A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Отчет за дейността на кмета на община Ардино през 2023 г.Отчет за дейността на кмета на община Ардино през 2023 г.

Отчет

за дейността на кмета на община Ардино през 2023 г.

 

Уважаеми съграждани,

Отново сме в навечерието на Коледни и Новогодишни празници, в края на календарната 2023 година. Спазвайки създадената през последните години традиция като кмет на община Ардино, да се отчитам, заставам пред Вас за да изложа това, което аз и екипът на администрацията успя да реализира през изтичащата година, да чуя вашите предложения, оценки, забележки и мнения.

Отминава една година, в края на която Вие ме удостоихте с отговорността да Ви представлявам, да работя за всички жители на общината, да реализирам моите и вашите идеи за превръщане на общината в уютно, чисто и красиво място за живеене. Както винаги на местните  избори в края на месец октомври, Вие жителите и избирателите от общината показахте висока отговорност и гражданска позиция за стабилното развитие на Ардино.

Във всеки досегашен отчет съм подчертавал, че като орган на местното самоуправление, отговорностите ни остават едни и същи – административно и правно обслужване на граждани и юридически лица; териториално и селищно устройство; финансово - стопанска дейност и управление на собствеността и други делегирани от държавата функции в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности.

Трудно един отчет може да обхване в пълнота и детайли дейността на общината за една година. Затова споменавайки в краткост част от дейностите, ще отделя повече място за видимите резултати от дейността, които всички ние виждаме, усещаме и се възползваме.

  • обслужване на институции, физически и юридически лица е дейност, извършвана от няколко отдела на общинската администрация – „ГРАО“, „АБОбС“, „МДТ“ и се изразява в предоставяне на услуги по гражданско състояние, строителство, благоустрояване, издаване на удостоверения и справки за платени такси и данъци.
  • и организацията на работата на общинската администрация е определен в Устройственият правилник за работата й, Етичния кодекс на служителите в администрацията, Инструкция № 1 за изискванията към служителите на община Ардино във връзка с деловодната дейност, със създаването и организацията на работа с документи и Вътрешни правила за административното обслужване и документооборота. Работата на цялата администрация и отделите към нея е организирана в съответствие с разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за устройството на територията, Закона за обществените поръчки и други законови и подзаконови нормативни актове касаещи работата в тази област и разбира се решенията на Общински съвет- Ардино.

            Водещи правила в дейността на администрацията подчиняващи се на трите основни принципа отговорност, публичност и прозрачност винаги са били и остават: работа за благото на хората, създаване на условия за по-добър живот, осигуряване на предпоставки за добър инвестиционен климат в общината. Извършваните услуги отговарят на принципите на законност, бързина, достъпност, икономия на време и удобство за заявителите.

От началото на 2022 г. в общинската администрация е внедрена интегрирана Система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност /ИСУ/ в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015 – „Системи за управление на качеството.Изисквания”,  БДС EN ISO 14001:2015 – „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане“ и ISO 27001:2013 (БДС EN ISO/IEC 27001:2017) Системи за управление на сигурността на информацията. Чрез интегрирана система за управление на качеството и околната среда, общинската администрация демонстрира способността си да удовлетворява потребностите и очакванията на обществото, на клиентите си и изискванията от действащата нормативна уредба в Република България.

  Ръководството на Общината осигурява на всички свои служители условия за поддържане на колегиалност, взаимна подкрепа и професионализъм при извършване на всички дейности и всеки служител е ангажиран да изпълнява принадлежащите задължения, описани в Длъжностните характеристики, и осъзнава ползите от поддържане на взаимноизгодни отношения със заинтересованите страни и необходимостта от превръщане желанията и изискванията на гражданите в свои изисквания и цели.

В общинската администрация е внедрена софтуерна  система “Archimed еОбщина документооборот Clientчрез която се осигурява сигурността на постъпилите заявления и искания от гражданите и възможност за проследяване на движението на преписката.       

Административното обслужване, свързано с издаване на документи по гражданско състояние се осигурява от служителите на отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” и се изразява в:

- Поддържане в актуално състояние на локална база данни „Население”;

- Адресна регистрация на населението в населените места на общината;

- Поддържане на регистрите по гражданско състояние в община Ардино   

 -Контрол за достоверността и легитимността на документите съставени в чужбина и тяхното използване в Република България при съставяне на актове по гражданско състояние;

- Компетентно проучване и решаване на постъпили заявления, жалби, сигнали и предложения на граждани;

- Деловодно обслужване на Общинския съвет –Ардино и на общинска администрация;

- Извършвате на  граждански ритуали;

- Осъществяване на дейности по назначаване на настойничество и попечителство;

- Легализация на документи, необходими в чужбина.

-Прием и обработка на документи за установяване на българско гражданство;

           През 2023 г. от служителите на отдел „ГРАО”, включително и в кметствата са предоставени общо 9666 административни услуги, от тях с най-голям дял са, както следва: удостоверение за идентичност на имена – 2081 броя, удостоверение за раждане /дубликат/ - 1403 броя, заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 11243 броя и др. По отношение на адресната регистрация на гражданите са обработени 1080 броя заявления за постоянен адрес и 1286 броя адресни карти за настоящ адрес.

          В Национална база данни „Население” общия брой на обработените актуализационни съобщения за отчетния период е 4865 броя или средно на месец се обработват около 405 броя.

На 02 април 2023 г. и 29 октомври 2023 г. бяха проведени съответно предсрочни избори за народни представители и избори за общински съветници и кметове, в организацията и провеждането им съществена роля изиграха и служителите на отдела.

Отдел „Правно и нормативно обслужване“:

- Отговаря за законосъобразното и правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки;

- Разработва вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и участва в разработването на вътрешните правила на общината по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

- Планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;

- Съвместно с общинските структури, за чиято нужда се провежда конкретната поръчка, разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;

- Обобщава информация за планираните обществени поръчки, подготвя и изпраща обявления до Агенцията по обществени поръчки, както и друга необходима обобщена информация изисквана съгласно ЗОП/ППЗОП;

- Води, съхранява и архивира досиета на проведените процедури за   възлагане на обществените поръчки.

- Съгласуване на нормативни и вътрешни актове на Общината – наредби, инструкции, указания и други.

- Изготвяне и поддържане на регистър на сключените договори за услуги, достави и строителство.

- Осъществява процесуално представителство пред различни институции – съдилища, прокуратура,  ЧСИ, НАП и други по които общината е страна.

- Осъществява изготвянето и връчването на наказателни постановления по наредбите на Община Ардино, които се издават въз основа на Актове за установяване на административни нарушения от органите на МВР – Ардино.

- Предоставя становище по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината, съгласува по законосъобразност административни актове, издавани от кмета на Община Ардино.

- Съдейства за законосъобразното съставяне на договорите, по които страна е Община Ардино;

През 2023 г. служителите от отдел „ПНО“ изготвиха документацията и съответно осъществиха 30 (тридесет) процедури за обществени поръчки. В това число процедури с обект  за доставки; процедури с обект услуги, процедури с обект  строителство  и проведени пазарни консултации.

Изготвиха и съгласуваха 20 броя договори въз основа на „директно възлагане“ - договори за извършване на услуги , за изпълнение на доставки и изпълнение на  строителство;

Изготвиха над 10 броя граждански договори за извършване на определена работа и  над 30 броя отговори на писма, заявления, искания, справки, становища и други.

Служителите от отдел „Стопанска и икономическа политика“ са предоставили следните административни услуги:

- Издаване на временно удостоверение по процедура за категоризация на туристически обекти – 5 броя

- Договор за наем за ползване на общински нежилищни помещения – 14 броя

- Договор за наем за ползване на общински терен - 22 броя

- Договори за обществен превоз на пътници-действащи - 34 броя

- Издаване на служебни бележки за добиване на дърва за огрев, дървен строителен материал и суха паднала дървесина- по ценоразпис – 580 броя

- Издаване на служебни бележки за добиване на дърва за огрев, дървен строителен материал и суха паднала дървесина- на корен- 268 броя

- Издаване на удостоверение за препис–декларация от емлячния регистър – 18 броя

- Издаване на удостоверение за вписване на търговски обекти в информационния масив ”Стационарни търговски обекти”- 11 броя

- Издадени удостоверения за регистрация  за извършване на таксиметров превоз на пътници – 2 броя

- Разрешение за извършване на таксиметров превоз  - 8 броя

- Издаване на разрешение за търговия на открито пред търговски обект – 7 броя

- Сключени договори за наем на земеделски земи - 277 броя в т.ч.: за ниви  -  170 броя и за пасища и ливади – 107 броя

- Проведени Търгове за отдаване под наем на земеделски земи – 22 броя

- Проведени търгове за продажба на общински нежилищни помещения, недвижими имоти и движими вещи – 14 броя

- Проведени търгове за отдаване под наем на нежилищни помещения и терени – 17 броя

- Други видове удостоверения издадени  по искане на граждани  -15 броя

- Отчитане  на електроенергия от електромери на наематели ползващи общински нежилищни помещения – 33 броя

Служителите от отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ са предоставили следните административни и технически услуги:

- Заверени молби – декларации по обстоятелствена проверка – 60 броя;

- Издадени актове за общинска собственост – 59 броя;

- Преписки за продажба на прилежащи терени – 3 броя;

- Преписки за продажба на общински недвижими имоти по реда на ЗОС – 3 броя;

- Съставени актове за незаконни строежи – 1 брой;

- Издадени разрешения за строеж – 28 броя;

- Издадени удостоверения – 115 броя;

- Преписки по чл.195 от ЗУТ –  5 броя;

- Скици по чл.13 от ЗСПЗЗ – 1 брой;

- Преписки за изменение на действащи ПУП – 13 броя;

- Проверка и заверяване на геодезически заснемания на имоти в урбанизираната територия по населени места –  58 броя;

- Протоколи за откриване на строителна площадка – 28 броя;

- Издадени скици – 270 броя;

- Издадени скици с виза за проектиране – 22 броя;

- Изпълнени молби и искания –  735 броя;

- Разгледани и изпълнени жалби – 28 броя;

- Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 10 броя;

- Технически паспорт – 32 броя;

- Изготвени становища – 56 броя.

Видно от горецитираните данни, служителите на общинската администрация са извършили значителен на брой услуги, което е признак на професионализъм, компетентност и добър атестат за работата им.

Община Ардино е удостоена с престижната награда „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа през 2022”. Това отличие е за добрата работа на цялата общинска администрация и Общинския севет. За мен тази награда означава още повече отговорност и мотивация да се придържаме към принципите на добро и прозрачно управление. Удостояването с престижната награда на Съвета на Европа е признание за постигнатото високо качество на управление в общината, съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на 12-те принципа за добро управление на Съвета на Европа: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност.

            Уважаеми съграждани, при реализиране на основните си дейности общинската администрация се ръководи основно от Плана за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г., приет от Общинския съвет през месец април 2021г.

Планът е разработен за срок от 7 години и осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

ПИРО като стратегически документи обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

Основната цел на ПИРО – Ардино 2021-2027 г. е да се предложат насоки за синхронизиране на политиките, регионалното развитие и на пространственото планиране, съдържащи се в основните видове планове -  Интегрирани планове на общините и Общите им устройствени планове. Предназначението на ПИРО е да се определят основните направления на провежданите политики на местните власти за комплексно използване на наличните ресурси и на потенциалите на територията на община Ардино.

В Плана за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г. се предлага постигането на следната визия:

Община Ардино – добре организирана, самоуправляваща се териториална общност, с възможности за устойчиво, комплексно социално-икономическо и инфраструктурно развитие на основата на собствените ресурси и потенциали, с подобрена селищна среда и съхранена природа – добро място за живеене, бизнес и туризъм.

През 2023 г. в съответствие с нормативните изисквания по Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие беше изготвен годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2022 г. на Плана за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г., който беше одобрен от Общински съвет – Ардино.

Годишният доклад беше изготвен от независими експерти към Националното сдружение на общините в Република България и констатациите са изключително позитивни, аргументирани с изпълнение на дейностите по ПИРО.

Финансова политика на общината

          Финансовата политика на общината се организира от отдел „Финансово – счетоводни дейности” и се изразява в ежедневно отразяване на постъпили приходи и извършени разходи, тяхното остойностяване, прецизиране и обобщаване в периодични месечни, тримесечни, годишни и други отчети. В най-общи линии всичко това се обобщава в съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, което от своя страна създава финансовото изражение на цялостната дейност на Общинска администрация и дейностите към нея.

Уважаеми съграждани,

Основният „Закон”, по който общината провежда своята политика, а аз като кмет на общината изпълнявах своята „Програма за управление на община Ардино през мандат 2019 – 2023 година“ и ще работя за изпълнение на „Програма за управление на община Ардино през мандат 2023 – 2027 г.“  е бюджетът на общината, който се изготвя и обобщава от служителите в отдел „Финасово-счетоводна дейност”.

С решение № 608/24.08.2023 година на ОбС-Ардино беше приет бюджетът на община Ардино за 2023 година в размер на 22 709 785 лв., от които за държавни дейности – 11 183 676 лева и за местни дейности – 11 526 109 лева.

В процеса на изпълнение на бюджета се направиха множеството служебни актуализации от страна на Министерство на финансите, бюджетът на община Ардино бе актуализиран и към края на м. Ноември 2023 г. достигна 26 460 763 лева.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности, целевата субсидия за капиталови разходи и целевите трансфери от централния бюджет се усвояват периодично, съгласно приетия със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година график.

Общото изпълнението на местните приходи в община Ардино към 30.11.2023 година е в следните размери:            

1.Имуществени данъци в т.ч.: патентен данък, данък недвижими имоти, данък върху превозни средства, данък - дарения и безвъзмездно предоставяне, туристически данък, други данъци:

- план за 2023 г. – 787 000 лв.   – изпълнение –  802 107 лв. 

 

2.Неданъчни приходи от:

1. Собственост (наеми на имущество,  наеми на земя, от дивиденти, от концесии, лихви по текущи банкови сметки):

- план за 2023 г.         –    249 000.00 лв.  - изпълнение            –    240 10.00 лв. 

2. Общински такси (за ползване на детски градини, за ползване на домашен социален патронаж, пазари, тържища, за добив на кариерни материали, за битови отпадъци, за технически услуги, за административни услуги, такса за притежаване на куче, други общински такси):

- план за 2023 г.         –  863 200.00 лв.  - изпълнение –  922 610.00 лв. 

3. От продажби на общинско имущество:

- план за 2023 г.         –  300 000.00 лв.  - изпълнение –  294 914.00 лв. 

4.От глоби, санкции и други неданъчни приходи:

- план за 2023 г.  –  45 000.00 лв.   - изпълнение          –  56 746.00 лв. 

5. От внесен ДДС:

- план за 2023 г.         –  - 40 000.00 лв.  - изпълнение –  - 64 526.00 лв. 

 

Всичко приходи:

       - план за 2023 г.–  2 204 200.00 лв.   - изпълнение –  2 266 252.00 лв.

Изпълнението на разходите по функции (общи държавни служби, отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности, жилищно строителство и благоустрояване, почивно дело и култура, икономически дейности и услуги) към 30.11.2023 г. спрямо актуалния годишен план  е 16 841 000 лева.

      Изпълнението на поименния списък за капиталови разходи за 2023 година е, както следва:

План:  036 212,61 лв. - изпълнение  – 777826,03 лв.

Информация за разходите за реализиране на Поименния списък ще представя по-нататък в отчета си.

Изпълнението на приходите от местни данъци и такси  за 2023 година към 11.12.2023 г.  е 1 420 510 лв. при 1 337 000 лв. план.

Чрез служителите на отдел „Стопанска и икономическа политика” през годината са сключени 277 договора за отдаване под наем на земеделски земи, от които 170 за ниви и 107 за пасища и ливади, а приходите от тях са в размер на 84 999 лв.

През годината от служителите на отдела са организирани и проведени 53 тръжни процедури, от които 22 за отдаване под наем на земеделски земи, 14 за продажба на общински нежилищни помещения и имоти и движими вещи и 17 търга за отдаване под наем на нежилищни помещения и терени.

Приходите  от сключените 14 договора за отдаване под наем общински нежилищни имоти са 133 487 лв.

Приходите  от сключените 22 договора за отдаване под наем на общински терени са 5 035 лв.

Общата сума на продажбите по ЗОС, включително и продажба на дървесина от общински гори  възлиза на  294 914 лева

Приходите  от дейността на общинска автогара Ардино са 23 188 лв.

Приходите  от префактурирана електроенергия са 12 965 лв.

Приходите  от наказателни лихви за просрочени наеми са 858 лв.

Предоставените от отдела услуги на граждани, свързани с ползване на общински жилищни и нежилищни помещения, общински терени, добиване на дърва за огрев, дървен строителен материал и суха паднала дървесина, извършване на търговска дейност, транспортна дейност, производствена дейност са над 1000.

Проведени са 5 заседания на общинската комисия по безопасност на движението. Взети са решения за извършване на дейности по опазването живота и здравето на участниците в движението.

По сметката за средствата от ЕС на националния фонд са постъпили средства в размер на 2 464 217 лева, с които са разплатени разходи по проектите “Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино”,  “Социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа + Компонент 3“, „Топъл обяд“ , „Грижа в дома“, „Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”, „Бъдеще за децата в община Ардино“ и „Нова възможност за младежка заетост“.

  По сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие” са получени трансфери в размер на 605 290 лева, които представляват авансови и окончателни плащания, и ДДС върху тях по договори, финансирани от ПРСР.

Извършените разходи от сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие” са в размер на 656 724 лева, които представляват плащания към изпълнителите, по проекти както следва:

1.„Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център" –  153 692 лева;

2.„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион в гр.Ардино" – 212 531 лева

3.„Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ "Родопска искра 1921" гр. Ардино“ – 17230 лева;

4. „Обновяване и модернизация на градската среда чрез благоустрояване на площад“ – 221447 лева]

5. Подготвителни дейности по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  - 51 824 лева.

  Неразплатените разходи на общинска администрация Ардино към момента са в размер на 327 х. лева.

През годината на община Ардино са извършени един финансов одит за заверка на ГФО за 2022г.  от страна на Сметна палата и една финансова  инспекция от АДФИ със задача  „Проверка за законосъобразност на отчетените към 31.12.2022 г. задължения за разходи и поети ангажименти за разходи на общината, във връзка с изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 1 и т.2 от Закона за публичните финанси, в това число и относимите разпоредби от ЗПФ“.

ГФО за 2022 г. ще бъде заверен с немодифицирано мнение, а резултатът от финансовата инспекция на АДФИ е, че няма констатирани нарушения.

Система за финансово управление и контрол

В община Ардино са  утвърдени Вътрешните правила за  функционирането на системите за финансово управление и контрол /СФУК/, които представляват цялостен процес, интегриран в дейността на общината и осъществяван от ръководството и служителите. По своята същност те представляват съвкупност от писмени политики и процедури, създадени и въведени от ръководството на община Ардино, за  обезпечаване и постигането на целите й. Предварителният контрол   за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на община Ардино, се осъществява чрез проверки  преди вземане на решение за поемане на задължение и/или извършване на определен разход. Преди вземане на решение за поемане на задължение и/или извършване на разход, финансовият контрольор проверява всички документи и приложенията към тях, по силата на които се поема задължение и/или се извършва разход. Тази проверка предшества полагането на двойния подпис.

       При упражняване на предварителния контрол финансовият контрольор изисква и получава всички данни и документи, включително и електронни. За целите на предварителния контрол той осъществява проверки на място. Извършеният предварителен контрол се документира посредством попълване на контролен лист.

       Проверява се цялата документация от проведените процедурите по ЗОП и всички видове договори преди тяхното сключване, както и всички фактури и приложения към тях, преди тяхното разплащане.

  Уважаеми Ардинци,

            Първостепенна задача на  общинското ръководство  е създаване на условия за водене на качествен учебно-възпитателен процес и постигане максимални резултати в учебните и детски заведения, чрез изграждане на оптимална училищна мрежа при съществуващите географски и демографски условия в общината.

            През настоящата  2023/2024 учебна година в община Ардино функционират  6  общински училища (5 основни, 1 средно), пет детски градини,  и един Център за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР-ОДК), в които  се обучават  470 ученици и 147 деца, разпределени в 39 паралелки и 12 групи.

Със статут на «защитени училища» са две училища – ОУ „А.С.Макаренко”- с.Боровица и  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с. Горно Прахово, а в списъка на «средищните училища» са включени 4 училища; СУ „Васил Левски” – гр. Ардино, ОУ „Христо Смирненски” – с.Бял извор, ОУ „А.С.Макаренко”- с. Боровица и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- с. Горно Прахово.

            Във всички учебни заведения  организация на обучението е в едносменен режим, а организацията на учебния ден е целодневна.

            Полагат се максимални усилия за обхвата на подлежащите на задължително обучение до 16-годишна възраст.

Със Заповед  на началника на РУО - Кърджали е създаден Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, където има определени екипи по общини и райони. За територията на община Ардино са  обработени 197 протокола от масива за обхват на децата със статус 4-5-7 годишни.

          Във всички учебни и детски заведения има функциониращи здравни кабинети, като пет медицински лица  по утвърден график обслужват всички детски заведения и училища. Редовно се купуват задължителните медикаменти и се зареждат спешните шкафове.

В общината е създадена добра организация по отношение на транспортното обслужване на децата, учениците и учителите.

Дейността на ученическото столово хранене се изразява в осигуряване на хранителни продукти за столовете в детските градини и училища, като за целта се провежда търг за осигуряване на хранителни продукти.

За периода 01.01.2023 г.-30.11.2023г. в ДГ са платени за храна 78 593.00лв., за отопление – 48 475.00 лв., за дезинфекционни, почистващи и др. материали-  15 894,00 лв., за ел.енергия и вода- 37 047.00 лв., ученически превози – 136 891,00  лв., телефони разговори – 2 596,00 лв., външни услуги – 7 617,00 лв., засраховки  – 2 444,00    лв., трудова мдицина – 3 240,00 лв., горива за автобуси – 6 988,00  лв.,Проекти-АПСПО детски градини – 21 457,00 лева. 

Със Заповед на Кмета на общината общинските училища се определят като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити  и се делегират права и задължения на директорите на училищата - правото да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите, да се разпореждат със средствата на училището, да определят индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки, както и самостоятелно да определят числеността на персонала.

        В изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2023 г.  работна група определен със заповед на кмета на общината, в която  участваха и директорите на общинските училища и детски градини, създаде организация по изготвянето и утвърждаването на формулите, съгласно които се разпределиха средства в размер на

 4 860 740,00 лв.  за финансиране на делегираните от държавата дейности по функция образованието.
        Към 30.11.2023 г. на основания писма на Министерски съвет и от  Постановления на Министерския съвет за  одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейностите по модули на национални програми за развитие на средното образование,  за периода 01.01.2023 г. - 30.11.2023 г. са получени средства в размер на 141 197.00 лв.

      Към месец ноември в отдела  са издадени 50 броя УП. Ежедневно се издават удостоверения за доходи  и справки за бюрото по труда. Отдела се явява междинно звено в кореспонденцията между учебните и детски заведения с РУО - Кърджали , МОН-София и други държавни институции. За значителна част от писмата се налага данните да се обобщават и препращат.

Основни проблеми, които съпътстват образователния процес в общината през последните години са:

- Намаляването на броя на децата и учениците, поради съществуващите демографски и социални проблеми;

- Пълняемост на паралелките и групите;

- Функционирането основно на слети паралелки в училищата в селата;

- Ежедневно извозване на учениците от населените им места до средищните училища;

- Невъзможност за отделяне на 4-5-6 годишните деца в самостоятелни подготвителни групи в селата.

- Липсата на финансови средства, което води до натрупване  на просрочени задължения и състоянието на детските градини  и училищата ще стане още по-тежко и е невъзможно изплащането на заплатите на персонала и стопанската издръжка на градините;

- За неблагоприятната демографска тенденция произтичаща от различни обективни и специфични фактори следва да има намеса на държавата.

- Необходими са финансови, социално-икономически политики с подкрепящата роля на държавата за увеличаване на раждаемостта, подобряване на условия за живот и заетост за младите хора. Здравното обслужване на децата не е на необходимото ниво.

- Единният разходен стандарт не покрива финансовото осигуряване на лечебните заведения.

- Недостигът на финансови средства, завишените медицински стандарти влияят отрицателно на здравното обслужване на населението, включително и на децата.

- Наложително е в тази връзка оптимално функциониране на лечебните заведения със засилване на профилактичните и лечебно диагностичната дейност.

КУЛТУРА

На територията на община Ардино функционират 19 читалища, регистрирани в Окръжен съд – Кърджали, съгласно Закона за лицата и семействата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за читалищата, като сдружения с идеална цел. Същите развиват културно-просветна дейност в няколко направления:

- библиотечно обслужване на населението;

- художествена самодейност;

- културно- масова работа.

Предвидените по общински бюджет средства се разпределят от комисия, определена със заповед на кмета на общината, която включва представители на Общинска администрация, общински съветници и председателите на читалищните настоятелства по следните натурални показатели:

- щат на читалището в т. ч . и за ръководители на самодейни състави;

- брой изградени самодейни групи;

- организирани културни прояви през предходната година на местно, общинско, областно , национално ниво и предстоящи през съответната година;

- библиотечен фонд в томове и брой читатели;

- брой жители на населеното място, което обслужва читалището с оптимален щат.

Културният живот в общината се организира по Календарен план, който ежегодно се приема от Общински съвет – Ардино с участието на читалища, учебни заведения и Център за подкрепа за личностно развитие/ЦПЛР/.

Традиционни културни прояви са:

- Културни празници на град Ардино;

- Селищни празници на Горно Прахово, Башево, Боровица, Падина и Жълтуша.

- Литературни четения

- Общинска администрация Ардино, съвместно с културни   организации организира честването на националните празници, бележити дати и годишнини.

От 7 до 13 август се проведе третото издание на „Дните на Ардино“. Празничната програма беше наситена с разнообразни културни, образователни, спортни и кулинарни събития.

В първия ден от Програмата на „Дните на Ардино“, официално бе открит напълно обновения Общински пазар в град Ардино .Напълно обновеният пазар е с надградски характер и ще обслужва населението на цялата община. Тук могат да дойдат хора отвсякъде, за да пазаруват и да се насладят на местни продукти. Пазарът отговаря на всички стандарти за енергийна ефективност. Конструкцията е проектирана така, че да може след това да се поставят фотоволтаични панели за производство на електрическа енергия. На следващ етап ще се обновят и търговските маси. Комплексно обслужване на населението чрез реконструкция на общински пазар и пристройка в град Ардино, община Ардино беше отличено с грамота за добра практикав дейността на администрацията в България на конкурса, организиран от Института по публична администрация към Министерския съвет.

В рамките на третото издание на „Дните на Ардино 2023“ бе открит обновения градски  стадион „Юнак“. Обновяването на градския стадион беше част от поетите от мен ангажименти през есента на 2019 година за първия ми управленски мандат. Пожелавам тук да кипи от спортисти и хора, а аз обещавам, че инвестициите в стадиона ще продължат.

Пак в рамките на третото издание на ‚Дни на Ардино – 2023“ в Ардино открихме единствения в България Музей на тютюна. В герба на Община Ардино има два символа, единият е Дяволският мост, а другият е тютюнът. Това само по себе си говори много, защото нашите предшественици, когато са разработвали този герб, не случайно са се спрели на тези два елемента. Искам да  изкажа своите благодарности към всички, които положиха усилия и труд за създаването на експозицията. Изказвам специална благодарност на ръководството на Историческия музей в Кърджали, за оказаната от тях професионална помощ.

Обновената експозиция на барутчийницата, която се намира до сградата на музея в Ардино, беше официално открита в рамките на програмата на третото издание на „Дните на Ардино – 2023“. Тя е единствената запазена в автентичния си вид подобна сграда. Тук са експонирани бурета за барут, различни оръжия от времето на нейното функциониране, дървени съоръжения, а интерактивни мултимедии разказват за барутчийниците, тяхната функция, както и за експонираните оръжия.  В най-близко време ще обновим и пространството около барутчийницата, за да бъде едно приветливо и хубаво място за посетителите. Изказвам своите искрени благодарности към Емил Михов за оказаното от тях професионално съдействие за обновяването на експозицията. Ще продължаваме заедно да правим хубави неща в полза на хората.

В рамките на третото издание на „Дните на Ардино“  беше организирано изложение на екологично чисти храни от Родопите.

„Дните на Ардино – 2023“ бяха съпроводени с богата развлекателна програма с участието на Христо Паскалев-Паскал, който беше подготвил богато разнообразие от своите най-популярни песни на балканските страни и пя неуморно повече от час.

27-годишният певец от Кърджали Айдън Мехмед - Ади изнесе самостоятелен концерт с авторски песни и кавъри от любими български и турски изпълнители в рамките на традиционните „Дни на Ардино 2023“. Изпълненията на младия и талантлив певец бяха под надслов „Под разлистения свод“  бяха посрещнати с аплодисменти от публиката.

Известните поп-фолк певици Глория и Десислава изнесоха концерти в рамките на традиционните Дни на Ардино – 2023. Двете изпълнителки завладяха сърцата на многобройните си фенове в Ардино с най-популярните си хитове. Многохилядната публика, която беше напълнила централния площад, пяха заедно с певиците и ги аплодираха бурно след всяко изпълнение.

Ансамбълът за турски песни и танци „Кърджали“ към Народно читалище „Юмер Лютфи“ с художествени ръководители Юксел Есен и Нилгюн Апти и музикален ръководител Айхан Ъшък изнесе празничен концерт .Концертът премина при голям интерес от страна на жителите и гостите на Ардино и се превърна в истинския празник на турския фолклор.

В рамките на традиционните „Дни на Ардино – 2023“, певицата от град Бурса Джерен Токсьоз, представи свои авторски песни, както и песни на 7 езика от 7 различни култури. Сред тях турски, гръцки, сръбски, испански, албански, македонски и румънски. 

Вълнуваща концертна програма изнесоха Васи, Зара и Стефчо от „Lili Muzic“ и обраха аплодисментите на многобройната публика, събрала се на централния площад в Ардино.

С концертни програми се включиха Трио плюс и гост солист Джейлян Гюнгьор (Джо) от град Бурса, група „Blues of Rumeli“ със солист Сюхейла Солак от Къркларели, Елван Гюнайдън от Картал, Истанбул.

Децата от детските градини „Слънце“ и „Брезичка“ изнесоха празнична програма в рамките на първия ден на третото издание на „Дните на Ардино“ 2023. Във връзка със 7 август – Международния ден на надеждата, децата пуснаха разноцветни балони в небото с послание за мир и щастливо детство.

С концертна програма възпитаниците от ЦПЛР-ОДК поднесоха на зрителите разнообразна програма като изпълниха песни на български, английски и турски от далечното минало и модерни такива.

В рамките на програмата беше открита самостоятелна изложба на Йозлем Исмаилова от Ардино – рисуване и приложни изкуства. Тя представи свои ръчно изработени изделия. Йозлем е дъщеря на Саджид Исмаилов, който е известен в Ардино като „художника“.

Изложба-живопис на местния художник Ангел Банков беше  подредена във фоайето на читалище „Родопска искра“ под мотото „Картини от Родопите“ с картини, посветени на празника на Ардино.

При голям интерес премина представянето на новата книга на Мелтун Кадъоглу  „Песни, вдъхновени от земята родна“ , която съдържа 34 композиции на песни, създадени през дългогодишния му творчески път. Събитието беше уважено от  председателя на УС на Съюза на българските журналисти (СБЖ) Снежана Тодорова, журналистът и доктор по право Георги Найденов, бивши учители, читалищни , общественици, граждани, почитатели, приятели и семейството на Мелтун Кадъоглу.

Народно читалище „Родопска искра“ в Ардино отпразнува тържествено своята 100-годишнина от създаването си. Празничното отбелязване започна с мултимедийна презентация за историята на създаването на читалището. От името на министъра на културата Велислав Минеков, беше връчена  грамота на НЧ „Родопска искра“ по повод вековния юбилей на читалището.

Индивидуална Грамота от Министерството на културата за принос в развитието на читалищното дело получиха читалищни дейци с признателност и благодарност за значимия им личен принос към дейността на читалището.Юбилейното тържество завърши с концертна програма с участието на всички самодейни състави и школи към читалището.

За първи път в Ардино беше прожектиран документалният филм „Софийските години на Мустафа Кемал 1913 – 1915“. Салонът на читалището в родопския град бе изпълнен със зрители, дошли да видят лентата, заснета от журналистката Нахиде Дениз и режисьорът от Турция Уфук Каракаш.

34-годишният Тенчо Жеков от Харманли спечели убедително при мъжете спортния полумаратон (21 км)  „Ардино-Дяволския мост на река Арда – Ардино“ и Купата на кмета на Община Ардино, изпреварвайки над 30 бегачи от страната и Турция. Победител при жените стана Десислава Василева от Смолян. При девойките на първо място се класира 17-годишната Севил Шевкед от кърджалийското село Калинка.

Серген Юсеинов от Ардино спечели лекоатлетическия крос в Ардино при момчетата. Надпреварата бе организирана като продължение на спортния полумаратон „Ардино - Дяволски мост - Ардино“ за купата на кмета на община Ардино, предвид масовите заявки за участие. На второ място се класира Румен Сурчев, а на трета позиция се нареди Ефсун Юмеров, и двамата от Ардино. Първото място при момичетата зае 9-годишната Десислава Радева от Харманли, а нейна подгласничка стана 13-годишната Гери Захариева от София.

Участие в масовия крос взеха деца до 18-годишна възраст. За призьорите бяха осигурени ваучери, а всички участници получиха грамоти от община Ардино.

Тридесет и четирима любители на древната логическа игра от областта, страната, Чехия и Германия, събра шахматния турнир в рамките на традиционните Дни на Ардино – 2023. Надпреварата се проведе в комплекс „Белите брези“ и бе организирана от ШК „Арда“-Кърджали. Сред състезателите имаше и шахматисти от Пловдив и Враца, които са на лагер-школа по астрономия и астрофизика в „Белите брези“. Турнирът се проведе по Швейцарска система в 7 кръга с контролно време 15+5. Участниците бяха разделени в две групи – мъже и деца.

След много оспорвани и интересни срещи победител при мъжете с 6,5 точки стана Александър Куртенков - доктор по математика, астрономия и астрофизика към Софийски университет и БАН. Той получи шампионска купа и специален шахматен медал. На второ място се класира Алпер Кешев от Кърджали, а трети е 12-годишният талант на ШК „Арда“ Анъл Фънгърлиев от Кърджали.

При децата първенец е Анъл Фънгърлиев, на второ място се класира  Демир Хаджиисмаил, а трети са Джем Местан и 8-годишният Веселин Ангелов, който бе и най-малкият участник в състезанието.

В рамките на Дните на Ардино бяха проведени много ползотворни  срещи и разговори с представители от побратимените общини от Република Турция- Картал-Истанбул, Нилюфер - Бурса, община Къркларели, Сдружение „Балканлълар” в Картал-Истанбул, Сдружението на „Ардинци“ в Бурса.

Наситената и разнообразна едноседмична програма на община Ардино, посветена на традиционните вече Дни на Ардино – 2023 завърши с мевлид за здраве и берекет в местността „Карапънар” край село Правдолюб. Религиозната проява започна с четене на айети от Корана и Мевлид-и Шериф от местни духовници, начело със Сезер Садулов и имамина на градската джамия Орхан Якуб.

По време на молитвите заваля летен августовски дъжд. Духовниците споделиха, че това е берекет и добро послание на Всевишния към вярващите.

СПОРТНА ДЕЙНОСТ

На територията на общината спортната и туристическата дейност се организира от Спортен клуб по тенис на маса „Юнак – 2005”, Футболен клуб „Юнак”, Туристическо дружество „Белите брези”.

Финансирането на спортните клубове се извършва съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове, приета с Решение №488/30.11.2022 г. Изискване за финансово осигуряване е спазването на изискванията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за младежта и спорта и други. В определен срок спортните клубове заявяват искане за финансиране за съответната година с необходимите изискващисе документи.

Спортен клуб по тенис на маса „Юнак – 2005” участва активно в държавното първенство на Българската федерация по тенис на маса. Състезателите Сиделия Мутлу и Цветелина Георгиева са състезатели и в националния отбор на Българската федерация по тенис на маса с треньор Бейхан Емин.

2023 година е една от най – успешните за спорта тенис на маса и в национален мащаб. Отборно момичетата на клуба достигнаха до второ място в първенството до 19 години, станаха шампиони до 21 години. Заеха трето място във висшата лига за жени за 2022 г., а в първия кръг за този сезон завоюваха второ място.

Тези успехи се дължат на Цветелина Георгиева, Сиделя Мутлу, Фунда Ибрямова и Дилек Юсеинова.

Цвети и Сиделия се представиха отлично като част от националния отбор на Европейското първенство в Главинице Полша.

На Балканиадата в курортен комплекс Албена българския национален отбор спечели бронзов медал.

Индивидуалните изяви на Цветелина Георгиева през 2023 г. освен Балканиадата и Европейското завършиха и с титли в държавното първенство до 19 години, лично и по двойки до 21 години, лично и по двойки, второ място на смесени двойки. Участие при жените с вицешампионска титла и трето място на двойки.

Сиделя Мутлу е шампионка до 19 години смесени двойки, второ място и индивидуално, трета на двойки при жените.

Община Ардино се гордее с успехите на СКТМ „Юнак-2005“ в спортните надпревари на национално и международно ниво.

В тази връзка изразявам моята най – сърдечна благодарност на треньора Бейхан Емин и състезателите на клуба за постигнатите успехи. Изразявам увереност, че успехите им ще бъдат последвани и от други състезатели и спортисти.

Активна е дейността и на Футболен клуб „Юнак” гр. Ардино. Клубът работи основно с подрастващите деца на обновения стадион „Юнак“. Има сформирани три отбора с ученици от различни възрастови групи.

В истински спортен празник се превърна регионалното първенство за подготвителни групи по футбол - Кърджали – Смолян. Надпреварата се проведе на стадион „Юнак“ в гр. Ардино и в нея участие взеха около 200 бъдещи футболни таланти. В спортната проява се включиха отборите на ФК „Юнак“ (Ардино), ФК „Кърджали“, ФК „Арда 999“ (Кърджали), ФК „Арда 1924“ (Кърджали), ФК „Монек“ (Широко поле), ФК „Искра“ (Черноочене), ФК „Кирково“, ФК „Крумовград“ и ФК „Вихър“ (Златоград).

Общинската субсидия за спортна дейност за 2023 година е 35 000 лева.

 

Сектор Туризъм

През 2023 г. се забелязва увеличение на броя на туристите, посетили територията на община Ардино. Най-значителен е потокът на туристи към Дяволският мост на река Арда. От началото на годината е посетен от 26 000 туристи, на второ място се класира Скалното светилище „Орлови скали“ по посещаемост сред нашите природни забележителности с близо 5 000 посетители.

Справка за брой посетители на база отчет за приходи от входни такси от МДТ по обекти, а именно:

  1. „Дяволският мост“ на р. Арда  – 26 000 броя посетители;
  2. Скално светилище „Орлови скали“ – 4 868 броя посетители;
  3. Туристически въжен атракцион „Белите брези“ – 136 броя посетители;
  4. Общински музей – Ардино и Старата барутчийница – 224 броя посетители.

Общината работи по дейности заложени в плана за изпълнение на стратегията за опазване на културното наследство за 2022 – 2023 г. Усилията, които полага в тази посока подобряват значително туристическата инфраструктура в района. През тази година беше проектиран и въведен в експлоатация кът за отдих – Площадка за наблюдение на „Меандрите на р. Арда“, яз. Кърджали. Значителен е ръстът на потока от туристи на тази забележителност. Посетителите предимно са от градовете Варна, Бургас, Плевен, Ловеч, Северна България, както и чужденци. С взаимодействието на Областната администрация – Кърджали беше поставена и беседка за посетителите на този обект.

Идеята е, на тази част от територията на общината, да се изгради кабинков лифт от с. Стар читак до „Късноантична и средновековна крепост“ при устието на р. Боровица, землището на с. Дойранци, общ. Ардино, обл. Кърджали. По настоящем се извършват съгласувателни процедури с институциите. Получено е положително становище от Министерството на културата и за целта се подготвят подробни устройствени планове. Ежегодно се извършва поддръжка на туристическата инфраструктура около „Дяволският мост“ на р. Арда, Скалното светилище „Орлови скали“ и другите ни обекти.

С цел популяризиране на туризма в района – община Ардино и тази година взе участие на Международното туристическото изложение „ВАКАНЦИЯ & СПА – ЕКСПО“, което се проведе в столицата през месец февруари.

Община Ардино получи международно признание и сребърна плоча в категорията „Превъзходна дестинация“ в 20-то юбилейно издание на Швейцарското международно ваканционно изложение в гр. Лугано, което се проведе през есента от 3 до 5 ноември. Там участвахме със собствен атрактивен щанд с туристически местни продукти.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Здравното обслужване на населението в община Ардино се извършва от следните лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения:

1.МБАЛ „Ардино“ ЕООД с три отделения (Детско отделение- 10 легла, Вътрешно отделение- 10 легла, Хирургично отделение – 7 легла, Легла за долекуване – 11, Клинична лаборатория, Рентгеново отделение, Анестезия и интензивно лечение);

2.Филиал на ЦСМП Кърджали в гр. Ардино;

3.Девет практики за доболнична медицинска помощ, от които са заети 4 практики;

4.Дентални практики – 11 броя;

5.Индивидуални специализирани кабинети за доболнична медицинска помощ – 6 броя;

6.Здравни кабинети в общинските училища и детски градини – 7 броя;

От 2022 г. в гр. Ардино в сградата на МБАЛ „Ардино“ ЕООД функционира Медицински център за физиотерапия и рехабилитация, който се посреща с голям интерес от страна на населението. През 2023 г. тази дейност бе оценена и регистрирана като положителна практика от страна на Института по публична администрация.

Подобряването на здравното обслужване би могло да бъде чрез привличане на лекари-специалисти, закупуване на съвременна медицинска апаратура, поддържане и ремонт на сградния фонд и материално-техническата база.

За заемането на практиките на общопрактикуващите лекари и привличане на лекари-специалисти с решение на Общински съвет-Ардино от бюджета на общината ще продължи осигуряването по 1 000 лв. на лекар в селата.

Реализира се проект по ОП „Региони в растеж“ за преобразуване на АГО отделението в КОВИД отделение. Понастоящем по проекта се доставя и необходимата медицинска апаратура.

Общината предостави 250 кв.м. застроена площ от сградата на МБАЛ „Ардино“ на ЦСМП- Кърджали респективно на МЗ за обновяване на кабинети и помещения, разкриване на 10 легла за спешна медицинска помощ. Понастоящем заявихме участие по Концепцията за Интегрирани териториални инвестиции за осигуряване на висикотехнологична медицинска апаратура за сърдечносъдови и онкологични заболявания.

През настоящата година организирахме и скрининг – медицински прегледи за превенция на онкологични заболявания, като общия брой на обхванатите жени беше 240 души.

Ще се реализират проекти, свързани с телемедицината и съвременните технологии, включително интегрирани с изкуствен интелект за предоставяне на здравни услуги за подобряване на здравното обслужване.

Ще се кандидатства по всички Европейски и национални програми за привличане на финанси в лечебните заведения. Ще бъдат организирани скрининги за различни видове заболявания. Ще се осъществи взаимодействие с високотехнологичните болници от второ и трето ниво на компетенция в национален мащаб.

Понастоящем тече процедура за обсъждане на Областна и национална здравна карта, където общината настоява за запазване на съществуващата мрежа на лечебните заведения. Ще се търси подкрепа от Министерството на здравеопазването за МБАЛ „Ардино“ ЕООД като лечебно заведение в труднодостъпен и отдалечен рисков планински район.

Уважаеми Дами и Господа,

Друг основен приоритет в дейността на общината е социалното обслужване. Съгласно приетият годишен план за развитие на социалните услуги, на територията на община Ардино се предоставят 10 социални услуги.

1. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”

Целевата група включва пълнолетни лица с умствена изостаналост, а капацитета на центъра е 10 места. Към днешна дата са заети всичките, от тях  жените са 4, а мъжете – 6, като четирима от мъжете са от област Кърджали, а останалите потребители от вътрешността на страната.

Дейностите за подкрепа, които се предоставят на потребителите включват: подкрепа за водене на качествен живот; подкрепа и съдействие за осигуряване на възможности за участие в дейности, извън социалната услуга, насърчаване потенциала им, за да бъдат приети от обществото, като пълноценни личности; дейности от ежедневния живот, трудови дейности, функционална и занимателна трудотерапия, музикотерапия, медицински и здравни услуги, поддържане на социални контакти със семейството, приятели, близки. Потребителите получават и здравни услуги от наблюдаващия лекар, както и от личния им лекар при необходимост.

2. „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”

Целевата група включва пълнолетни лица с увреждания, а капацитета на Центъра е 20 места. Към днешна дата потребители на центъра са 19 лица, от които 10 лица от ЦНСТПЛУИ на полудневна грижа и 9 лица на целодневна грижа. Дейностите за подкрепа, които се предоставят на потребителите включват: подкрепа и съдействие за осигуряване на възможности за участие в дейности извън социалната услуга, насърчаване потенциала им, за да бъдат приети от обществото, като пълноценни личности; предоставяне на комплекс от социални услуги,  които създават условия за цялостно обслужване през деня, свързани с предоставянето на храна, дейности от ежедневния живот, трудови дейности, функционална и занимателна трудотерапия, музикотерапия, медицински и здравни услуги, рехабилитация, поддържане на социални контакти със семейството, приятели и близки.

Центърът цели гарантиране на равноправното положение на лицата с увреждания, преодоляване на социалната им изолация и осигуряване на постоянна и качествена грижа за хора с увреждания.

3. „Център за обществена подкрепа“

Център за обществена подкрепа функционира като  държавно- делегирана дейност към  община Ардино от 2010 г.  с капацитет 50 потребители.  Предоставя социални услуги за деца и семейства- дейности за подкрепа на лицата/ децата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване качеството на живот.

Центърът предоставя почасови общодостъпни и специализирани социални услуги, с превантивни и подкрепящи функции:

- общностна работа;

- информиране и консултиране;

- застъпничество и посредничество;

- терапия;

- обучение за придобиване на умения;

Всички услуги освен в специализирана среда в ЦОП се предоставят и на терен- с обхват всички населени места на община Ардино. Предоставят се услуги и на потребители  в гр. Кърджали.

През 2023 г. от ЦОП  чрез насочване от Дирекция „ Социално подпомагане“ са  предоставени специализирани услуги по  56 сключени договори, като потребителите  са полвали комплексно услугите:

- 51 ползватели-  информиране и консултиране

- 26 ползвателитерапия

- 15 ползватели-  застъпничество и посредничество

- 20 ползватели -  обучение в придобиване на умения

Освен чрез насочване се предлагат и общодостъпни услуги т. е подкрепа за всеки имащ нужда да се консултира със специалисти по отношение на родителството или развитието на детето, така през  2023  са преминали 15 ползватели, които са получили краткосрочно  консултиране за преодоляване на затрудненията  им. Общодостъпна за услуга е и груповата работа за децата през лятото, през месеците юли и август тази година е реализирана Програма за развитие на социално- емоционални умения и ценности с  участници 27 деца на възраст от 7 до 10 г.

4. Проект „Топъл обяд в община Ардино

          Община Ардино продължава предоставянето на подкрепа с топъл обяд, както и съпътстващи мерки без прекъсване на територията си по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд+, чрез Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, считано от 01.10.2022 г. в рамките на 3 години или до 30.09.2025 г. Стойността на проекта е в размер на 3 575 769,60 лева. От безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 1 300 жители на община Ардино.

        С предоставянето на услугата до 30 септември 2025 година, операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на програмата, свързана с осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на лица без доходи или с ниски доходи, възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в община Ардино.

5. Услуга „Личен асистент“   

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания по Закона за личната помощ за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на помощта и зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и независимостта на хората с увреждания.

Към месец декември 2023 година общия брой на активните потребителите ползващи услугата „Личен асистент“ в община Ардино е 146 души, обслужвани от 146 души „Лични асистенти“.

6. Услуга „Асистентска подкрепа“

Услугата стартира през 2021 година като държавно делегирана дейност. Тя е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Асистентската подкрепа се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани от ТЕЛК за намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват други социални услуги по Закона за личната помощ и за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Към настоящия момент услугата се предоставя на 95 души потребители, обслужвани от 65 души асистенти.

7. Проект „ Грижа в дома в община Ардино“

Осъществява се по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, проект BG05SFPR002-2.001-0139-C01 „Грижа в дома в община Ардино“ на стойност 728 172,45 лв. Целта на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижи на територията на община Ардино. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Надграждане на реализираните дейности и постигнатите резултати от общината по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници. Допълване на подкрепата към най-уязвимите групи от населението, които се подпомагат в рамките на Програма за храни и основно материално подпомагане.

В изпълнение на дейностите по проекта към месец декември 2023г. е осигурена подкрепа в домашна среда на общо 200 потребители, обслужвани от 72 Домашни помощници, 4 Медицински сестри, 1 Психолог, 1 Социален работник и 1 шофьор.

8. Проект „Приеми ме 2015”

Проектът е насочен към затвърждаване и разширяване обхвата на услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Специфика на проекта е разширяване на целевите групи - специален фокус е поставен върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие и трафик; деца непридружени бежанци.

В община Ардино утвърдените професионални приемни семейства са 5, като в три от тях има настанени четири деца. Осигуряването на качествена грижа за децата, настанени в приемна семейства е ключов приоритет на политиката в областта на за закрила на детето и в този контекст изпълнението на проект „Приеми ме 2015“ цели да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво. Социалната услуга се стреми грижата за децата да гарантира сигурна  и устойчива семейна среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство.

9. Социална услуга „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“ и „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали“.

От стартирането на проекта „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“ на  04.05.2016 г. до приключването му на 30.09.2023г. общият брой потребители, които бяха  обхванати са 682. От тях 94 деца бяха включени в услугите: ранна интервенция, индивидуална педагогическа подкрепа, семейно консултиране. Общият брой потребители, които посетиха Семейния център за деца от 0 до 3 години в с. Бял извор е  33. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

След приключване на проект „Ранно детско развитие“ на 30.09.2023, на 01.10.2023г. стартира проект „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали“. Проектът има за цел подобряване на качеството на живот на уязвимите групи и насърчаване на социалното включване чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително и в домашна среда, консултативна подкрепа за превенция на рисковете от изоставане на детето, намаляване на негативните тенденции, свързана с детската бедност и преодоляване на социалната изолация в община Ардино. Проектът се осъществява по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Проектът ще се изпълнява в продължение на 24 месеца.

От стартирането на проекта „Бъдеще за децата в община Ардино,област Кърджали“ до момента са обхванати 60 деца, с които бе проведена  здравна консултация. От тях 23 са включени в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране на родителски умения, семейно консултиране, ранна интервенция на деца  с увреждания и затруднения в развитието, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“. С децата работят психолог, логопед, социален работник, специален педагог, кинезитерапевт.

В услугата „Предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в домашна среда на деца от 0 до 3 години (патронажна грижа)“ са обхванати 12 деца. А в Семейния център за деца от 0 до 3 години с. Бял извор  са записани 3 деца.

10. Клуб на пенсионера и на хората с увреждания

В град Ардино функционира Клуб на пенсионера и на хората с увреждания, в който членуват 65 души. Дейностите на клуба да многобройни, интересен е и социалният живот на членовете му. Отбелязват се всички мюсюлмански и християнски празници, като Рамазан и Курбан Байрам и Великден. Поддържат се приятелски взаимоотношения с пенсионерски клубове от Смолян, Златоград, Баните. Членовете имaт възмoжнocт дa прaзнувaт и лични cъбития -  рождени и имени дни. Клубът функционира всеки делничен ден.

Общия брой на потребителите на социални услуги в община Ардино през 2022 г. е 1 829 души.

Във връзка с изискванията на чл.37, ал.1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, приета с Постановление №133/06.04.2021г. на Министерски съвет, в общинската администрация е създадена работна група за разработване на Анализ на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В съответствие с чл.27 от Закона за социалните услуги с решение на Общински съвет – Ардино е избран и състав на Съвета по въпросите за социалните услуги, който на основание чл.37, ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги подпомага разработването на анализа.

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

През 2023 г. бе изготвен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, който обхваща територията на община Ардино с 41 кметства и 52 населени места. Разработен е в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Закона за личната помощ, Закон за хората с увреждания, Наредбата за планиране на социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, и във връзка с разработването на Национална карта на социалните услуги.

Чрез анализ се представя реалното състояние на социалната политика  и се извеждат различните типове потребности от социални услуги на местно ниво. Обхватът на анализа включва широк кръг социално-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Ардино като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги.

Максимален брой на потребителите на социалните услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, по видове социални услуги:

 

1

Максимален брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗСУ:

4

2

Максимален брой на потребителите на общодостъпните социални услуги по чл. 12, ал. 2, т. 2 от ЗСУ:

6

3

Максимален брой на потребителите на социалната услуга информиране и консултиране по чл. 15, т. 1  от ЗСУ:

18

4

Максимален брой на потребителите на социалната услуга застъпничество и посредничество по чл. 15, т. 2  от ЗСУ:

16

5

Максимален брой на потребителите на социалната услуга терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4  от ЗСУ:

26

6

Максимален брой на потребителите на социалната услуга обучение за придобиване на умения по чл. 15, т. 5  от ЗСУ:

18

7

Максимален брой на потребителите на социалната услуга подкрепа за придобиване на трудови умения по чл. 15, т. 6 от ЗСУ:

10

8

Максимален брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 7  от ЗСУ:

6

9

Максимален брой на потребителите на социалната услуга дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7  от ЗСУ:

37

10

Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца без увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ:

2

11

Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за деца с трайни увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ:

2

12

Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства по чл. 15, т. 8  от ЗСУ:

15

13

Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8  от ЗСУ:

13

14

Максималният брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ:

50

15

Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8  от ЗСУ:

4

16

Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ:

4

17

Максимален брой на потребителите на социалната услуга резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ:

30

18

Максимален брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи:

1

19

Максимален брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи:

5

20

Максимален брой на потребителите на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи:

14

21

Максимален брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за бездомни лица по чл. 15, т. 9  от ЗСУ:

1

22

Максимален брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация по чл. 15, т. 9  от ЗСУ:

1

23

Максимален брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца – жертви на трафик по чл. 15, т. 9  от ЗСУ:

1

24

Максимален брой на потребителите на социалната услуга осигуряване на подслон за пълнолетните лица, пострадали от домашно насилие и лица – жертви на трафик по чл. 15, т. 9  от ЗСУ:

2

 

Вследствие на извършения анализ се извеждат следните предложения на община Ардино за социалните услуги, които да влязат в Националната карта на социалните услуги:

Социална услуга по чл. 15 от ЗСУ

Общ брой на наличните места

Допустим максимален брой потребители/места

Действия на община Ардино

Информиране и консултиране (специализирана)

14

18

Възможно увеличаване на броя места до посочения минимален размер в Наредбата за качеството на социалните услуги

Застъпничество и посредничество

17,5

16

Не предприема действия за промяна на броя места

Терапия и рехабилитация

20

26

Възможно увеличаване на броя места до посочения минимален размер в Наредбата за качеството на социалните услуги

Обучение за придобиване на умения

21

18

Не предприема действия за промяна на броя места

Подкрепа за придобиване на трудови умения

4

10

Възможно увеличаване на броя места до посочения минимален размер в Наредбата за качеството на социалните услуги

Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания

20

37

Възможно увеличаване на броя места до посочения минимален размер в Наредбата за качеството на социалните услуги

Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения

10

13

Възможно увеличаване на броя места до посочения минимален размер в Наредбата за качеството на социалните услуги

 

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги на база обобщените данни за потребностите на населението на община Ардино се установява необходимостта от разкриване на следните нови социални услуги:

  1. Център за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (предоставя социалната услуга „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ“) с капацитет 15 бр. места;
  2. Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания (предоставя социалната услуга „Резидентна грижа за лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от ЗСУ“) с капацитет 15 бр. места.

В заключение може да кажем, че социалното обслужване и подпомагане на населението е основен приоритет в дейността на община Ардино. В тази връзка, Ви уверявам че работим усилено за разкриване и реализиране на бъдещи проекти.

Уважаеми съграждани,

Основно задължение на общинската администрация е поддържането на добрия и приветлив вид на населените места на територията на общината.То се изразява в организиране на събирането и извозването на ТБО до областното депо, почистване на обществени места, парковите зони, зелените площи и междублоковите пространства, както и поддържане на цветни площи, контролиране на дейностите по управление на отпадъците, организиране почистването на нерегламентирани сметища, участие в съвместни проверки с представители на РИОСВ, решаване на проблеми на граждани, свързани с околната среда, чистотата и озеленяването. Обхватът на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване покрива почти на 100% населените места в общината.

През годината за оптимизиране, подобрение и повишаване на качеството на услугите са предприети следните мерки:

1.За подобряване на услугата се направи реорганизация за извозването на ТБО до Регионално депо – Кърджали. В момента отпадъците се претоварват и извозват само от 22 кубиковия автомобил. По този начин се постига  икономия от разходи за горива, ремонти и амортизация.

 2. През 2023 г. бяха закупени нови контейнери:

  - тип „Ракла “ – 176 броя, от които 104 броя са за разделно събиране на отпадъци, и  са разположени в град Ардино  и в  по - големите  населени  места –  с. Бял извор,  с. Падина, с. Жълтуша , с. Млечино и с. Горно Прахово;

 -  пластмасови кофи от 120 л. и 240 л. – общо 100 бр.;

 -  4 куб. контейнери – 8 бр. 

В тази връзка община Ардино има сключен договор с лицензирана фирма

,,РУДОМЕТ ГРУП” ЕООД.

 За намаляване на обема на отпадъците от картон и пластмаса през 2023 г.  е закупена преса за балиране.

 3. През 2023 г. Община Ардино сключи договор  с  ,,М-ТЕКС Рециклиране на текстил”  ООД  за  разделно събиране  на  битови  отпадъци  от  облекла и текстилни материали на територията на община Ардино.   В град Ардино са  разположени   3 бр.  съдове  –  контейнери   за   разделно   събиране    на  битови отпадъци  от  облекла и текстилни материали.

4. За  подобряване  на  чистотата  в  гр. Ардино се използва  специализирана метачна машина. При необходимост същата ще се ползва и в други населени места на общината.

5. За поддържане на общинската пътна мрежа и прилежащите съоръжения се използва комбиниран багер „ Хидромек “.  Същия се използва за  почистване на канавки, прогонване на селскостопански пътища, почистване и корекции на речни корита, разчистване на срутища и свлачища и т.н. С него общината вече разполага с два багера, с които се почистват канавки, прогонват се пътища, почистват се и се коригират речни корита, разчистват се срутища и свлачища и т.н. През годината наличната механизация обхожда всички населени места на общината по график. По този начин кметовете и кметските наместници успяват да поддържат в добро състояние  инфраструктурата в съответното населено място.

6. За освежаване на пешеходни пътеки, направа на паркоместа и хоризонтална пътна маркировка на общинската пътна мрежа се използва специализирана машина. 

 7. Ежегодно се организира измиване на улиците на град Ардино, след есеннозимния сезон.

  8.  През 2023 г. продължи изграждането на системата за капково поливане на зелените площи и цветя в парка зад пощата, парк ,,Нилюфер’’ и парка зад Общината.По стопански начини се извършва поддръжка и ремонт на общинска собственост, като освежаване на парапети, боядисване на стълбове за улично осветление.

   9.  През 2023 г. бяха боядисани /освежени/ парапетите на мостове в района на гр. Ардино, на ул. Бели брези, на Автогарата , парапета на парк ,,Нилюфер” и ,,Хармана’’ и  оградата на Стадион ФК ,,Юнак’’, ел. стълбовете на ул. София и ул. Орлови скали.

   10. Изцяло е възстановена настилката пред ,,Музея “и ,,Барутчийницата’’, извършена е цялостна замазка на стълбите за Музея.

    11. Изграденото улично осветление, което обхваща всички населени места на община Ардино, ежегодно се поддържа и развива.

  12. Община Ардино има приета програма за намаляване на  популацията на безстопанствените кучета за периода 2019 – 2024 г.

За изпълнение на дейностите улавяне, упояване, кастрация на куче, поставяне на чип, превоз, външно и вътрешно обезпаразитяване и евтаназия при необходимост, общината има сключен договор с фирма „НИКАС 1“ ЕООД.

  13. През годината се възложи и осъществи контрол върху дезинсекционни и дератизационни услуги на територията на общината: извършване на проверки на открити площи и помещения за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация, обработка и контрол на документи–протоколи за установяване завършването на извършените дезинсекционни и дератизационни дейности.

 

Уважаеми дами и господа,

Строителството и териториалното селищно устройство на общината заема важно място в работата на Общинската  администрация.

През текущата година на територията на Общината бяха реализирани много проекти от местно значение, като особено внимание привличат инфраструктурните проекти, с реализацията на които се обнови и подобри не само облика на град Ардино, но и на селата разположени на територията на общината. С всички извършени строителни дейности през годината община Ардино все повече започва да придобива европейски вид.

 

Тази година се увеличи броят на детските площадки в Общината с такива каквито има във всеки европейски град. Осветени бяха и най-отдалечените квартали. С всички извършени строителни дейности през годината община Ардино все повече започва да придобива европейски вид.

С наличната механизация са извършени работи по подръжка на общинската пътна мрежа, подравняване на основата на пътя, баластриране на местни пътища и др., като работата ни не спира до тук. Усилията ни са насочени към непрекъснат  стремеж да вдигнем летвата все по на горе в реализирането на нашите цели.

 

Изпълнението на поименния списък за капиталови разходи за 2023 година е, както следва:

 

I. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 2 036 212.61 лева  бяха реализирани следните следните дейности :

1.Реконструкция на общински пазар - гр. Ардино и пристройка в УПИ-1, квартал 11, по ПУП  на гр. Ардино;

2.Доставка и монтаж на фитнес оборудване на спортна зала, с. Бял извор;

3.Изграждане на панорамна площадка в с. Рибарци;

4.Доставка на машини и съоръжения;

5.Изграждане на конструкция за покриване на сцена в центъра на гр.Ардино;

6. ППР

 

ІІ. В процес на изграждане е въжен атракцион на Дяволския мост, за което има предвидени 10 000,00 лв.

 

ІІІ. Със средства от преходен остатък от капиталови разходи  в размер на 1 361 804.28 лева бяха реализирани следните дейности:

Реконструкция на улици в село Бял извор, в квартал Диамандово на село Бял извор, село Боровица, село Брезен, село Главник, село Еньовче, село Жълтуша, село Китница, село Ленище, село Млечино, село Падина и село Чубрика.

Изграждане на подпорна стена (100 м) в с.Горно Прахово, село Падина, в махала „Жеден “ на село Падина.

Ремонт на обществени сгради в село Чубрика, санитарните възли в парк „Нилюфер“, сградата на кметството в село Светулка, санитарните възли в центъра ва село Горно Прахово, обреден дом в село Бистроглед.

Благоустрояване около сградата накметството в село Горно Прахово.

Реконструкция на общински пазар - гр. Ардино и пристройка в УПИ-1, квартал 11, по ПУП  на гр. Ардино.

ППР

 

ІV. Със средства от целеви трансфери в размер на 885 942,60 лева се извърши реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ3033/KRZ2003 Седларци-Жълтуша - граница общ.(Ардино-Мадан) Галище-Буково от км 0+000 (при кръстовището с общински път KRZ 2003 Седларци-Жълтуша) до км 3+244, I-ви етап от км 0+000 до км 1+752 (п.т. К36) и за Аварийно възстановяване на бреговете и увеличаване проводимостта на р. Ардинска са предвидени 1 286 736 лева.

V. Със средства от преходен остатък в делегирани от държавата дейности в размер на 7738.00 лева направихме ремонт на обществена сграда в село Чубрика 1стая на инспектор на МВР)  за 7509 лева и закупихме стопански инвентар за 1651.00 лева. 

VІ. Със средства от възстановени отчисления по Закона за управление на отпадъците в размер на 65 950 лева бяха закупени контейнери, преса за отпадъци и оборудване за товарен автомобил – водоноска за общата сума 29930.40 лева.

VІІ. С преходен остатък от средствата за зимно поддържане и снегопочистване закупихме снегопочистваща техника за 2 400.00 лева.

VІІІ. Със средства от Програмата за развитие на селските райони в размер на 861 769.13 лева бяха реализирани следните дейности:

1. Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион "Юнак" в гр. Ардино на стойност 218 312.31 лева.

2.Туристически информационен център в УПИ III/870, кв. 26 по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино на стойност 166 054.52 лева.

3.Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ "Родопска искра 1921" гр. Ардино на стойност 14 000.00 лева.

4.Обновяване и модернизация на градската среда чрез благоустрояване на площад на стойност 219 227.15 лева.

            Уважаеми Ардинци,

През изтичащата година в условията на усложнена икономическа и социална ситуация в страната успяхме да реализираме редица проекти с важно инфраструктурно и обществено значение. Виждате обновения парк за широко обществено ползване със средства, осигурени по линия на ВОМР, обновен бе центъра на град Ардино като част от цялостна градоустройствена концепция.

Приключихме реконструкцията и новото оборудване на градския стадион също чрез средства по линия на ВОМР.

Направихме постъпки  за  включването на Дяволския мост в списъка на ЮНЕСКО. Също така беше направено проучване за минерална и термална вода в района на града.

През отчетния период усилията на общината бяха насочени основно към подобряване на техническата и социална инфраструктура, за което се подготвиха и внесоха редица проекти по различни национални програми и програми финансирани от Европейския съюз.

Предлагам на Вашето внимание синтезиран отчет за проектите (реализирани, в процес на реализация и внесени, очакващи своето одобрение) за 2023 г.

През годината приключихме:

1. Проект “Изграждане, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Ардино, община Ардино” финансиран по мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Ардино-Джебел” на стойност 239 554, 27 лв.

2. Проект “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион в гр. Ардино, община Ардино” финансиран по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Ардино-Джебел” на стойност 281 121, 96 лв.

3. Проект „Патронажна грижа + в община Ардино“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия: BG05М9ОР001-6.002  „Патронажна грижа +” на стойност 210 721,50 лв.

4. Проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“,  финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ в партньорство със СУ „Васил Левски“, ДГ „Слънце“ и ДГ „Брезичка“ на стойност 35 046,26 лв., от които 10% съфинансиране от кандидата.

5. Проект „Текущо поддържане на материалната база за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП на стойност 50 001,05 лв. /10% съфинансиране от общината/.

6. Проект “Закупуване на озвучителна техника за нуждите на НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино” финансиран по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Ардино-Джебел” на стойност 14 358,37 лв.

7. Проект "Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино" финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ  „Услуги за ранно детско развитие”, на стойност 1 058 115, 90 лв.

8. Проект „Изпълнение на подготвителни дейности за регистрация на МИГ и изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Общините Ардино и Неделино“ за програмен период 2021-2027 финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на стойност 48 887,00 лв.

9. Проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ внесен по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията” с бенефициент Министерство на здравеопазването в партньорство с община Ардино с разполагаем бюджет от 82 390,63 лв.

Одобрени проекти, в процес на реализация

1. Проект „Топъл обяд в община Ардино", финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  на стойност 3 575 769,60 лв.

2. Проект “Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет” финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. на стойност 70 501,82 лв.

3. Проект “Грижи в дома на територията на община Ардино” финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. на стойност 728 172, 45 лв.        

4. Проект “Обновяване на площад за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино” финансиран по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Ардино-Джебел” на стойност 389 978,92 лв.

5. Проект Реконструкция и рехабилитация на общински път "KRZ3033/KRZ2003, Седларци- Жълтуша/- Граница общ. (Ардино- Мадан)- Галище- Буково /SML2133/" от км 0+000 до км 3+244, I-ви етап: от км 0+000 (при кръстовището с общински път KRZ 2003 „Седларци- Жълтуша“) до км 1+752 (п.т. К36)“, финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на стойност 892 235,00 лв.

6. Проект „Образователна интеграция на децата и ученици в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2023/2024 година“,  финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ в партньорство със СУ „Васил Левски“, ДГ „Слънце“ и ДГ „Брезичка“ на стойност 39 419,40 лв., от които 10% съфинансиране от кандидата.

7. Проект “Бъдеще за децата в община Ардино, област Кърджали” финансиран по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. на стойност 391 066,54 лв.

8. Проект “Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г на стойност 2 933 700, 00 лв.

9. Проект Реконструкция и рехабилитация на общински път "KRZ3033/KRZ2003, Седларци- Жълтуша/- Граница общ. (Ардино- Мадан)- Галище- Буково /SML2133/" от км 0+000 до км 3+244, II-ви етап, финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на стойност 885 943,00 лв.

10. Проект Изпълнение на проектно-проучвателни работи, включващи инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на инвестиционни проекти на свлачищни участъци“, финансиран от министерство на регионалното развитие и благоустройството на стойност 372 000,00 лв.

Одобрени проекти, за които предстои сключване на договор

1. Проект “Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” внесен по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на стойност 977 900,00 лв.

2. Проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване – кметство в с. Боровица, община Ардино“, внесен по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 276 589,82 лв., от които 56 620,20 лв. съфинансиране от кандидата.

3. Проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за обществено обслужване в областта на спорта – Спортна зала „Юнак“, гр. Ардино, община Ардино“, внесен по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 166 883,71 лв., от които 23 645,04 лв. съфинансиране от кандидата.

4. Проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за обществено обслужване в областта на културата – НЧ „Родопска искра 1921“, гр. Ардино, община Ардино“, внесен по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 480 199,51 лв., от които 69 653,13 лв. съфинансиране от кандидата.

Внесени проекти, очакващи своето одобрение

1. Проект „Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №58, блок „Теменуга“ №2“, внесен по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 740 703,60 лв.

2. Проект „Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №56, блок „Теменуга“ №1, внесен по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 605 752,45 лв.

3. Проект „Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Ардино, ул. „София“ №4, блок „София“ №4“, внесен по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 776 890,82 лв.

4. Проект „Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Ардино, ул. „Родопи“ №2, блок „Арда“, внесен по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 848 458,35 лв.

5. Проект „Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №60, блок „Теменуга“ №3, внесен по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 563 969,08 лв.

6. Проект „Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Ардино, ул. „Иван Вазов“ №31, блок „Дружба 1“, внесен по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП I“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 680 302,59 лв.

7. Проект „Повишаване на енергийната ефективност и подобряване на социалните услуги в Център за обществена подкрепа – гр. Ардино“, внесен по процедура BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на услуги, делегирана от държавата дейност“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 742 790,04 лв.

8. Проект „Повишаване на енергийната ефективност и подобряване на социалните услуги в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ и в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ – гр. Ардино“, внесен по процедура BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на услуги, делегирана от държавата дейност“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на стойност 1 748 755,31 лв.

9. Проект КИТИ „Териториална свързаност, чрез инвестиции в мерки за енергийна ефективност, туристическа и здравна инфраструктура в община Ардино“, внесен по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ от Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

10. Проект „Откриване на богатствата на Ардино – забележителности, природа, вкусове“ внесен по мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Ардино-Джебел” на стойност 40 000,00 лв.

11. Проект „Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №39, блок „Здравец“ – 20-те апартамента“, внесен по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -ЕТАП II“ от Национален план за възстановяване и устойчивост с вх. № BG-RRP-4.024-0001/08.12.2023 г. на стойност 358 086,47 лв., от които 20% съфинансиране от сдружението на собствениците.

 

В заключение мога да кажа, че с всички извършени инфраструктурни и социални дейности през годините, които не спират и към настоящия момент,  община Ардино все повече започва да придобива европейски вид. Общината не спира да проучва и работи усилено за реализиране на бъдещи проекти.

В този смисъл предстоят хубави дни и години. Имаме идеи да превърнем Ардино в прекрасно място за живот. Отговорни сме, но нямаме самочувствие на безгрешни. Анализираме слабостите, които допускаме, отворени сме и към градивна критика.

Оттук искам да изкажа огромното си удовлетворение от работата на служителите на общинската администрация и да ги поздравя за професионалната им и екипна работа през текущата година.

Оценката за работата на служителите на общинската администрация от лица, живеещи и работещи в други райони на страната е, че обслужването на клиентите е много по-бързо, точно и качествено, коректно и вежливо.

Липсата на жалби и сигнали за лошо обслужване или отказ за обслужване, неприемливо поведение на служители от администрацията е добър атестат за работата им.

Уважаеми съграждани,

Местното самоуправление е правото и реалната възможност за населението  на общината да участва в управлението чрез избраните органи на местната власт - Общински съвет, кмет на община и кметове на кметства.

Считам, че през отчетения период между кмета на общината и Общинския съвет имаше много добро взаимодействие. На заседания на Общински съвет са обсъждани и приемани решения, свързани с изпълнението на бюджета на общината, актуализиране на местните данъци и такси, кандидатстване с инвестиционни проекти по Оперативните програми на Европейския съюз, управлението на общинската собственост, водоснабдяването и благоустрояването на населените места, поддържането на изградената общинска пътна мрежа, отдаването на общинските земи под наем, приемане на ПУП, утвърждаване на училищната мрежа, финансово подпомагане на социално слаби лица, приемане на планове и програми.

Изразявам искрена благодарност към общинските съветници за тяхната подкрепа и отговорно отношение.

И накрая разбира се искам да изкажа моята благодарност към всички Вас затова, че ми вярвате и ме подкрепяте в усилията ми да управлявам честно, прозрачно и почтено община Ардино. Най-отговорно Ви обещавам, че ще направя всичко зависещо от мен и от ръководената от мен община да оправдая това довери като надградя постигнатото с нови успехи през настоящия мандат. Нека все така да бъдем близки и да споделяме общите ни задачи в дух на взаимно уважение и толерантност.

 

Благодаря Ви от сърце.

Бъдете здрави, радостни и успешни! Весели празници! До нови срещи!

град Ардино, 22.12.2023 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/