A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбявиОбщински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: 1. Приемане на решение за извършване на компенсирани промени между отделните обектив Програмата за капиталови разходи за 2022 година. 2. Приемане на решение за разрешаване изразходване на средства по чл.64, ал.1 от Закона за устройство на територията за инвестиции, определени в чл.24, ал.1, т.2 от Наре4дба № 7 от 19.12.2013 г. За реда и начина за изчисляване размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за нуждите на община Ардино.

Уведомление за инвестиционно предложение от "РОДОПАЛЕТ" ООД

Уведомление за инвестиционно предложение от "РОДОПАЛЕТ" ООД

Обявление №30 и 31

Обявление №30 и 31

Обявление

№ 684 от 21.11.2022 год. Община Ардино, съобщава, на заинтересованите страни, че е изготвено геодезическо заснемане от „Геосървис“ ЕООД гр. Кърджали на неурегулиран поземлен имот с площ 200.00 (двеста) квадратни метра, находящ се в урбанизираната територия на село Синчец с ЕКАТТЕ – 66562, община Ардино с начин на трайно ползване – урбанизирана територия,

Проект на План-сметка

Проект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2023 г.

Анкетна карта социални услуги

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Ардино е в процес на изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 от Наредбата за планиране на социални услуги, приета с Постановление на Министерски съвет № 133 от 06 април 2021 г., анализът задължително трябва да включва брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители).

Обявление

Обявление №2 от 10.11.2022 г.

Проект на правилник

Проект на правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Ардино

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменения и допълнение на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Ардино

Проект на наредба

Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Ардино

Обявление № 63

Обявление № 613

Заповед за преборяване на безстопанствените кучета

Заповед № 720/02.11.2022г. за преборяване на безстопанствените кучета.

Заповед № 708/26.10.2022г.

Заповед за определяне на границите на сметосъбиране за 2023г.

Обява

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Регистрация на водовземни съоръжения

Регистрация на водовземни съоръжения за задоволяване на потребности на гражданите

Обявление № 588

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Обявления

Отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино

Съобщение

Световният ден за борба с инсулта ще бъде отбелязан на 29 октомври под егидата на Световната организация за инсулт (WSO), съобщиха от Асоциацията за инсулт и афазия в България. На територията на община Ардино, кампанията преминава под патронажа на кмета инж. Изет Шабан.

Покана: Общински съвет- Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 18.10.2022 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино.

Обновяване на сградите на Общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност

Общинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

Обява

За топъл, уютен, комфортен и икономичен дом

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление за набиране на преброители на безстопанствени кучета

Обявление № 513

Обявление №5 13

Обявление № 28

обявление №28

ПРОЕКТ BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ ________________________________________

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията” Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

при радиактивно замърсяване в региона на Община Ардино, област Кърджали

Обявление

Обявление №492

Набиране на заявления-декларации за услугата "Топъл обяд"

Набиране на заявления-декларации за услугата "Топъл обяд"

Обявление

Обявление №472

Съобщение

ОТЛОЖЕНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ Поради невъзможност машините да се доставят навреме обявеното за 12.09.2022 г. (понеделник) от 09.30 ч. до 16.30 ч. във фоайето на читалище „Родопска искра“ демонстрационно гласуване със специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) ще се проведе на 19. 09.2022 г. (понеделник) от 09.30 ч. до 16.30 ч.

Покана: Общински съвет - Ардино

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: редовно заседание на Общински съвет – Ардино, Кърджалийска област на 14.09.2022 г. /сряда/ от 15.30 часа в  залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Съобщение

На 12.09.2022 г. (понеделник) от 09.30 ч. до 16.30 ч. във фоайето на читалище „Родопска искра“ ще се проведе демонстрационно гласуване със специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ).

Обявления с № 453 и 455

Обявления с № 453 и 455

ОБЯВЛЕНИЕ ПУП ПРЗ на ПИ 965 Ардино Айдън Илмаз Ферад 2022

О Б Я В Л Е Н И Е № 446 от 29.08.2022 год. Отдел “Архитектура, благоустрояване и общинска собственост” при Общинска администрация – Ардино, област Кърджали обявява, че е изготвен проект с възложител Айдън Иляз Ферад за ПУП (подробен устройствен план) – ИПРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) на ПИ (поземлен имот) с кадастрален № 965 (деветстотин шестдесет и пет) по действащия регулационен план на гр. Ардино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 338 от 07.05.1984 год.

Обявление № 430

О Б Я В Л Е Н И Е № 430 от 23.08.2022 год. Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) на УПИ (парцел) І (едно) с кадастрален № 37 (тридесет и седем) от квартал 8 (осем) по действащия регулационен план на село Млечино, общ. Ардино, одобрен със Заповед № 501 от 15.11.1988 год.

Обявление

Обявление

Обявление 400

Община Ардино на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) на УПИ (парцел) І (едно), УПИ (парцел) ІІ (две) с кадастрален № 275

Обявление

Община Ардино, област Кърджали на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устрайство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изготвен проект с възложител ОБЩИНА АРДИНО за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план за регулация) на УПИ (парцел) І (едно), УПИ (парцел) ІІ (две) с кадастрален № 275 (двеста седемдесет и пет), УПИ (парцел) ХV (петнадесет) и УПИ (парцел) ХVІ (шестнадасет) всичките от квартал 60 (шестдесет) по действащия регулационен план на село Жълтуша, община Ардино, одобрен със Заповед № 2361 от 23.11.1971 година.

Организация на имунизационната кампания срещу Covid-19

Организация на имунизационната кампания срещу Covid-19

Заповед № 486

Заповед № 486

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино

Обявления № 382 и 383

Обявления № 382 и 383

Обявления

Обявления от 03.08.2022 г.

Обявление

Обявление № 304

Русалско кани на мевлид в неделя в местността „Яйля”

На 31 юли (неделя) в ардинското село Русалско ще се проведе мевлид за здраве и берекет. Религиозното мероприятие се провежда на поляните в местността „Яйля“, която се извисява на 1100 м. надморска височина. Традицията е от началото на миналия век, съобщи кметът на Русалско Исмет Мустафа. Молебен за здраве и берекет ще отслужат имами от района. Религиозният обред ще започне след 10:00 часа.

Общински съвет - Арино

На основание чл.25, ал.4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ: редовно заседание на Общински съвет — Ардино, Кърджалийска област на 28.07.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет - Ардино, при следния проекто   ДНЕВЕН РЕД:

Обявление № 336

Община Ардино, съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 455 от 20.07.2022 год. на Кмета на община Ардино за одобряване на проект изменението на кадастралния план на село Млечино, махала „Ослец“ и регистъра към него, като в действащия кадастрален план се отразят границите на новообразувания неурегулиран поземлен имот с кадастрален №5, находящ се в село Млечино, махала „Ослец“, ЕКАТТЕ 48756, община Ардино.

Обявление 342

Община Ардино, съобщава на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № 454 от 20.07.2022 год. на Кмета на община Ардино за одобряване на проект изменението на кадастралния план на село Стар читак и регистъра към него, като в действащия кадастрален план се отразят границите на новообразувания неурегулиран поземлен имот с кадастрален №2, находящ се в село Стар читак, ЕКАТТЕ 69122, община Ардино.

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/