванка Караколева, областен координатор на КНСБ в Кърджали, Милен Милинов - експерт, синдикални и икономически дейности към ...

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Обявление

05 Декември 2023  13

Обявление и проект за ПУП - ПРЗ село Светулка квартал 1 с възложител ЕКОФУДС д-р АДАМ ПЕРСЕНСКИ ЕООД

Проект за изменение в наредба

28 Ноември 2023  50

Проект за изменения в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища

Проект за изменение и допълнение

28 Ноември 2023  53

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино

СЪОБЩЕНИЕ

16 Ноември 2023  47

Относно извършване на функционални тестове на разширената Система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Проект на План-сметка

14 Ноември 2023  33

Проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации ...

Протоколи

06 Юли 2022  1224

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  1675

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  1798

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1922

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1931

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта

27 Октомври 2023  41

Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта За пореден път община Ардино се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. Общинска ...

Обява

10 Октомври 2023  127

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за ...

Информация за приключен проект

28 Септември 2023  113

П Р О Е К Т : „Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино” Договор № BG06RDNP001-19.626-0001-С01 от 24.02.2023 г.

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“

13 Септември 2023  118

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“ Договор № BG06RDNP001-7.019-0011-C01 от 12.09.2023 г.

Обява

30 Август 2023  252

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.5-002 от 24.08.2023 г. по ...

Информация за проект договор № РД04-95 от 27.04.2023 г.

03 Май 2023  2368

ПРОЕКТ: ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО”

Съобщение

24 Март 2023  272

С П И С Ъ К на одобрените кандидати за позиция „Технически сътрудник” по проект „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет“, финансиран с ...

Обявление № 670

04 Декември 2023  19

Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация - Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвено геодезическо заснемане от “ГЕОКОРП“ ООД, град София на неурегулиран поземлен имот с ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  1078

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  1067

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Кое е любимото Ви място в Община Ардино?

Центърът
Парк „Нилюфер“
Дяволският мост
Тракийското светилище „Орлови скали“
ТК „Белите брези“
Меандрите на река Арда
Общинският музей и старата барутчийница
Стадион „Юнак“
Друго
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/