A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

За Дяволския мост и Орлови скали жетони можете да купите и в Ардино Община Ардино е в процес на изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво План за благоустрояване Плати местни данъци и такси към Община Ардино с iCard

Обявление

24 Ноември 2022  182

Обявление

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект – геодезическо заснемане от „Геосървис“ ЕООД гр. Кърджали с възложител Сабрие Юсеин Исмаил за отстраняване на непълнота и грешка в ...

Очертаха 73 паркоместа за безплатния денонощен паркинг за леки автомобили в центъра на Ардино

24 Ноември 2022  234

Очертаха 73 паркоместа за безплатния денонощен паркинг за леки автомобили в центъра на Ардино

Днес служители от отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ и работници от отдел „Екология и опазване на околната среда“ към община Ардино очертаха паркоместата на ново изградения безплатен денонощен паркинг за леки автомобили на територията на закритото ...

Национален конкурс „Златна есен-плодовете на есента”-Севлиево`22

23 Ноември 2022  221

Национален конкурс „Златна есен-плодовете на есента”-Севлиево`22

При голям интерес от страна на клубове, училища, читалища и школи премина надпреварата в ежегодния конкурс „Златна есен-плодовете на есента”-Севлиево`22. В тазгодишния брой участваха  821 бр. рисунки.

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
КОНКУРСИ
ПРОЕКТИ
ОБЯВЛЕНИЯ

Общински съвет - Ардино

24 Ноември 2022  50

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: 1. Приемане на решение за извършване на компенсирани промени между отделните обектив Програмата за капиталови разходи за 2022 ...

Обявление

22 Ноември 2022  49

№ 684 от 21.11.2022 год. Община Ардино, съобщава, на заинтересованите страни, че е изготвено геодезическо заснемане от „Геосървис“ ЕООД гр. Кърджали на неурегулиран поземлен имот с площ 200.00 (двеста) квадратни метра, находящ се в ...

Проект на План-сметка

18 Ноември 2022  35

Проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации ...

Анкетна карта социални услуги

15 Ноември 2022  199

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Ардино е в процес на изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 от Наредбата за планиране на социални услуги, приета с ...

Протоколи

06 Юли 2022  284

Протоколи и формуляр за резултати от конкурс за Директор на ЦПЛР - ОДК

Oбява

19 Август 2021  776

конкурс за вътрешен одитор

Протоколи

10 Март 2021  932

Протоколи за решението на комисията по определяне на критерии за оценка на писмените работи

ОБЯВА за конкурс - Началник отдел Правно и нормативно обслужване

12 Февруари 2021  1024

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №170/10.02.2021г. Кмета на община ...

ОБЯВА за конкурс - началник МДТ

12 Февруари 2021  1020

На основание чл.10а ал.1 и ал.2 от Закон за държавния служител във връзка чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на дължавни служители със своя Заповед №171/10.02.2021г. Кмета на община ...

Съобщение

28 Октомври 2022  69

С П И С Ъ К на одобрените кандидати след проведено събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя” по проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна ...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”

22 Октомври 2022  79

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за позициите „Образователен медиатор” и „Помощник на учителя”

Обява

10 Октомври 2022  106

Община Ардино, област Кърджали в изпълнение на проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“, финансиран с договор № НПОД-БС33.4-001 от 05.10.2022 г. по ...

П Р О Е К Т : „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ГР. АРДИНО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА”

06 Октомври 2022  99

П Р О Е К Т : „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ГР. АРДИНО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА”

Обява

03 Юни 2022  293

Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно ...

Обява

09 Май 2022  338

Община Ардино, област Кърджали, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ...

Обявление

02 Март 2022  269

На 16.02.2022 г., община Ардино, като бенефициент по проект BG05M9OP001-6.004-0027-С01 „Патронажна грижа + в община Ардино”, сключи допълнително споразумение по договора с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ упи 1 кв.8 Млечино УЧИЛИЩЕ 2022

23 Август 2022  170

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация ...

Обявление

18 Август 2022  187

Обявление №17 - Разрешение за строеж

Календар на събитията
Календар на събитията


ДЕЙНОСТИ

Как според вас се справят властите с разпространението на Covid-19 в област Кърджали?

Много добре
Катастрофално
Правят каквото могат
Няма никакъв Covid
Не мога да преценя
гласувай
    Резултати
https://www.livechatalternative.com/