ОБЩИНА АРДИНО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

Интернет страница на проект: „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на „МБАЛ-Ардино” ЕООД и СОУ „Васил Левски”  в гр. Ардино, община Ардино по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Програма BG04 „Енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия”, Грантова схема: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи.

 

I. Договор за безвъзмездна финансова помощ;

 

II. Ръководство на бенефициента;

 

III. Встъпителна конференция / Introductory Conference(EN);

 

IV. Процедури по Закона за обществените поръчки.

 

V. Повишиха енергийната ефективност на СОУ "Васил Левски", гр. Ардино / Increased energy efficiency of the school "Vasil Levski" in the town of Ardino / Снимки(Photos).

 

VI. Успешно се реализира проект „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на „МБАЛ- Ардино" ЕООД и СОУ „Васил Левски" в гр. Ардино, община Ардино".

 

VII. Повишиха енергийната ефективност на „МБАЛ- Ардино” ЕООД в град Ардино, община Ардино / Increased energy efficiency of the school "MBAL- Ardino" Ltd in the town of Ardino, Ardino municipality / Снимки(Photos).

 

VIII. Съобщение относно заключителна конференция.

 

IX. Болницата и гимназията в Ардино напълно обновени по програмата за енергийна ефективност / The hospital and the school in Ardino completely renovated under the energy efficiency program.

 

« Назад